Катедра Връзки с обществеността

Ръководител катедра : 
Доц. д-р Славянка Ангелова,
e-mail: sl.angelova@swu.bg,
тел.: 073/885
390

Специалност „Връзки с обществеността” е създадена в ЮЗУ „Неофит Рилски” през 1997 г. в съответствие с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование, като обучението се осъществява рамките на катедра „История”. Самостоятелна катедра „Връзки с обществеността” е обособена през 2003 г. в структурата на Правно-исторически факултет.

Мисията на катедра „Връзки с обществеността” е теоретична и практическа подготовка на професионалисти, които ефективно да съдействат на организациите за осъществяване на краткосрочни и дългосрочни цели чрез интегриране на комуникационната политика и адаптиране на възможностите на променящата се среда. В тази връзка усилията на преподавателите са насочени към постоянно усъвършенстване на методите на обучение, интегриране на образователната и научноизследователската дейност за постигане на по-високо качество и ефективност на обучението и осигуряване на среда, в която студентите са мотивирани действащи лица, които проявяват самоинициатива и участват активно в интерактивния образователен процес.

В рамките на катедрата се осъществява обучение в следните степени:

    • ОКС „бакалавър” по специалност „Връзки с обществеността” с четиригодишно обучение в редовна и задочна форма;
    • ОКС „магистър” по Магистърска програма “Връзките с обществеността в бизнеса” и по магистърска програма Международен ПР с едногодишно обучение за лица, които притежават ОКС “бакалавър” в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки и двугодишно обучение за лица, които не притежават ОКС “бакалавър” в същото професионално направление;
    • ОНС „доктор” с тригодишно обучение в редовна и задочна форма, и на самостоятелна подготовка по докторска програма „Връзки с обществеността” и „Приложение на новите информационни технологии в PR”

Академичен състав:

Преподаватели/e-mail:

Приемно време - ден/час

Място

Аудиторна заетост

   Доц. д-р Славянка Ангелова
   sl.angelova@swu.bg

сряда - 14.30-15.15 ч.;
14.30 - 15.15 ч.
четвъртък - 13.30-14.15 ч.;
14.30-15.15 ч.;

I корпус - 1403
I корпус - 1403
I корпус - 1403
I корпус - 1403

Аудиторна заетост виж ТУК
   Доц. д-р Димитрина Стефанова
   dimi@swu.bg

понеделник- 11.30-12.15 ч.;
12.30-13.15 ч.;
сряда -  13.30-14.15 ч.;
14.30-15.15 ч.

I корпус - 1440
I корпус - 1440
I корпус - 1440
I корпус - 1440

Аудиторна заетост виж ТУК
 Проф. д-р Анна Чолева-Димитрова
   choleva@swu.bg

сряда - 12.30-13.15 ч.;
петък - 14.30-15.15 ч.
15.30 - 16.15 ч.
16.30 - 17.15 ч.

I корпус - 1403
I корпус - 1403

Аудиторна заетост виж ТУК
   Гл. ас. д-р Славка Попова
   spopova@swu.bg

втолник - 08.30 - 9.15ч.;
16.30-17.15 ч.,
вторник -  15.30-16.15 ч.;
16.30 - 17.15 ч.

I корпус - 1405
I корпус - 1405
I корпус - 1405
I корпус - 1405

Аудиторна заетост виж ТУК
   Гл. ас. д-р Радостина Михайлова
   radost_mihaylova@swu.bg

сряда - 16.30 - 17.15 ч.;
четвъртък -  9.30-10.15 ч.;
15.30-16.15 ч.;

I корпус – 1405
I корпус - 1405
I корпус - 1405
I корпус - 1405

Аудиторна заетост виж ТУК
   Ас. д-р Любомира Христова
   dineva@swu.bg
Аудиторна заетост виж ТУК
   Ас. д-р Милена Янкова
   yankova_milena@swu.bg

вторник - 12.30-13.15 ч.;
13.30-14.15 ч.;
четвъртък -  13.30-14.15 ч.;
14.30-15.15 ч.

I корпус - 1403
I корпус - 1403
I корпус - 1403
I корпус - 1403

Аудиторна заетост виж ТУК
Ас. Теодора Христова вторник - 11,30 - 12.15 ч.
               12.30 - 13.15 ч .
сряда - 15.30 - 16.15 ч.
четвъртък - 13.30 - 14.15 ч.

I корпус - 1405
I корпус - 1405
I корпус - 1405
I корпус - 1405

Аудиторна заетост виж ТУК
Емилия Златкова четвъртък - 10.30 – 11.15 ч.;
11.30 - 12.30 ч
I корпус - 1404
I корпус - 1404
Аудиторна заетост виж ТУК
ДОКТОРАНТИ
Виолина Петрова
Йона Мавревска
Катерина Василева
Марияна Кузманска

Николай Кънчев
Розалина Баладжанова
Силвия Александрова
Стоян Стоянов
Теодора Христова

Ас. Теодора Христова

teodor4eto_h@abv.bg

Last modified: Wednesday, 7 October 2020, 4:26 PM