Държавни изпити за специалност Национална сигурност


за учебната 2019/2020 год.

За ОКС „ Бакалавър”

Редовна сесия

Поправителна сесия
Държавен изпит „Национална сигурност 24 септември 2020 г. /четвъртък/
Срок за подаване на молби от 14.09. /понеделник/  до 16.09. /сряда/ 2020 г.
Защита на дипломна работа 24 септември 2020 г. /четвъртък/
Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи от 9 септември /сряда/ до 11 септември /петък/ 2020 г.

...

За ОКС „ Магистър”

Редовна сесия

Поправителна сесия
Държавен изпит 25 септември 2020 г. /петък/
Срок за подаване на молби от 9 септември /сряда/ до 11 септември /петък/ 2020 г.
Защита на дипломни работи 25 септември 2020 г. /петък/
Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи от 9 септември /сряда/ до 11 септември /петък/ 2020 г.

Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и на 1 брой диск.

 Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа  е длъжен да подаде молба - образец за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.
Молбата се закупува от копирния център на етажа. Попълва се от студента и се заверява от инспектор студентско състояниие Таня Тодорова.
Заверената в учебен отдел молба за ОКС «Бакалавър» се подава при  г-жа Биляна Младенова - секретар на Правно-историческия факултет, а за ОКС „Магистър „ при г-жа Димитрина Китанова / секретар катедра „Национална сигурност  и  публична администрация“

Начало на провеждане на държавният изпит - 8,30 ч.

Защита на дипломна работа – 8.30 часа

Залата, в  която ще се проведат ще бъде обявена в деня на изпита на информационното табло на специалността във факултета.

Last modified: Friday, 24 July 2020, 10:40 AM