ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

Стара история и тракология
Археология, вкл. нумизматика и епиграфика
Средновековна обща история
История на България
Нова и най-нова обща история
Документалистика, архивистика, палеографика, историография и източникознание

 

ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ

Връзки с обществеността
Приложение на новите информaционни технологии в PR

 

ПРАВО

Административно право и административен процес
Гражданско и семейно право
Трудово право и обществено осигуряване
Международно право и международни отношения
Наказателно право
Наказателен процес
Конституционно право
Теория на държавата и правото. Политически и правни учения
Римско право
Нотариално право
Застрахователно право
Право на Европейския съюз

 

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Организация и управление извън сферата на материалното производство /мениджмънт на публичната сфера/