ОКС БАКАЛЪР ОКС МАГИСТЪР

Административно право

Архивистика и документация

Външнополитически анализ и прогнозиране

Графичен дизайн

Европейска политика и интеграция

Европейска социална политика - анализи и прогнози

Защита правата на човека

Комуникативни умения

 Комуникациите в инвестиционния процес

Кризисен PR

Медиазнание

Методи за изследване на комуникациите

Нови информационни технологии в PR

Обща теория на пазарното стопанство

Обща теория на правото

Основи на връзките с обществеността

Основи на рекламата и брендинга

Политическа комуникация и изграждане на имидж

Предпечатна подготовка

Приложна семиотика

Социология, общности, модернизация

Стилистика за PR

Стратегии и тактики на връзките с обществеността

Съвременна история

Съвременни международни политически организации

Съвременни философски учения

Теории на масовата комуникация

Теория и практика на текста

Увод в политологията

Управление на медиите