Държавни изпити за специалност Международни отношения


Поправителна сесия за учебната 2019/2020 год.

За ОКС „ Бакалавър”

Редовна сесия

Поправителна сесия  час/зала 
Държавен изпит по специалността 24 февруари 2021 г. УК 6 от 9 ч.
Английски език 8 февруари

8.30 ч. УК-1 зала 1467

Немски език
Френски език
Руски език

15 февруари 2021 г. 8.30 ч. УК-1 зала 1467
Срок за подаване на молби от 1 до 3  февруари  2021 г.

...

За ОКС „ Магистър” и 
"Бакалавър"

Редовна сесия

Поправителна сесия  час/зала  
Защита на дипломни работи 24 февруари 2021 г. УК 6 от 9 ч.
Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи от 1 до 3  февруари  2021 г.

Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и на 1 брой диск.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа е длъжен да подаде молба - образец за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.
Молбата се закупува от копирния център на етажа. Попълва се от студента и се заверява от инспектор студентско състояниие.

Начало на провеждане на държавният изпит и защита на дипломна работа – 9.00 часа

Залата, в която ще се проведат ще бъде обявена в деня на изпита на информационното табло за специалността във факултета.

Last modified: Thursday, 21 January 2021, 1:53 PM