ОКС БАКАЛАВЪР ОКС МАГИСТЪР

Административен процес

Административно право

Банково право

Въведение в правото

Данъчно право

Държавно регулиране на икономиката

Европейска публична администрация

Защита правата на човека

Иновации и иновционна политика

Информационни системи и технологии в публичната администрация

Комуникации и връзки с обществеността

Конституционно право - проф. Близнашки

Контрол в публичната администрация

Маркетинг

Международно публично право

Мениджмънт и управленски технологии

Местно самоуправление

Обща теория на пазарното стопанство

Общо учение за държавата

Организационно поведение

Осигурително право

Гражданското право

Основи на публичната администрация

Политология

Правен режим на държавната служба

Право на европейския съюз

Правотворчество

Публичен мениджмънт

Публични политики

Публични финанси

Регионална икономика

Социология на управлението

Сравнителна публична администрация

Стратегическо управление в публичната сфера

Теория на нормотворческата дейност

Теория на управлението

Териториална сигурност

Трудово право

Управление на човешките ресурси

Устройство на територията

Финансово право

Икономика на здравеопазването

Управление на риска в здравната система

Финансиране на национални и регионални проекти

Финансов мениджмънт в здравеопазването