Държавни изпити за специалност История

Държавни изпити за ОКС „БАКАЛАВЪР“, специалности: „История“, „История и археология“, „Архивистика и информационна сигурност“

 

Срок за подаване на молби от  17 януари до 1 февруари 2022  г.

 

За учебната 2020/2021 г.

ОКС "бакалавър"

Редовна сесия
Дата/час 

място

Писмен държавен изпит  22 февруари 2022 г.
от 9,30 часа
зала 1341

 

Държавни изпити за ОКС „МАГИСТЪР“, специалности: „Нумизматика. Експертиза и оценка на културно-исторически ценности“, „История на българските земи в контекста на европейското развитие“, „Археология“, “Архиви и музеи. Опазване на културното наследство в информационното общество”

За учебната 2020/2021 г.

ОКС "магистър"

Редовна сесия
Дата/час 

място

Защита на дипломни работи 22 февруари 2022 г.
от 10,00 часа
зала 1401

 

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит, е длъжен да подаде молба за явяване в горепосочените срокове.

Молба-образец се закупува от книжарницата в УК-1, попълва се от студента и се заверява от инспектора в учебен отдел. Молбата може да бъде подадена и по електронна поща.

Дипломните работи се предават на диск и 1 хартиен носител.

Last modified: Thursday, 13 January 2022, 2:18 PM