Държавни изпити за специалност Публична администрация


За учебната 2019/2020 год.

За ОКС „ Бакалавър”

Редовна сесия

Поправителна сесия
Публичноправни науки и управление на публичната дейност 24 септември 2020 г. /четвъртък/
Срок за подаване на молби от 14 септември /понеделник/  до 16 септемвр /сряда/ 2020 г.

...

За ОКС „ Магистър”

Редовна сесия

Поправителна сесия
Защита на дипломни работи 25 септември 2020 г. /петък/
Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи от 09 септември /сряда/ до 11 септември /петък/ 2020 г.

 

Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и на 1 брой диск.

 Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа  е длъжен да подаде молба - образец за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.
Молбата се закупува от копирния център на етажа. Попълва се от студента и се заверява от инспектор студентско състояниие Таня Тодорова.
Заверената в учебен отдел молба за ОКС «Бакалавър» се подава при  г-жа Биляна Младенова-секретар на Правно-историческия факултет, а за ОКС „Магистър „ при г-жа Димитрина Китанова / секретар катедра „Национална сигурност  и  публична администрация“

Начало на провеждане на държавният изпит - 8,30ч.

Защита на дипломна работа – 8.30 часа

Залата, в  която ще се проведат ще бъде обявена в деня на изпита на информационното табло за специалността във факултета.

Last modified: Friday, 24 July 2020, 10:48 AM