Катедра История

доц.д-р Валентин Китанов

Ръководител катедра: 
доц. д-р Валентин Китанов,
Е-mail: kitvalmil@swu.bg

Катедра „История” е създадена на 1 октомври 1987 г. С разкриването на самостоятелна специалност „История” през януари 1991 г., ЮЗУ „Неофит Рилски” става третия университет в България, в който се обучават студенти по история.

В периода 1999-2011 г. съществуват две катедри по история - катедра „Обща история” и катедра „Български история и археология” (от 2005 г. „Български история и архивистика”). През декември 2011 г. те се обединяват в настоящата катедра „История”.

Катедра „История” е в състава на Правно-исторически факултет и се състои от 17 щатни преподаватели - 2 професори, 9 доценти, 6 главни асистенти. От щатните преподаватели 1 е доктор на науките, а останалите 16 са доктори.

Преподаватели от катедра „История” са специализирали във водещи западноевропейски университети. Те имат публикации в авторитетни издания в България и чужбина и солиден опит в провеждането на емпирични исторически изследвания.

Катедра „История” обучава студенти по специалности от професионално направление 2.2. „История и археология” в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” и в трите форми на образователната и научна степен „доктор” - редовна, задочна и на самостоятелна подготовка. Катедрата предлага:

 • четиригодишна редовна форма на обучение за образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалностите „История”, „История и археология” и „Архивистика и информационна сигурност”;
 • обучение в Магистърска програма „История на българските земи в контекста на Европейското развитие” за образователно-квалификационна степен „магистър” за специалисти и неспециалисти със срок на обучение съответно два и четири семестъра;
 • обучение в Магистърска програма „Архиви и музеи. Опазване на културното наследство в информационното общество” за образователно-квалификационна степен „магистър” за специалисти и неспециалисти със срок на обучение съответно два и четири семестъра;
 • обучение в Магистърска програма „Археология” за образователно-квалификационна степен „магистър” за специалисти и неспециалисти със срок на обучение съответно два и четири семестъра;
 • тригодишно обучение за образователна и научна степен „доктор”.

Осигурена е отлична материална база: съвременно оборудвана компютърна зала, специализирана библиотека. Достъпни са уникален електронен архив и електронно списание на адрес: www.history.swu.bg

На разположение на студентите са:

 1. Мултимедиен център по компютърна архивистика, дигитални архиви и история на местното самоуправление(www.digiarchive.swu.bg);
 2. Лаборатория за научни изследвания, обучение и практически семинари по история и архивистика;
 3. Център по история, архив и музей на тютюна (www.tobacco.swu.bg);
 4. Югоизточна Европа и Мала Азия – средище и кръстопът на цивилизации;
 5. Център за интердисциплинарни исторически изследвания;
 6. Постоянен исторически семинар „Политики на историята през 21-ви век” (www.historyseminar.swu.bg)

Основни методи на учене и преподаване

При провеждането на лекционните курсове и семинарните упражнения наред с традиционните широко се използват и интерактивните методи на обучение, целящи максимална визуализация на преподавания материал. Представя се най-новата литература – чуждоезична и българска; дискутира се върху разглежданите проблеми; обсъждат се научни изследвания, студентски доклади, реферати и курсови работи. В рамките на своето обучение студентите в различните специалности от професионално направление 2.2. „История и археология” провеждат ежегодни практики в архиви, библиотеки, музеи и археологически обекти.

Самостоятелната подготовка предвижда:

 • подготовка за упражнения по всяка тема;
 • подготовка за решаване на тестове;
 • разработване на реферати и курсови работи;
 • изготвяне на презентации;
 • разработка на проекти.

Академичен състав:

Преподаватели

Служебна поща -
@law.swu.bg или @swu.bg
Алтернативна поща Приемно време - ден/час

Място

Аудиторна заетост

Доц. д-р Валентин Китанов kitvalmil@law.swu.bg

понеделнек-
10.30-12.15
12.30-13.15

 

вторник -
11.30-12.15
12.30-13.15

   УК-1
1444 А

Аудиторна заетост

проф. д.н. Костадин Паев

kostapaev@swu.bg

kostapaev@abv.bg

вторник-
13.30-14.15
14.30-15.15

 

сряда-
13.30-14.15
14.30-15.15

 

УК – 6

Аудиторна заетост

Проф. д.ист.н. Калин Порожанов

kalinsp@swu.bg

kalinsp@abv.bg

четвъртък-
13.30-14.15
14.30–15.15

 

петък-
13.30-14.15
14.30-15.15

   УК-1
1445 Б

Аудиторна заетост

Доц. д-р Иван Петров

ivanpetrov@swu.bg

 ivan_m_petrov@yahoo.com

понеделник-
12.30-13.15
13.30-14.15

 

вторник-
11.30-12.15
12.30-13.15

   каб.1445 А

Аудиторна заетост
Доц. д-р Снежана Димитрова

s.dimitrova@swu.bg

sjanad@hotmail.com

четвъртък-
08.30-09.15
16.30-17.15

 

петък-
16.30-17.15
17.30-18.15 ч.

   каб.1445 А Аудиторна заетост
Доц. д-р Снежанка Ракова- Маринкьова

rakova@swu.bg

rakovasn@yahoo.com

сряда-
10.30-11.15
11.30-12.15

 

четвъртък-
10.30-11.15
11.30-12.15

   каб.1445 А

Аудиторна заетост

Доц. д-р Стефан Дечев

stdechev@yahoo.com

stdetchev@yahoo.com

четвъртък-
14.30-15.15
15.30-16.15

 

петък-
14.30-15.15
15.30-16.15

   каб.1445 А

Аудиторна заетост

Доц. д-р Алексей Гоцев

alexaim@abv.bg

 alexaim@abv.bg

сряда-
12.15-13.00

 

петък-
12.15-13.00

   каб.1445 А

Аудиторна заетост
Гл. ас. д-р Александър Порталски

portalsky@swu.bg

portalsky@abv.bg

сряда-
12.30-13.15
13.30-14.15

 

четвъртък-
12.30-13.15
13.30-14.15

   каб. 1445 Б

Аудиторна заетост
Гл. ас. д-р Диана Иванова

velevad@swu.bg

velevad@abv.bg

вторник-
16.30-17.15
17.30-18.15

 

сряда-
13.30-14.15
14.30-15.15

   каб. 1445 Б

Аудиторна заетост
Гл. ас. д-р Милена Ангелова

milena_angelova@swu.bg

mangelova74@yahoo.com

понеделник-
10.30-11.15
11.30-12.15

 

вторник-
12.30-13.15
13.30-14.15

   каб. 1433  Аудиторна заетост
Гл. ас. д-р Нурие Муратова

nmuratova@swu.bg

nmuratova@yahoo.com

вторник-
17.15–18.00
18.00-18.45

  

сряда-
17.15–18.00
18.00-18.45
 
   каб. 1433   Аудиторна заетост
Гл. ас. д-р Мирослава Георгиева

m_georgieva@swu.bg

 m_s_g@mail.bg

сряда-
15.30-16.15
16.30-17.15

 

петък-
15.30-16.15
16.30-17.15

   каб. 1445 Б Аудиторна заетост
Гл. ас. д-р Янко Христов

iahristov@swu.bg

iahristov@abv.bg

понеделник-
12.30-13.15
13.15-14.00

 

сряда-
10.00-10.45

10.45-11.30 ч.

   каб. 1444 Б

Аудиторна заетост

Ас. д-р Десислава Георгиева

d.georgieva@swu.bg

Четвъртък–
17.30-18.15
18.15-19.00

каб. 1401

Аудиторна заетост

Ас. д-р Биляна Карадакова

bilyanakaradakova@mail.bg

Четвъртък–
12.15-13.00
13.00-13.45

каб. 1401 Аудиторна заетост

Хон. ас. д-р Ал. Катранджиев

alexander_ik@abv.bg

Аудиторна заетост

Хон. ас. д-р Жана Пенчева

jeana@abv.bg Аудиторна заетост

Хон. ас. д-р Илко Дренков

drenkov@gmail.com Аудиторна заетост
Последно модифициране: петък, 11 март 2022, 09:52