Факултетният съвет обсъжда и приема проекти за създаване, преобразуване или закриване на катедри и обслужващи звена към факултета; приема учебните планове и квалификационни характеристики по степени и специалности, както и промените в тях и ги предлага за утвърждаване от Академическия съвет; приема учебните програми на специалностите, за чието преподаване отговаря факултетът и индивидуалните планове за обучение на студенти, докторанти и специализанти; приема доклади за оценяване и акредитация по образователно-квалификационни степени на професионални направления, специалности от регулираните професии и докторски програми във факултета; прави предложения пред Общото събрание на факултета или органите на управление на Университета по въпроси, свързани с дейността и състоянието на факултета; ежегодно одобрява и контролира учебната натовареност на членовете на академичния състав, включително и но привлечените изявени специалисти от практиката; обсъжда и приема резултатите от атестирането на академичния състав на факултета и оценките за работата на докторантите; наблюдава състоянието на библиотечната и информационната база на факултета и взема мерки за нейното усъвършенстване; приема годишния отчет за преподавателската, научната и художествено творческата дейност във факултета; организира сътрудничество с други факултети и научни организации; взима и други решения, свързани с дейността на факултета в съответствие с чл. 26, ал. 8 от ЗВО.

Факултетният съвет се състои от не по-малко от 21 членове и включва представители на академичния състав на основен трудов договор, студенти и докторанти. Не по-малко от 3/4 от членовете на факултетния съвет са хабилитирани лица.

Членовете на факултетския съвет се избират от Общото събрание с тайно гласуване. Деканът по право е член на факултетния съвет и негов председател.

Състав на факултетния съвет на Правно-историческия факултет - мандат 2023-2027 г.

1

Проф. д.н. Костадин Паев

2

Проф. д-р Валентин Китанов

3

Проф. д-р Веселин Вучков

4

Проф. д-р Владко Иванов

5

Проф. д-р Габриела Белова

6

Проф. д-р Добринка Чанкова

7

Проф. д-р Николай Марин

8

Доц. д-р Александър Иванов

9

Доц. д-р Ана Джумалиева

10

Доц. д-р Асен Воденичаров

11

Доц. д-р Гергана Георгиева

12

Доц. д-р Диана Иванова

13

Доц. д-р Димитър Тюлеков

14

Доц. д-р Манол Станин

15

Доц. д-р Маргарита Чешмеджиева

16

Доц. д-р Надежда Кръстева

17

Доц. д-р Николай Попов

18

Доц. д-р Славянка Ангелова

19

Доц. д-р Таня Йосифова

20

Гл. ас. д-р Анна Христова

21

Гл. ас. д-р Весела Мирчева

22

Гл. ас. д-р Йосиф Кочев

23

Гл. ас. д-р Йорданка Нонева – Златкова

24

Ани Дурчова - докторант

25

Виктор-Кристиан Василев - студент