Държавни изпити за специалност Международни отношения


За учебната 2019/2020 год.

За ОКС „ Бакалавър”

Редовна сесия

Предварителна сесия  час/зала 
Държавен изпит по специалността 17 септември 2020 г. УК 6 от 9 ч.
Английски език 14 септември – писмен
15 септември устен

8.30 ч. УК-1 зала 1467

Немски език

18 септември  2020 г. – писмен и устен

8.30 ч. УК-1 зала 1467
Срок за подаване на молби от 8 септември до 10  септември  2020 г.

...

За ОКС „ Магистър” и 
"Бакалавър"

Редовна сесия

Предварителна сесия  час/зала  
Защита на дипломни работи 17 септември 2020 г. УК 6 от 9 ч.
Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи от 8 септември до 10 септември 2020 г.

Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и на 1 брой диск.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа е длъжен да подаде молба - образец за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.
Молбата се закупува от копирния център на етажа. Попълва се от студента и се заверява от инспектор студентско състояниие.

Начало на провеждане на държавният изпит и защита на дипломна работа – 9.00 часа

Залата, в която ще се проведат ще бъде обявена в деня на изпита на информационното табло за специалността във факултета.

Last modified: Monday, 31 August 2020, 1:34 PM