Държавни изпити за специалност История

Държавни изпити за ОКС „БАКАЛАВЪР“, специалности: „История“, „История и археология“, „Архивистика и информационна сигурност“

 

Срок за подаване на молби от 31 август до 10 септември 2021 г.

 

За учебната 2020/2021 г.

ОКС "бакалавър"

Редовна сесия
Дата/час 

място

Писмен държавен изпит 23 септември (четвъртък) 2021 г. от 09.30 ч. 1341
Защита на дипломни работи 23 септември (четвъртък) 2021 г. от 10.00 ч.
1401

 

Държавни изпити за ОКС „МАГИСТЪР“, специалности: „Нумизматика. Експертиза и оценка на културно-исторически ценности“, „История на българските земи в контекста на европейското развитие“, „Археология“, “Архиви и музеи. Опазване на културното наследство в информационното общество”

За учебната 2020/2021 г.

ОКС "магистър"

Редовна сесия
Дата/час 

място

Защита на дипломни работи 23 септември (четвъртък) 2021 г. от 10.00 ч.
1401

 

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит, е длъжен да подаде молба за явяване в горепосочените срокове.

Молба-образец се закупува от книжарницата в УК-1, попълва се от студента и се заверява от инспектора в учебен отдел. Молбата може да бъде подадена и по електронна поща.

Дипломните работи се предават на диск и 1 хартиен носител.

Последно модифициране: вторник, 31 август 2021, 14:31