Държавни изпити за специалност Право

Студентите се допускат в залите за писмен държавен изпит, след представяне на лична карта и студентска книжка. Представянето и на двата документа е задължително!

Дисциплина

Дата

място/час

1

Гражданскоправни науки

10 и 11 март 2022 г.

(четвъртък и петък)

9,00 ч.

Срок за подаване на молби от  до 4 март 2022 г.

Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят в 8.00 часа на .10 март за полагане на писмен изпит.

2

Наказателноправни науки

 

31 март и 1 април 2022 г.

(четвъртък и петък)
9.00 ч.

Срок за подаване на молби - до 23  март 2022  г.

Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят в 8.00 часа на 31 март 2022 г.  за полагане на писмен изпит.

3 Публичноправни науки

28 и 29 април 2022 г.

(четвъртък и петък)

9.00 ч.

Срок за подаване на молби до 20 април 2022 г..

Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят в 8.00 часа на 28 април 2022 г. за полагане на писмен изпит.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит, е длъжен да подаде молба за явяване в посочените по-горе срокове.
Молбата - образец се закупува от ксерокса в УК № 6, попълва се от студента и се заверява от инспектора в учебен отдел. Молбата може да бъде подадена и по електронна поща.

Заверената в учебен отдел молба за държавен изпит се подава при г-жа Биляна Младенова – секретар на Правно-историческия факултет.

 

Last modified: Monday, 28 March 2022, 1:17 PM