За учебната 2022/2023 год./обновена/

Студентите се допускат в залите за писмен държавен изпит, след представяне на лична карта и студентска книжка.

Представянето и на двата документа е задължително!


 № Дисциплина       
Дата
Място/час
1
Гражданскоправни науки

 27, 28 и 29 септември 2023 г. (сряда, четвъртък  и петък)

 6 корпус от 9 ч.

Срок за подаване на молби от 4 до 20септември  2023 г
Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят в 8.00 часа на 27 септември 2023 г. за полагане на писмен изпит.

 2  Публичноправни науки
  16 и 17 октомври 2023 г. (понеделник и вторник)  6 корпус
Срок за подаване на молби – от 25 септември до 6 октомври 2023 г.
Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит, трябва да се явят на 16 октомври 2023 г. в 8.00 часа за полагане на писмен изпит.
 3  Наказателноправни науки   15,16 и 17 ноември 2023 г. (сряда, четвъртък и петък)  6 корпус 
Срок за подаване на молби – от 23 октомври до 3 ноември 2023 г.
Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит, трябва да се явят на 15 ноември 2023 г. в 8.00 часа за полагане на писмен изпит.

 

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит, е длъжен да подаде молба за явяване в посочените по-горе срокове.
Молбата - образец се закупува от ксерокса в УК № 6, попълва се от студента и се заверява от инспектора в учебен отдел.
Заверената в учебен отдел молба за държавен изпит се подава при г-жа Биляна Младенова – секретар на Правно-историческия факултет.


 

За учебната 2022/2023 год.

за ОКС БАКАЛАВЪР Предварителна  сесия Редовна  сесия Място, час
 1 Държавен изпит "Публичноправни науки и управление на публичната дейност"  

12 юли /сряда/ 2023 г.

18.09. /понеделник/ септември 2023 г  УК 6
Срок за подаване на молби:     от 5 юли /сряда/ до 7 юли /петък/ 2023 г. от 11 септември /понеделник/
до 13 септември /сряда/ 2023 г.
 
 2  Защита на дипломна работа 12 юли /сряда/ 2023 г

18.09. /понеделник/ 2023 г

 УК 6
Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи: от 28 юни /сряда/ до 30 юни /петък/ 2023 г. от 4 септември /понеделник/
до 7 септември /четвъртък/ 2023 г.
 

 

за ОКС МАГИСТЪР
Предварителна  сесия Редовна  сесия Място, час
 1 Държавен изпит по Здравен мениджмънт,
Управление на човешките ресурси, Данъчна администрация или Териториална администрация 
 

12 юли /сряда/ 2023 г.

18.09. /понеделник/ септември 2023 г  УК 6
Срок за подаване на молби:     от 5 юли /сряда/ до 7 юли /петък/ 2023 г. от 11 септември /понеделник/
до 13 септември /сряда/ 2023 г.
 
 2  Защита на дипломна работа  12 юли /сряда/ 2023 г

18.09. /понеделник/ 2023 г

 УК 6
Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи: от 28 юни /сряда/ до 30 юни /петък/ 2023 г. от 4 септември /понеделник/
до 7 септември /четвъртък/ 2023 г.
 

 

Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и на 1 брой диск.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа,  е длъжен да подаде молба - образец за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Молбата за защита на дипломна работа се представя задължително заедно с дипломната работа.

Титулната страница на дипломната работа ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде подписана от научният ръководител     

Попълва се от студента и се заверява от инспектор студентско състояние Таня Тодорова.

Часът и залата  за провеждане на държавният изпит  и защита на дипломна работа ще бъдат обявени допълнително в сайта на  факултета, след приключване на срока за подаване на молбите.


 

За учебната 2022/2023 год.

за ОКС БАКАЛАВЪР Предварителна сесия Редовна сесия Място, час
1 Държавен изпит „Теория и история на международните отношения
и на външната политика“
12 юли /сряда / 2023 г. 13 септември /сряда / 2023 г.   

УК 6

Срок за подаване на молби: от 28 юни /сряда/ до 4 юли /вторник/ 2023 г.    
2  Защита на дипломна работа
12 юли /сряда/ 2023 г. 13 септември /сряда / 2023 г. УК-6
Срок за подаване на молби:от 28 юни /сряда/ до 4 юли /вторник/ 2023 г.
Срок запредаване на дипломна работа: 26 юни/понедленик/ 2023 г. до 30 юни /петък/2023 г.
   
4 Английски език 13 юли /четвъртък/ 2023 г. 11 септември /понеделник/ 2023 г.  УК-1
Срок за подаване на молби: от 28 юни /сряда/ до 4 юли /вторник/ 2023 г.
   УК-1

 

За учебната 2021/2022 год.

за ОКС МАГИСТЪР Предварителна сесия Редовна сесия Място, час
1 Държавен изпит „Теория и история на международните отношения
и на външната политика“
12 юли /сряда / 2023 г. 13 септември /сряда / 2023 г.   

УК 6

Срок за подаване на молби: от 28 юни /сряда/ до 4 юли /вторник/ 2023 г.    
2  Защита на дипломна работа
12 юли /сряда/ 2023 г. 13 септември /сряда / 2023 г. УК-6
Срок за подаване на молби:от 28 юни /сряда/ до 4 юли /вторник/ 2023 г.
Срок запредаване на дипломна работа: 26 юни/понедленик/ 2023 г. до 30 юни /петък/2023 г.
   
4 Английски език 13 юли /четвъртък/ 2023 г. 11 септември /понеделник/ 2023 г.  УК-1
Срок за подаване на молби: от 28 юни /сряда/ до 4 юли /вторник/ 2023 г.
   УК-1

 

 

Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и на 1 брой диск.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа,  е длъжен да подаде молба - образец за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Молбата за държавен изпит може да се изтегли от сайта на Правно-исторически факултет и да се изпрати на имейла на инспектор студентско състояние Кристин Хаджиева или да се  закупи от копирния център на етажа  и да се подаде  на място.

Молбата за защита на дипломна работа се представя задължително заедно с дипломната работа на място.

Титулната страница на дипломната работа ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде подписана от научният ръководител     

Попълва се от студента и се заверява от инспектор студентско състояние Кристин Хаджиева.

Часът и залата  за провеждане на държавният изпит  и защита на дипломна работа ще бъдат обявени допълнително в сайта на  факултета, след приключване на срока


 

За учебната 2022/2023 год.

за ОКС БАКАЛАВЪР Предварителна  сесия Редовна  сесия Място, час
 1 Държавен изпит "Национална сигурност"  

14 юли /петък/ 2023 г.

19.09. септември /вторник/2023 г.  УК 6
Срок за подаване на молби:     от 5 юли /сряда/ до 7 юли /петък/ 2023 г. от 11 септември /понеделник/
до 13 септември /сряда/ 2023 г.
 
 2  Защита на дипломна работа 14 юли /петък/ 2023 г

19.09. септември /вторник/ 2023 г.

 УК 6
Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи: от 28 юни /сряда/ до 30 юни /петък/ 2023 г. от 4 септември /понеделник/
до 7 септември /четвъртък/ 2023 г.
 

 

за ОКС МАГИСТЪР
Предварителна  сесия Редовна  сесия Място, час
 1 Държавен изпит "Национална сигурност"  

14 юли /петък/ 2023 г.

19.09. септември /вторник/ 2023 г  УК 6
Срок за подаване на молби:     от 5 юли /сряда/ до 7 юли /петък/ 2023 г. от 11 септември /понеделник/
до 13 септември /сряда/ 2023 г.
 
 2  Защита на дипломна работа 14 юли /сряда/ 2023 г

19.09. /вторник/ 2023 г

 УК 6
Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи: от 28 юни /сряда/ до 30 юни /петък/ 2023 г. от 4 септември /понеделник/
до 7 септември /четвъртък/ 2023 г.
 

 

 Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и на 1 брой диск.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа,  е длъжен да подаде молба - образец за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Молбата за защита на дипломна работа се представя задължително заедно с дипломната работа.

Титулната страница на дипломната работа ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде подписана от научният ръководител     

Попълва се от студента и се заверява от инспектор студентско състояние Таня Тодорова.

Часът и залата  за провеждане на държавният изпит  и защита на дипломна работа ще бъдат обявени допълнително в сайта на  факултета, след приключване на срока за подаване на молбите.


 

Държавни изпити за ОКС „БАКАЛАВЪР“, специалности: „История“, „История и археология“, „Архивистика и информационна сигурност“

За учебната 2022/2023 год.

за ОКС БАКАЛАВЪР Предварителна сесия Място, час
 1 Писмен държавен изпит   13 септември (сряда) 2023 г.
 1501 от 09.30 ч.
 2  Защита на дипломна работа   13 септември (сряда) 2023 г.
 1401 от 10.00 ч.
  Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи   от 30 август до 05 септември 2023 г.

 

Защита на дипломни работи за специалност „История“, „История и археология“, „Архивистика и информационна сигурност“, ОКС „бакалавър“ и специалност „Нумизматика. Експертиза и оценка на културно-исторически ценности“, „История на българските земи в контекста на европейското развитие“, „Археология“, “Архиви и музеи. Опазване на културното наследство в информационното общество”, ОКС „магистър“

за ОКС МАГИСТЪР Предвярителна  сесия Място, час
 1  Защита на дипломна работа  13 юли (четвъртък) 2023 г. от 09.30 ч.   1401 от 09.30 ч.
  Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи  от  26 юни до 4 юли 2023  г.

 

Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и на 1 брой диск.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа,  е длъжен да подаде молба - образец за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Молбата за държавен изпит може да се изтегли от сайта на Правно-исторически факултет и да се изпрати на имейла на инспектор студентско състояние Зорка Шатева или да се  закупи от от книжарницата в УК-1 и да се подаде  на място.

Молбата за защита на дипломна работа се представя задължително заедно с дипломната работа на място.

Титулната страница на дипломната работа ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде подписана от научният ръководител     

Попълва се от студента и се заверява от инспектор студентско състояние Зорка Шатева.

Часът и залата  за провеждане на държавният изпит  и защита на дипломна работа ще бъдат обявени допълнително в сайта на  факултета, след приключване на срока за подаване на молбите.


 

Държавни изпити за ОКС „БАКАЛАВЪР“, специалности: „История“, „История и археология“, „Архивистика и информационна сигурност“

За учебната 2022/2023 год.

 

за ОКС БАКАЛАВЪР Редовна сесия Място, час
 1 Писмен държавен изпит   19.09.2023 г.
 УК1 от 9:30 часа.
 2 Устен държавен изпит   20.09.2023 г. 
 УК1 от 9:30 часа.
Срок за подаване на молби от 07.09.2023 г. до 11.09.2023 г.
 3  Защита на дипломна работа - ОКС БАКАЛАВЪР и ОКС МАГИСТЪР
  19.09.2023 г.  УК1 от 10 часа.
  Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи от 07.09.2023 г. до 11.09.2023 г.

 

за ОКС МАГИСТЪР Поправителна сесия Място, час
 1

Писмен държавен изпит

   
 2 Устен държавен изпит    
 3  Защита на дипломна работа    
   Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи    

 

Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и на 1 брой диск.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа,  е длъжен да подаде молба - образец за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Молбата за държавен изпит може да се изтегли от сайта на Правно-исторически факултет и да се изпрати на имейла на инспектор студентско състояние Зорка Шатева или да се  закупи от копирния център на етажа  и да се подаде  на място.

Молбата за защита на дипломна работа се представя задължително заедно с дипломната работа на място.

Титулната страница на дипломната работа ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде подписана от научният ръководител     

Попълва се от студента и се заверява от инспектор студентско състояние Зорка Шатева.

Часът и залата  за провеждане на държавният изпит  и защита на дипломна работа ще бъдат обявени допълнително в сайта на  факултета, след приключване на срока за подаване на молбите.