Катедра История

доц.д-р Валентин Китанов

Ръководител катедра: 
доц. д-р Валентин Китанов,
Е-mail: kitvalmil@swu.bg

Катедра „История” е създадена на 1 октомври 1987 г. С разкриването на самостоятелна специалност „История” през януари 1991 г., ЮЗУ „Неофит Рилски” става третия университет в България, в който се обучават студенти по история.

В периода 1999-2011 г. съществуват две катедри по история - катедра „Обща история” и катедра „Български история и археология” (от 2005 г. „Български история и архивистика”). През декември 2011 г. те се обединяват в настоящата катедра „История”.

Катедра „История” е в състава на Правно-исторически факултет и се състои от 17 щатни преподаватели - 2 професори, 9 доценти, 6 главни асистенти. От щатните преподаватели 1 е доктор на науките, а останалите 16 са доктори.

Преподаватели от катедра „История” са специализирали във водещи западноевропейски университети. Те имат публикации в авторитетни издания в България и чужбина и солиден опит в провеждането на емпирични исторически изследвания.

Катедра „История” обучава студенти по специалности от професионално направление 2.2. „История и археология” в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” и в трите форми на образователната и научна степен „доктор” - редовна, задочна и на самостоятелна подготовка. Катедрата предлага:

 • четиригодишна редовна форма на обучение за образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалностите „История”, „История и археология” и „Архивистика и информационна сигурност”;
 • обучение в Магистърска програма „История на българските земи в контекста на Европейското развитие” за образователно-квалификационна степен „магистър” за специалисти и неспециалисти със срок на обучение съответно два и четири семестъра;
 • обучение в Магистърска програма „Архиви и музеи. Опазване на културното наследство в информационното общество” за образователно-квалификационна степен „магистър” за специалисти и неспециалисти със срок на обучение съответно два и четири семестъра;
 • обучение в Магистърска програма „Археология” за образователно-квалификационна степен „магистър” за специалисти и неспециалисти със срок на обучение съответно два и четири семестъра;
 • тригодишно обучение за образователна и научна степен „доктор”.

Осигурена е отлична материална база: съвременно оборудвана компютърна зала, специализирана библиотека. Достъпни са уникален електронен архив и електронно списание на адрес: www.history.swu.bg

На разположение на студентите са:

 1. Мултимедиен център по компютърна архивистика, дигитални архиви и история на местното самоуправление(www.digiarchive.swu.bg);
 2. Лаборатория за научни изследвания, обучение и практически семинари по история и архивистика;
 3. Център по история, архив и музей на тютюна (www.tobacco.swu.bg);
 4. Югоизточна Европа и Мала Азия – средище и кръстопът на цивилизации;
 5. Център за интердисциплинарни исторически изследвания;
 6. Постоянен исторически семинар „Политики на историята през 21-ви век” (www.historyseminar.swu.bg)

Основни методи на учене и преподаване

При провеждането на лекционните курсове и семинарните упражнения наред с традиционните широко се използват и интерактивните методи на обучение, целящи максимална визуализация на преподавания материал. Представя се най-новата литература – чуждоезична и българска; дискутира се върху разглежданите проблеми; обсъждат се научни изследвания, студентски доклади, реферати и курсови работи. В рамките на своето обучение студентите в различните специалности от професионално направление 2.2. „История и археология” провеждат ежегодни практики в архиви, библиотеки, музеи и археологически обекти.

Самостоятелната подготовка предвижда:

 • подготовка за упражнения по всяка тема;
 • подготовка за решаване на тестове;
 • разработване на реферати и курсови работи;
 • изготвяне на презентации;
 • разработка на проекти.

Академичен състав:

Преподаватели/e-mail:

Приемно време - ден/час

Място

Аудиторна заетост

Доц. д-р Валентин Китанов
valkitanov@law.swu.bg

вторник - 10.30 - 11.15 ч.; 11.30 - 12.15 ч.;

сряда - 10.30 -11.15 ч.; 11.30 - 12.15 ч.

   каб. 1444 А

Аудиторна заетост виж ТУК

Проф. д.ист.н. Калин Порожанов
kalinsp@swu.bg

сряда - 16.30 - 17.15 ч.; 

четвъртък - 12.30 - 13.15 ч.;   15.30 - 16.15 ч.; 16.30 - 17.15 ч. 
   каб.1445 Б

Аудиторна заетост виж ТУК

Доц. д-р Иван Петров
ivanpetrov@swu.bg

понеделник - 08.30 - 09.15 ч.; 12.30 - 13.15 ч.

вторник - 12.30 - 13.15 ч.; 15.30 - 16.15 ч.;

   каб.1445 А

Аудиторна заетост виж ТУК
Доц. д.н. Костадин Паев
kostapaev@swu.bg

сряда - 08.30 - 09.15 ч.; 09.30 - 10.15 ч.

четвъртък - 08.30 - 09.15 ч.; 09.30 - 10.15 ч.

   каб. 444 Б

.

   УК – 6

Аудиторна заетост виж ТУК
Доц. д-р Кристина Попова
kpopova@swu.bg

вторник - 12.30 - 13.15 ч.; 13.30-14.15 ч.

сряда - 08.30 - 09.15 ч.; 13.30-14.15 ч.
   каб. 1433 Аудиторна заетост виж ТУК

Доц. д-р Марияна Пискова
piskova@swu.bg

понеделник - 15.30 - 16.15 ч.; 16.30-17.15 ч.; 17.30-18.15 ч. 

вторник - 08.30 - 09.15 ч.

   каб. 1433

 

   каб. 1330 А

Аудиторна заетост виж ТУК
Доц. д-р Снежана Димитрова
s.dimitrova@swu.bg

четвъртък - 08.30 - 09.15 ч.; 15.30 - 16.15 ч.; 16.30-17.15 ч., 

петък - 12.30 - 13.15 ч.

   каб.1445 А Аудиторна заетост виж ТУК
Доц. д-р Снежанка Ракова- Маринкьова
rakova@swu.bg

вторник - 08.30 - 09.15 ч.;  09.30 - 10.15 ч.

сряда - 08.30 - 09.15 ч.; 09.30 - 10.15 ч.  

   каб.1445 А

Аудиторна заетост виж ТУК

Доц. д-р Стефан Дечев
stdechev@yahoo.com

сряда - 14.30 - 15.15 ч.; 15.30-16.15 ч.

четвъртък - 12.30 - 13.15 ч.

   каб.1445 А

Аудиторна заетост виж ТУК

Доц. д-р Алексей Гоцев ½ ОТД

alexaim@abv.bg

сряда - 08.30 - 09.15 ч.; 12.30 - 13.15 ч.

   каб.1445 А

Аудиторна заетост виж ТУК
Гл. ас. д-р Александър Порталски
portalsky@swu.bg

сряда - 16.30 - 17.15 ч.; 

четвъртък - 08.30 - 10.15 ч., 12.30 - 13.15 ч.

   каб. 1445 Б

Аудиторна заетост виж ТУК
Гл. ас. д-р Диана Иванова
velevad@swu.bg

вторник - 13.30-14.15 ч.; 14.30-15.15 ч.; 15.30-16.15 ч.

сряда - 13.30-14.15 ч.

   каб. 1445 Б

Аудиторна заетост виж ТУК
Гл. ас. д-р Милена Ангелова
milena_angelova@swu.bg

вторник - 08.30 - 09.15 ч.; 09.30-10.15 ч

сряда - 12.30 - 13.15 ч.; 13.30-14.15 ч.
   каб. 1433  Аудиторна заетост виж ТУК
Гл. ас. д-р Нурие Муратова
nmuratova@swu.bg

понеделник - 17.30 - 18.15 ч.; 18.30 - 19.15 ч.

 

вторник -  14.30 - 15.15 ч.; 15.30 - 16.15 ч. 
   каб. 1433   Аудиторна заетост виж ТУК
Гл. ас. д-р Мирослава Георгиева
m_georgieva@swu.bg

сряда - 11.30 - 12.15 ч.; 16.30-17.15 ч. 

петък - 07.30 - 08.15 ч.; 08.30 - 09.15 ч.  

   каб. 1445 Б Аудиторна заетост виж ТУК
Гл. ас. д-р Янко Христов
iahristov@swu.bg

понеделник - 13.30-14.15 ч.; 14.30-15.15 ч.; 15.30-16.15 ч.

петък - 13.30 - 14.15 ч.

   каб. 1444 Б

Аудиторна заетост виж ТУК
Last modified: Wednesday, 4 March 2020, 3:08 PM