Държавни изпити за специалност Право

Студентите се допускат в залите за писмен държавен изпит, след представяне на лична карта и студентска книжка. Представянето и на двата документа е задължително!

Дисциплина

Дата

място/час

1

Гражданскоправни науки

22, 23 и 24 март 2023 г.

(сряда, четвъртък  и петък)

Срок за подаване на молби от 6 март до 15 март 2023 г.

Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят на 22 март 2023 г. в 8.00 часа за полагане на писмен изпит.

2

Наказателноправни науки

6 и 7 април 2023 г.

(четвъртък  и петък)

Срок за подаване на молби - от 20 март до 29 март 2023 г.

Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят на 6 април 2023 г. в 8.00 часа за полагане на писмен изпит.

3 Публичноправни науки

9 и 10 март 2023 г.

(четвъртък  и петък)
9.00 ч.

Срок за подаване на молби от 20 февруари до 1 март 2023 г.
Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят в 8.00 часа на 9 март 2023 г. за полагане на писмен изпит.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит, е длъжен да подаде молба за явяване в посочените по-горе срокове.
Молбата - образец се закупува от ксерокса в УК № 6, попълва се от студента и се заверява от инспектора в учебен отдел.

Заверената в учебен отдел молба за държавен изпит се подава при г-жа Биляна Младенова – секретар на Правно-историческия факултет.

 

Last modified: Friday, 27 January 2023, 12:51 PM