Държавни изпити за специалност Международни отношения


Редовна сесия за учебната 2020/2021 год.

За ОКС „ Бакалавър”

Поправителна сесия

 зала/час 
Държавен изпит „Теория и история на международните отношения и на външната политика“

23 февруари /сряда/ 2022 г.

зала 305, УК 6 от 9:30 ч.

Английски език

17 февруари /четвъртък/ 2022 г..

от 9 ч.

Немски език 15 февруари /вторник/ 2022 г.

от 9 ч.

Френски език 15 февруари /вторник/ 2022 г. от 9 ч.

Руски език

15 февруари /вторник/ 2022 г. от 9 ч.

Разпределението по зали за държавния изпит по Чужд език е обявено на вратата на стая 1470 в УК 1.

Студентите, които ще се явят на държавен изпит по съответния Чужд език  да бъдат в залата в 8:30- 8:45 ч.

Срок за подаване на молби: от 7 февруари /понеделник/ до 10 февруари /четвъртък/ 2022 г.

...

За ОКС „ Магистър” и 
"Бакалавър"

Поправителна сесия

 час/зала  
Защита на дипломни работи 23 февруари /сряда/ 2022 г. зала 305, УК 6 от 9:30
Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи от 7 февруари /понеделник/ до 10 февруари /четвъртък/ 2022 г.

Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и 1 брой на диск.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа, е длъжен да подаде молба - образец за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Молбата за държавен изпит може да се изтегли от сайта на Правно-исторически факултет и да се изпрати на имейла на инспектор студентско състояние Валя Гатовска или да се закупи от копирния център на етажа и да се подаде  на място. 

Молбата за защита на дипломна работа се представя задължително заедно с дипломната работа на място. Попълва се от студента и се заверява от инспектор студентско състояние Валя Гатовска.

Титулната страница на дипломната работа ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде подписана от научния ръководител.

Часът и залата  за провеждане на държавния изпит  и защита на дипломна работа ще бъдат обявени допълнително в сайта на факултета, след приключване на срока за подаване на молбите.

Last modified: Friday, 11 February 2022, 4:08 PM