Държавни изпити за специалност Национална сигурност


за учебната 2021/2022 год.

За ОКС „ Бакалавър”

Поправителна сесия
Държавен изпит „Национална сигурност“

16 февруари /четвъртък/ 2023 г.

Срок за подаване на молби      от молби 8 февруари /сряда/ до  10 февруари /петък/  2023 г.
Защита на дипломна работа

16 февруари /четвъртък/ 2023 г.

Срок за подаване на молби и предаване на дипломни   работи      от 6 февруари /понеделник/ до 7 февруари /вторник/ 2023 г.
За ОКС „ Магистър” Поправителна сесия
Държавен изпит „Национална сигурност“

16 февруари /четвъртък/ 2023 г.

Срок за подаване на молби    от 8 февруари /сряда/ до  10 февруари /петък/  2023 г.
Защита на дипломна работи 16 февруари /четвъртък/ 2023 г.
Срок за подаване на молби и предаване на дипломни   работи       от 6 февруари /понеделник/ до 7 февруари /вторник/ 2023 г.

 

Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и на 1 брой диск.

 

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа,  е длъжен да подаде молба - образец за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

 

Молбата за държавен изпит може да се изтегли от сайта на Правно-исторически факултет и да се изпрати на имейла на инспектор студентско състояние Таня Тодорова или да се  закупи от копирния център на етажа  и да се подаде  на място. 

 

 Молбата за защита на дипломна работа се представя задължително заедно с дипломната работа на място.

 

Титулната страница на дипломната работа ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде подписана от научният ръководител.

 

Попълва се от студента и се заверява от инспектор студентско състояние Таня Тодорова.

 

Часът и залата  за провеждане на държавният изпит  и защита на дипломна работа ще бъдат обявени допълнително в сайта на  факултета, след приключване на срока за подаване на молбите.

Last modified: Thursday, 22 December 2022, 1:26 PM