На 22 май 2024 г. се проведе публична лекция на доц. д-р Люба Спасова от Института по философия и социология към Българска академия на науките на тема „Специфика на изследванията по проблемите на интеграция и включване“.

НА 22 МАЙ  2024 Г. В ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ - ГР. БЛАГОЕВГРАД СЕ ПРОВЕДЕ КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА:„ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ, СИГУРНОСТ И ДЕЗИНФОРМАЦИЯ - СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“.

ЮГОЗАПАДНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ ВЗЕТИТЕ ОТ СЪВЕТА НА РЕКТОРИТЕ РЕШЕНИЕ ПО ПОВОД НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА АНГАЖИМЕНТИ, ЗАЛОЖЕНИ В ЗАКОНА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ЗА СТЪПАЛОВИДНИ ПО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ. НА 20 МАЙ 2024 ГОДИНА АДМИНИСТРАТИВНИЯТ ПЕРСОНАЛ НЯМА ДА РАБОТИ И НЯМА ДА СЕ ПРОВЕЖДАТ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ И ИЗПИТИ. ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ САМО ДЕЙНОСТИ СЪС СПЕШЕН И НЕОТЛОЖЕН ХАРАКТЕР.