Държавни изпити за специалност Право

Студентите се допускат в залите за писмен държавен изпит, след представяне на лична карта и студентска книжка. Представянето и на двата документа е задължително!

Дисциплина

Дата

място/час

1

Гражданскоправни науки

15 и 16 март 2021 г.

(понеделник и вторник)
9,00 ч.

Срок за подаване на молби най-късно до 8 март 2021 г.

Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят в 8.00 часа на 15 март 2021 г. за полагане на писмен изпит.

2

Наказателноправни науки

  9.00 ч.

Срок за подаване на молби най-късно до 

Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят  в за полагане на писмен изпит.

3 Публичноправни науки

9.00 ч.

Срок за подаване на молби най-късно до

Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят в 8.00 часа на   г. за полагане на писмен изпит.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит, е длъжен да подаде молба за явяване в посочените по-горе срокове.
Молбата - образец се закупува от ксерокса в УК № 6, попълва се от студента и се заверява от инспектора в учебен отдел. Молбата може да бъде подадена и по електронна поща. Заверената в учебен отдел молба за държавен изпит се подава при г-жа Биляна Младенова – секретар на Правно-историческия факултет.

 

Last modified: Monday, 22 February 2021, 3:11 PM