Държавни изпити за специалност Право

Студентите се допускат в залите за писмен държавен изпит, след представяне на лична карта и студентска книжка. Представянето и на двата документа е задължително!

Дисциплина

Дата

място/час

1

Гражданскоправни науки

)

9,00 ч.

Срок за подаване на молби от  до  г.

Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят в 8.00 часа на . за полагане на писмен изпит.

2

Наказателноправни науки

  9.00 ч.

Срок за подаване на молби до  г.

Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят в 8.00 часа на   за полагане на писмен изпит.

3 Публичноправни науки

9.00 ч.

Срок за подаване на молби до .

Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят в 8.00 часа на  г. за полагане на писмен изпит.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит, е длъжен да подаде молба за явяване в посочените по-горе срокове.
Молбата - образец се закупува от ксерокса в УК № 6, попълва се от студента и се заверява от инспектора в учебен отдел. Молбата може да бъде подадена и по електронна поща. Заверената в учебен отдел молба за държавен изпит се подава при г-жа Биляна Младенова – секретар на Правно-историческия факултет.

Студентите ще се явяват на изпити при представяне на  валидни документи за ваксинация, преболедуване, изследване или удостоверение за наличие на антитела, съгл. Заповед №  РД-01-890/ 03.11.2021 г. и Заповед № РД-01-915/ 09.11.2021г.  на Министъра на здравеопазването.

 

Last modified: Thursday, 23 December 2021, 10:25 AM