Катедра „Публичноправни науки” е най-голямата по числен състав в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Н. Рилски”. Тя осигурява обучението по фундаментални учебни дисциплини в специалностите „Право“ и „Публична администрация“, както и по редица дисциплини в специалностите „Национална сигурност“, „Международни отношения“, „Европеистика“ и „Връзки с обществеността“. Ресурсно обезпечаваме и обучението по много магистърски програми. В катедрата се обучават и над 15 редовни, задочни и докторанти на самостоятелна подготовка.

Основен приоритет на катедрата е усъвършенстване качеството на образователната дейност и практическа насоченост на обучението. За целта се прилагат най-съвременни образователни технологии, стимулира се мобилността на студенти, докторанти и преподаватели.

Повишаване равнището на научно - изследователската дейност е друга основна задача на катедрата. Това успешно се постига посредством сътрудничество на национално, европейско и глобално равнище, разширяване е задълбочаване на компетенциите на академичния състав, разработване на научни проекти, публикационна дейност и т.н.

Катедрата издава и електронното списание „Право, Политика, Администрация“, включено в Eвропейската референтна система за индексиране на научни списания от областта на хуманитаристиката и социалните науки ЕРИХ ПЛЮС.