Общо събрание

.


 

.

.

доц д.н. Костадин Паев

председател на общото събрание

на Правно-историческия факултет

доц. д-р Маргарита Чешмеджиева

заместник председател на общото събрание

на Правно-историческия факултет

.

.

Общото събрание е висш орган на управление на факултета. То се състои от всички професори, доценти и асистенти, които работят по основно трудово правоотношение с Университета, както и от представители на студентите, докторантите и служителите.

Общото събрание избира председател и заместник-председател на общото събрание; избира и освобождава декана на факултета; определя числения състав на факултетния съвет; избира председател, заместник-председател и членове на комисията по атестирането; избира и освобождава членовете на факултетния съвет; определя основните насоки за дейността на факултета; приема отчети за дейността на декана и на факултетния съвет; решава основни въпроси на организацията на учебната и научната дейност във факултета; решава други въпроси по предложение на декана, факултетния съвет, членове на събранието.

Last modified: Thursday, 12 December 2019, 9:50 AM