Катедра Национална сигурност и публична администрация

 
Ръководител катедра: 
Проф. д.н. Любомир Тимчев
E-mail: l_tim4ev@law.swu.bg

Тя осигурява обучението по фундаментални учебни дисциплини в специалностите „Национална сигурност“ и „Публична администрация“, ОКС „Бакалавър“, както и в акредитираните в ОКС „Магистър“ програми „Национална сигурност“, „Мениджмънт на извънредните ситуации“, „Управление на човешките ресурси“, „Данъчна администрация“, „Териториална администрация“ и „Здравен мениджмънт“.

Преподавателския състав на катедрата обезпечава и редица дисциплини в специалностите „Право“, „Международни отношения“, „Европеистика“ и „Връзки с обществеността“.

В катедрата се провежда обучение в ОНС „Доктор“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство /мениджмънт в публичния сектор/“, в която вече се обучават двама редовни докторанти , както и двама докторанти на самостоятелна подготовка.

Основен приоритет на катедрата е усъвършенстване качеството на образователната дейност и разширяване на практическата насоченост на обучението.

В процеса на обучение се използват съвременни технологии и новаторски педагогически методи и техники, както и се стимулира мобилността на студенти, докторанти и преподаватели.

Повишаване качеството на научно - изследователската дейност е съществена задача на катедрата. Тя се реализира чрез различни форми на сътрудничество на европейско и национално равнище, реализация на научни проекти, изготвяне на публикации и т.н.

Академичен състав:

Преподаватели/e-mail:

Служебна поща -
@law.swu.bg или @swu.bg
Алтернативна поща

Приемно време -
ден/час

Аудиторна заетост

   Проф. д.н. Любомир Тимчев    l_tim4ev@law.swu.bg    Аудиторна заетост виж ТУК
   проф. д-р Владко Иванов    Аудиторна заетост виж ТУК
   доц.д-р Симо Михов    Аудиторна заетост виж ТУК
   гл. ас. д-р Владимир Бабанов Аудиторна заетост виж ТУК
   Гл. ас. д-р Гергана Кресналийска    kresnaliyska@law.swu.bg    Аудиторна заетост виж ТУК
   Гл.ас. д-р Олга Чорбаджийска    olgachorbadjiiska@law.swu.bg    Аудиторна заетост виж ТУК
   ас. д-р Стефчо Банков    Аудиторна заетост виж ТУК
   доц. д-р Тотко Симеонов, хон. преп.    Аудиторна заетост виж ТУК
   доц. д-р Галин Иванов, хон. преп.    Аудиторна заетост виж ТУК
   д-р Мирослав Димитров, хон. преп.    Аудиторна заетост виж ТУК
   гл. ас. д-р Валентина Хорозова    Аудиторна заетост виж ТУК
   д-р Георги Кръстев, хон. преп.    Аудиторна заетост виж ТУК
    ДОКТОРАНТИ
   Александър Александров
   Ваня Пецанова
   Вили Вучева  
   Георгица Пенчева
   Димитър Огнянски   Аудиторна заетост виж ТУК
   Женя Бахчеванова-Динкова
   Костадин Георгиев
   Милка Николова
   Моника Ичева  
   Петър Петров
   Сия Веселинчева    Аудиторна заетост виж ТУК
   Цветлин Киров
Last modified: Thursday, 26 August 2021, 1:46 PM