Държавни изпити за специалност История

Държавни изпити за ОКС „БАКАЛАВЪР“, специалности: „История“, „История и археология“, „Архивистика и информационна сигурност“

За учебната 2020/2021 г.

ОКС "бакалавър"

Предварителна сесия
Дата/час 

място

Писмен държавен изпит 14 юли (сряда) 2021 г. от 9.00 ч. 1341
Защита на дипломни работи 14 юли (сряда) 2021 г. от 9.30 ч.
1401

 

Държавни изпити за ОКС „МАГИСТЪР“, специалности: „Нумизматика. Експертиза и оценка на културно-исторически ценности“, „История на българските земи в контекста на европейското развитие“, „Археология“, “Архиви и музеи. Опазване на културното наследство в информационното общество”

За учебната 2020/2021 г.

ОКС "магистър"

Предварителна сесия
Дата/час 

място

Защита на дипломни работи 14 юли (сряда) 2021 г. от 9.30 ч.
1401

 

Срок за подаване на молби от 14 до 30 юни 2021 г.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит, е длъжен да подаде молба за явяване в горепосочените срокове.

Молба-образец се закупува от книжарницата в УК-1, попълва се от студента и се заверява от инспектора в учебен отдел. Молбата може да бъде подадена и по електронна поща.

Дипломните работи се предават на диск и 1 хартиен носител.

Last modified: Thursday, 13 May 2021, 2:48 PM