Катедра Национална сигурност и публична администрация

 
Ръководител катедра: 
Проф. д.н. Любомир Тимчев
E-mail: l_tim4ev@law.swu.bg

Тя осигурява обучението по фундаментални учебни дисциплини в специалностите „Национална сигурност“ и „Публична администрация“, ОКС „Бакалавър“, както и в акредитираните в ОКС „Магистър“ програми „Национална сигурност“, „Мениджмънт на извънредните ситуации“, „Управление на човешките ресурси“, „Данъчна администрация“, „Териториална администрация“ и „Здравен мениджмънт“.

Преподавателския състав на катедрата обезпечава и редица дисциплини в специалностите „Право“, „Международни отношения“, „Европеистика“ и „Връзки с обществеността“.

В катедрата се провежда обучение в ОНС „Доктор“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство /мениджмънт в публичния сектор/“, в която вече се обучават двама редовни докторанти , както и двама докторанти на самостоятелна подготовка.

Основен приоритет на катедрата е усъвършенстване качеството на образователната дейност и разширяване на практическата насоченост на обучението.

В процеса на обучение се използват съвременни технологии и новаторски педагогически методи и техники, както и се стимулира мобилността на студенти, докторанти и преподаватели.

Повишаване качеството на научно - изследователската дейност е съществена задача на катедрата. Тя се реализира чрез различни форми на сътрудничество на европейско и национално равнище, реализация на научни проекти, изготвяне на публикации и т.н.

Академичен състав:

Преподаватели/e-mail:

Служебна поща -
@law.swu.bg или @swu.bg
Алтернативна поща

Приемно време -
ден/час

Аудиторна заетост

   Проф. д.н. Любомир Тимчев    l_tim4ev@law.swu.bg

l_tim4ev@abv.bg

Вторник
13:30–14:15
14:30–15:15

 

Сряда-
16:30-17:15
17:30–18:15

   Аудиторна заетост
   проф. д-р Владко Иванов

vlad_ivanov@law.swu.bg

Четвъртък-
14:30–15:15
15:30–16:15

 

Петък-
16:30–17:15
17.30-18.15

   Аудиторна заетост
   доц.д-р Симо Михов simo_mihov@abv.bg

Вторник-
09:30–10:15
10:30–11:15

 

Четвъртък-
09:30–10:15
10:30–11:15

   Аудиторна заетост
   гл. ас. д-р Владимир Бабанов

v.babanov@law.swu.bg

Понеделник-
13:30–14:15
14:30-15:15

 

Петък-
13:30–14:15
14:30-15:15

Аудиторна заетост
   Гл. ас. д-р Гергана Кресналийска    kresnaliyska@law.swu.bg

Вторник-
10:30–11:15
11:30–12:15

 

Четвъртък-
10:30–11:15
11:30-12:15

   Аудиторна заетост
   Гл.ас. д-р Олга Чорбаджийска    olgachorbadjiiska@law.swu.bg

Понеделник-
11:30–12:15
12:30–13:15

 

Вторник-
13:30–14:15
14:30–15:15

   Аудиторна заетост

Ас. д-р Асен Пейчев

dr.peich@yahoo.com

Вторник-
10:30–11:15
11:30–12:15

 

Сряда-
10:30–11:15
11:30–12:15

Аудиторна заетост
   ас. д-р Стефчо Банков

Вторник
09:30–10:15
10:30–11:15

 

Петък-
09:30–10:15
10:30–11:15

   Аудиторна заетост
   доц. д-р Тотко Симеонов, хон. преп.    Аудиторна заетост
   доц. д-р Галин Иванов, хон. преп.    Аудиторна заетост
   д-р Мирослав Димитров, хон. преп.    Аудиторна заетост
   гл. ас. д-р Валентина Хорозова  
   д-р Георги Кръстев, хон. преп.
    ДОКТОРАНТИ
   Александър Александров
   Ваня Пецанова
   Вили Вучева  
   Георгица Пенчева
   Димитър Огнянски  
   Женя Бахчеванова-Динкова
   Костадин Георгиев
   Милка Николова
   Моника Ичева  
   Петър Петров
   Сия Веселинчева
   Цветлин Киров
Последно модифициране: понеделник, 6 декември 2021, 13:54