Държавни изпити за специалност Право

Подаването на молби ще продължи от 19 май  2020 г.

Дисциплина

Дата

място/час

1

Гражданскоправни науки

9,00 ч.

Срок за подаване на молби най-късно до  2020 г.

Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят в 8.00 часа на  2020 г. за полагане на писмен изпит.

2

Наказателноправни науки

18 и 19 юни 2020 г. (четвъртък и петък)
9.00 ч.

Срок за подаване на молби най-късно до 10 юни 2020 г.

Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят  в 8.00 часа на 18 юни 2020 г. за полагане на писмен изпит.

3 Публичноправни науки 9.00 ч.

Срок за подаване на молби най-късно до  2020 г.

Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят в 8.00 часа на   2020г. за полагане на писмен изпит.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит, е длъжен да подаде молба за явяване в посочените по-горе срокове.
Молбата - образец се закупува от ксерокса в УК № 6, попълва се от студента и се заверява от инспектора в учебен отдел. Заверената в учебен отдел молба за държавен изпит се подава при г-жа Биляна Младенова – секретар на Правно-историческия факултет.

Last modified: Tuesday, 19 May 2020, 8:42 AM