Държавни изпити за специалност История

Държавни изпити за ОКС „БАКАЛАВЪР“, специалности: „История“, „История и археология“, „Архивистика и информационна сигурност“

 

Срок за подаване на молби от  20 юни до 5 юли 2022  г.

 

За учебната 2021/2022 г.

ОКС "бакалавър"

Предварителна сесия
Дата/час 

място

Писмен държавен изпит  12 юли 2022 г.
от 9,00 часа
зала 1341

 

Защита на дипломни работи за специалност „История“, „История и археология“, „Архивистика и информационна сигурност“, ОКС „бакалавър“ и специалност „Нумизматика. Експертиза и оценка на културно-исторически ценности“, „История на българските земи в контекста на европейското развитие“, „Археология“, “Архиви и музеи. Опазване на културното наследство в информационното общество”, ОКС „магистър“

За учебната 2021/2022 г.

ОКС "магистър"

Предварителна сесия
Дата/час 

място

Защита на дипломни работи 12 юли 2022 г.
от 9,30 часа
зала 1401

 

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит, е длъжен да подаде молба за явяване в горепосочените срокове.

Молба-образец се закупува от книжарницата в УК-1, попълва се от студента и се заверява от инспектора в учебен отдел. Молбата може да бъде подадена и по електронна поща.

Дипломните работи се предават на диск и 1 хартиен носител.

Last modified: Monday, 30 May 2022, 3:40 PM