За учебната 2022/2023 год.

Студентите се допускат в залите за писмен държавен изпит, след представяне на лична карта и студентска книжка.

Представянето и на двата документа е задължително!

 № Дисциплина       
Дата
Място/час
1
Гражданскоправни науки

 14 и 15 март 2024 г. (четвъртък  и петък)

 6 корпус от 9 ч.

Срок за подаване на молби от 19 февруари до 01 март  2024 г. 
Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят в 8.00 часа на 14 март 2024 г. за полагане на писмен изпит.

 2  Наказателноправни науки

4 и 5 април 2024 г. (четвъртък и петък) 

 6 корпус от 9 ч.
Срок за подаване на молби – от 11 март  до 22 март 2024 г.
Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит, трябва да се явят в 8.00 часа на 4 април 2024 г.  за полагане на писмен изпит.
 3  Публичноправни науки

22 и 23 април 2024 г. (понеделник и вторник) 

 6 корпус от 9 ч.
Срок за подаване на молби – от 1 април до 12 април 2024  г.
Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит, трябва да се явят в 8.00 часа на 22 април 2024  г.  за полагане на писмен изпит.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит, е длъжен да подаде молба за явяване в посочените по-горе срокове.
Молбата - образец се закупува от ксерокса в УК № 6, попълва се от студента и се заверява от инспектора в учебен отдел.
Заверената в учебен отдел молба за държавен изпит се подава при г-жа Биляна Младенова – секретар на Правно-историческия факултет.


За учебната 2022/2023 год.

за ОКС БАКАЛАВЪР Поправителна  сесия Място, час
 1 Държавен изпит "Публичноправни науки и управление на публичната дейност"

5 февруари /понеделник/ 2024 г.

 УК 6
Срок за подаване на молби от 25 до 29 януари 2024 г.  
 2  Защита на дипломна работа

5 февруари /понеделник/ 2024 г.

 УК 6
Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи от 25 до 29 януари 2024 г. 

 

за ОКС МАГИСТЪР
Поправителна  сесия Място, час
 1 Държавен изпит по Здравен мениджмънт,
Управление на човешките ресурси, Данъчна администрация или Териториална администрация 
5 февруари /понеделник/ 2024 г.  УК 6
Срок за подаване на молби  от 25 до 29 януари 2024 г. 
 2  Защита на дипломна работа 5 февруари /понеделник/ 2024 г .
 УК 6
Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи от 25 до 29 януари 2024 г. 

 

Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и на 1 брой диск.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа,  е длъжен да подаде молба - образец за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Молбата – образец се закупува от ксерокса в учебен корпус № 6, попълва се от студента и се заверява в учебен отдел от инспектор студентско състояние Таня Тодорова.

Молбата за защита на дипломна работа се представя задължително заедно с дипломната работа.

Титулната страница на дипломната работа ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде подписана от научният ръководител    

Часът и залата  за провеждане на държавният изпит  и защита на дипломна работа ще бъдат обявени допълнително в сайта на  факултета, след приключване на срока за подаване на молбите.


 

За учебната 2022/2023 год.

за ОКС БАКАЛАВЪР Поправителна сесия Място, час
1 Държавен изпит „Теория и история на международните отношения
и на външната политика“
14 февруари /сряда / 2024 г.  

УК 6

  Срок за подаване на молби от 24  до 31 януари 2024 г. 
2  Защита на дипломна работа
14 февруари /сряда / 2024 г. УК-6
  Срок за подаване на молби от 24  до 31 януари 2024 г. 
  Срок запредаване на дипломна работа от 01 до 06 февруари 2024 г. 
 
3 Английски език 05 февруари /понеделник/ 2024 г.
 УК-1
1470 от 8:30
Срок за подаване на молби  от 24 до 31 януари 2024 г. 
 

 

за ОКС МАГИСТЪР Поправителна сесия Място, час
2  Защита на дипломна работа
14 февруари /сряда / 2024 г. УК-6
  Срок за подаване на молби:   
от 24  до 31 януари 2024 г.  
  Срок запредаване на дипломна работа: 
от 01 до 06 февруари 2024 г.  

  Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и на 1 брой диск.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа,  е длъжен да подаде молба - образец за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Молбата за държавен изпит може да се изтегли от сайта на Правно-исторически факултет и да се изпрати на имейла на инспектор студентско състояние Кристин Хаджиева или да се  закупи от копирния център на етажа  и да се подаде  на място.

Молбата за защита на дипломна работа се представя задължително заедно с дипломната работа на място.

Титулната страница на дипломната работа ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде подписана от научният ръководител     

Попълва се от студента и се заверява от инспектор студентско състояние Кристин Хаджиева.

Часът и залата  за провеждане на държавният изпит  и защита на дипломна работа ще бъдат обявени допълнително в сайта на  факултета, след приключване на срока


За учебната 2022/2023 год.

за ОКС БАКАЛАВЪР Поправителна  сесия Място, час
 1 Държавен изпит "Национална сигурност"

5 февруари /понеделник/ 2024 г.

 УК 6
Срок за подаване на молби от 25 до 29 януари 2024 г. 
 2  Защита на дипломна работа 5 февруари /понеделник/ 2024 г.  УК 6
Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи от 22  до 25 януари 2024 г. 

 

за ОКС МАГИСТЪР
Поправителна  сесия Място, час
 1 Държавен изпит "Национална сигурност"

5 февруари /понеделник/ 2024 г.

 УК 6
Срок за подаване на молби от 25 до 29 януари 2024 г.  
 2  Защита на дипломна работа

5 февруари /понеделник/ 2024 г.

 УК 6
Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи:  от22 до 25 януари 2024 г. 

 

 Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и на 1 брой диск.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа,  е длъжен да подаде молба - образец за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Молбата – образец се закупува от ксерокса в учебен корпус № 6, попълва се от студента и се заверява в учебен отдел от инспектор студентско състояние Таня Тодорова.

Молбата за защита на дипломна работа се представя задължително заедно с дипломната работа.

Титулната страница на дипломната работа ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде подписана от научният ръководител    

Часът и залата  за провеждане на държавният изпит  и защита на дипломна работа ще бъдат обявени допълнително в сайта на  факултета, след приключване на срока за подаване на молбите.


Държавни изпити за ОКС „БАКАЛАВЪР“, специалности: „История“, „История и археология“, „Архивистика и информационна сигурност“

За учебната 2022/2023 год.

за ОКС БАКАЛАВЪР Поправителна сесия Място, час
 1 Писмен държавен изпит   07 февруари /сряда/ 2024 г.
 1501 от 09.30 ч.
 2  Защита на дипломна работа   07 февруари /сряда/ 2024 г.
 1401 от 10.00 ч.
  Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи   от 15  до 26 януари 2024 г.

 Защита на дипломни работи за специалност „История“, „История и археология“, „Архивистика и информационна сигурност“, ОКС „бакалавър“ и специалност „Нумизматика. Експертиза и оценка на културно-исторически ценности“, „История на българските земи в контекста на европейското развитие“, „Археология“, “Архиви и музеи. Опазване на културното наследство в информационното общество”, ОКС „магистър“

за ОКС МАГИСТЪР П0правителна   сесия Място, час
 1  Защита на дипломна работа 07 февруари /сряда/ 2024 г.   4101 от 10.00 ч.
  Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи  от  15 до 26 януари 2024 г.

 Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и на 1 брой диск.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа,  е длъжен да подаде молба - образец за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Молбата за държавен изпит може да се изтегли от сайта на Правно-исторически факултет и да се изпрати на имейла на инспектор студентско състояние Зорка Шатева или да се  закупи от от книжарницата в УК-1 и да се подаде  на място.

Молбата за защита на дипломна работа се представя задължително заедно с дипломната работа на място.

Титулната страница на дипломната работа ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде подписана от научният ръководител     

Попълва се от студента и се заверява от инспектор студентско състояние Зорка Шатева.

Часът и залата  за провеждане на държавният изпит  и защита на дипломна работа ще бъдат обявени допълнително в сайта на  факултета, след приключване на срока за подаване на молби


За учебната 2022/2023 год.

Поправителна сесия за учебната 2022/2023 год.

за ОКС БАКАЛАВЪР Поправителна сесия Място, час
 1 Писмен държавен изпит   08 февруари /четвъртък/ 2024 г.
 УК1 от 9:30 часа.
 2 Устен държавен изпит   09 февруари /петък/ 2024 г. 
 УК1 от 9:30 часа.
Срок за подаване на молби от 22.01.2024 г. до 26.01.2024 г.
 3  Защита на дипломна работа - ОКС БАКАЛАВЪР и ОКС МАГИСТЪР
  08 февруари /четвъртък / 2024 г.  УК1 от 10 часа.
  Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи от 22 до 26 януари 2024 г.

 

Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и на 1 брой диск.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа,  е длъжен да подаде молба - образец за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Молбата за държавен изпит може да се изтегли от сайта на Правно-исторически факултет и да се изпрати на имейла на инспектор студентско състояние Зорка Шатева или да се  закупи от копирния център на етажа  и да се подаде  на място.

Молбата за защита на дипломна работа се представя задължително заедно с дипломната работа на място.

Титулната страница на дипломната работа ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде подписана от научният ръководител     

Попълва се от студента и се заверява от инспектор студентско състояние Зорка Шатева.

Часът и залата  за провеждане на държавният изпит  и защита на дипломна работа ще бъдат обявени допълнително в сайта на  факултета, след приключване на срока за подаване на молбите.