Държавни изпити за специалност Право

Подаването на молби ще започне от 1 септември /вторник/  2020 г.

.

Студентите се допускат в залите за писмен държавен изпит, след представяне на лична карта и студентска книжка. Представянето и на двата документа е задължително!

Дисциплина

Дата

място/час

1

Гражданскоправни науки

28, 29 и 30 септември 2020 /понеделник, вторник и сряда/

9,00 ч.

Срок за подаване на молби най-късно до 18 септември 2020 г.

Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят в 8.00 часа на 28 септември 2020 г. за полагане на писмен изпит.

2

Наказателноправни науки

28, 29 и 30 октомври 2020 г. (сряда, четвъртък и петък)
9.00 ч.

Срок за подаване на молби най-късно до 20 октомври / вторник/ 2020 г.

Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят  в 8.00 часа на 28 октомври 2020 г. за полагане на писмен изпит.

3 Публичноправни науки 18, 19 и 20 ноември 2020 г. (сряда, четвъртък и петък) 9.00 ч.

Срок за подаване на молби най-късно до 10 ноември 2020 г.

Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят в 8.00 часа на 18 ноември 2020 г. за полагане на писмен изпит.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит, е длъжен да подаде молба за явяване в посочените по-горе срокове.
Молбата - образец се закупува от ксерокса в УК № 6, попълва се от студента и се заверява от инспектора в учебен отдел. Заверената в учебен отдел молба за държавен изпит се подава при г-жа Биляна Младенова – секретар на Правно-историческия факултет.

Last modified: Wednesday, 7 October 2020, 4:45 PM