Държавни изпити за специалност Публична администрация

За учебната 2020/2021 год.

За ОКС „ Бакалавър”

Поправителна  сесия

Редовна сесия
Държавен изпит "Публичноправни науки и управление на публичната дейност"

21 февруари 2022 г.

Срок за подаване на молби от  14 февруари /понеделник/ до 16 февруари /сряда/ 2022 г.
Защита на дипломна работа 21 февруари 2022 г.

Срок за подаване на молби и предаване на дипломната работа от 1 февруари /вторник/ до 7 февруари /понеделник/ 2022 г.
За ОКС „ Магистър” Поправителна  сесия Редовна сесия
Защита на дипломни работи 21 февруари 2022 г.
Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи от  1 февруари /вторник/ до 7 февруари /понеделник/ 2022 г.

 

Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и на 1 брой диск.

 

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа,  е длъжен да подаде молба - образец за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

 

Молбата за държавен изпит може да се изтегли от сайта на Правно-исторически факултет и да се изпрати на имейла на инспектор студентско състояние Таня Тодорова или да се  закупи от копирния център на етажа  и да се подаде  на място. 

 

  Молбата за защита на дипломна работа се представя задължително заедно с дипломната работа на място.

 

 Титулната страница на дипломната работа ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде подписана от научният ръководител     

 

Попълва се от студента и се заверява от инспектор студентско състояние Таня Тодорова.

 

Часът и залата  за провеждане на държавният изпит  и защита на дипломна работа ще бъдат обявени допълнително в сайта на  факултета, след приключване на срока за подаване на молбите.

Last modified: Monday, 17 January 2022, 12:04 PM