За учебната 2022/2023 год.

Студентите се допускат в залите за писмен държавен изпит, след представяне на лична карта и студентска книжка.

Представянето и на двата документа е задължително!

 № Дисциплина       
Дата
Място/час
1
Гражданскоправни науки

 14 и 15 март 2024 г. (четвъртък  и петък)

 6 корпус от 9 ч.

Срок за подаване на молби от 19 февруари до 01 март  2024 г. 
Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят в 8.00 часа на 14 март 2024 г. за полагане на писмен изпит.

 2  Наказателноправни науки

4 и 5 април 2024 г. (четвъртък и петък) 

 6 корпус от 9 ч.
Срок за подаване на молби – от 11 март  до 22 март 2024 г.
Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит, трябва да се явят в 8.00 часа на 4 април 2024 г.  за полагане на писмен изпит.
 3  Публичноправни науки

22 и 23 април 2024 г. (понеделник и вторник) 

 6 корпус от 9 ч.
Срок за подаване на молби – от 1 април до 12 април 2024  г.
Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит, трябва да се явят в 8.00 часа на 22 април 2024  г.  за полагане на писмен изпит.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит, е длъжен да подаде молба за явяване в посочените по-горе срокове.
Молбата - образец се закупува от ксерокса в УК № 6, попълва се от студента и се заверява от инспектора в учебен отдел.
Заверената в учебен отдел молба за държавен изпит се подава при г-жа Биляна Младенова – секретар на Правно-историческия факултет.


За учебната 2023/2024 год.

за ОКС БАКАЛАВЪР Предварителна сесия
Редовна сесия Място, час 
 1 Държавен изпит "Публичноправни науки и управление на публичната дейност"

11 юли /четвъртък/ 2024 г.

17 септември /вторник/ 2024 г.

 УК 6-
Срок за подаване на молби:   от 1 до 4 юли 2024 г.   от 10 до 11 септември 2024 г.
 2  Защита на дипломна работа

11 юли /четвъртък/ 2024 г.

17 септември /понеделник/ 2024 г.   УК 6-
Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи:   от 24 до 27 юни 2024 г. от 4 до 5 септември 2024 г.

 

за ОКС МАГИСТЪР
Предваритлен сесия
Редовна сесия Място, час
 1 Държавен изпит по Здравен мениджмънт,
Управление на човешките ресурси, Данъчна администрация
или Териториална администрация 
11 юли /четвъртък/ 2024 г. 17 септември /вторник/ 2024 г.  УК 6-
Срок за подаване на молби:    от 24 до 27 юни 2024 г.
от 4 до 5 септември 2024 г.
 2  Защита на дипломна работа 11 юли /четвъртък/ 2024 г.
17 септември /вторник/ 2024 г.  УК 6-
Срок за подаване на молби:    от 24 до 27 юни 2024 г.
от 4 до 5 септември 2024 г.

 

Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и на 1 брой диск.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа, е длъжен да подаде молба - образец за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Молбата – образец за държавен изпит или ЗДР се изтегля от сайта на факултета, попълва се от студента и се заверява в учебен отдел от инспектор студентско състояние Таня Тодорова.

 Молбата за защита на дипломна работа се представя задължително заедно с дипломната работа.

Титулната страница на дипломната работа ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде подписана от научният ръководител.    

Часът и залата за провеждане на държавният изпит и защита на дипломната работа ще бъдат обявени допълнително  в сайта на факултета след приключване на срока за подаване на молбите.

След положително положен държавен изпит или защитена дипломна работа всеки студент/ка трябва да представи в учебен отдел 2 /два/ броя снимки /формат за документи/ и попълнен обходен лист /може да се закупи от книжарницата на УК -1 или да се изтегли от сайта на факултета/


 

За учебната 2023/2024 год.

за ОКС БАКАЛАВЪР Предварителна сесия Редовна сесия Място, час
1 Държавен изпит „Теория и история на международните отношения
и на външната политика“

10.07.2024 г. 12.09.2024 г.  

УК -

  Срок за подаване на молби от 27.06  до 05.07.2024 г. 
2  Защита на дипломна работа
10.07.2024 г. 12.09.2024 г. УК-
  Срок за подаване на молби от 27.06  до 05.07.2024 г. 
  Срок запредаване на дипломна работа от 24.06 до 28.06.2024 г. 
 
3 Английски език 09.07.2024 г.
10.09.2024 г.  УК-
Срок за подаване на молби  от 27.06  до 05.07.2024 г. 

 

за ОКС МАГИСТЪР Предаварителна сесия Редовна сесия Място, час
2  Защита на дипломна работа
10.07.2024 г. 12.09.2024 г. УК-
  Срок за подаване на молби:   
от 27.06.2024 г.  до 05.07.2024 г. 
  Срок запредаване на дипломна работа: 
от 24.06.2024 г.  до 28.06.2024 г.
 

 

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа, е длъжен да подаде молба-образец за явяване, не по-късно от посочените по-горе срокове.

Молба за явяване на държавен изпит може да се изтегли от сайта на Правно-исторически факултет и да се изпрати на мейла на инспектор студентско състояние Славина Мишева или да се купи от копирния център и да се подаде на място.

Молбата за допускане на защита на дипломна работа се представя задължително заедно с дипломната работа на място.

Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и на диск – 1 брой.

Титулната страница на дипломната работа ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде подписана от научния ръководител.

Попълва се от студента и се заверява от инспектор студентско състояние Славина Мишева.

Залата и часът за провеждане на държавен изпит и защита на дипломна работа ще бъдат обявени допълнително в сайта на факултета, след приключване на срока за подаване на молбите.


За учебната 2023/2024 год.

за ОКС БАКАЛАВЪР Предварителна сесия
Редовна сесия Място, час 
 1 Държавен изпит "Национална сигурност"

10 юли /сряда/ 2024 г.

16 септември /понеделник/ 2024 г.

 УК 6-
Срок за подаване на молби:   от 1 до 3 юли 2024 г.   от 10 до 11 септември 2024 г.
 2  Защита на дипломна работа

10 юли /сряда/ 2024 г.

16 септември /понеделник/ 2024 г.   УК 6-
Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи:   от 25 до 27 юни 2024 г. от 4 до 5 септември 2024 г.

 

за ОКС МАГИСТЪР
Предваритлен сесия
Редовна сесия Място, час
 1 Държавен изпит "Национална сигурност" 10 юли /сряда/ 2024 г. 16 септември /вторник/ 2024 г.  УК 6-
Срок за подаване на молби от 1 до 3 юли 2024 г.
от 10 до 11 септември 2024 г.
 2  Защита на дипломна работа 10 юли /сряда/ 2024 г.
16 септември /вторник/ 2024 г.  УК 6-
Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи от 24 до 27 юни 2024 г.
от 4 до 5 септември 2024 г.

 

 Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и на 1 брой диск.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа,  е длъжен да подаде молба - образец за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Молбата – образец се закупува от ксерокса в учебен корпус № 6, попълва се от студента и се заверява в учебен отдел от инспектор студентско състояние Таня Тодорова.

Молбата за защита на дипломна работа се представя задължително заедно с дипломната работа.

Титулната страница на дипломната работа ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде подписана от научният ръководител    

Часът и залата  за провеждане на държавният изпит  и защита на дипломна работа ще бъдат обявени допълнително в сайта на  факултета, след приключване на срока за подаване на молбите.


Държавни изпити за ОКС „БАКАЛАВЪР“, специалности: „История“, „История и археология“, „Архивистика и информационна сигурност“

За учебната 2023/2024 год.

за ОКС БАКАЛАВЪР Предварителна сесия Място, час
 1 Писмен държавен изпит   08 юли /понеделник/ 2024 г.
 09.30 ч.
 2  Защита на дипломна работа   08 юли /понеделник/ 2024 г.
 10.00 ч.
  Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи   от 17 до 27 юни 2024 г.

 Защита на дипломни работи за специалност „История“, „История и археология“, „Архивистика и информационна сигурност“, ОКС „бакалавър“ и специалност „Нумизматика. Експертиза и оценка на културно-исторически ценности“, „История на българските земи в контекста на европейското развитие“, „Археология“, “Архиви и музеи. Опазване на културното наследство в информационното общество”, ОКС „магистър“

за ОКС МАГИСТЪР Предварителна    сесия Място, час
 1  Защита на дипломна работа 08 юли /понеделник/ 2024 г.  10.00 ч.
  Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи  от  17 до 27 юни 2024 г.

 Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и на 1 брой диск.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит, е длъжен да подаде молба за явяване в горепосочените срокове.

Молба-образец се закупува от книжарницата в УК-1, попълва се от студента и се заверява от инспектора в учебен отдел. Молбата може да бъде подадена и по електронна поща.


За учебната 2023/2024 год.

за ОКС БАКАЛАВЪР Предварителна сесия Място, час
 1 Писмен държавен изпит   16 юли 2024 г.
 УК1 от 9:00 часа.
 2 Устен държавен изпит   17 юли 2024 г.  УК1 от 9:00 часа.
Срок за подаване на молби от 24 юни 2024 г. до 05 юли 2024 г.
 3  Защита на дипломна работа - ОКС БАКАЛАВЪР  и ОКС МАГИСТЪР 
  16 юли 2024 г.  УК1 от 9:30 часа.
  Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи от 17 до 24 юни 2024 г.

 

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа, е длъжен да подаде молба-образец за явяване, не по-късно от посочените по-горе срокове.

Молба за явяване на държавен изпит може да се изтегли от сайта на Правно-исторически факултет и да се изпрати на мейла на инспектор студентско състояние Зорка Шатева или да се купи от книжарницата в УК1 и да се подаде на място.

Молбата за допускане на защита на дипломна работа се представя задължително заедно с дипломната работа и декларацията за авторство на място.

Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и на диск – 1 брой.