Катедра Международно право и международни отношения

Ръководител: 
проф. д-р Габриела Белова
E-mail: gbelova@law.swu.bg


Катедра "МПМО" осигурява обучението по фундаментални учебни дисциплини в специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" при Правно-историческия факултет, като "Политология", "История на международните отношения", "Теория на международните отношения", "Международно публично право", "Право на Европейския съюз" и мн. др.

Преподавателският състав на катедрата включва изтъкнати специалисти и учени от областта на политическите науки, международното право, история, като повечето от тях съвместяват научно-изследователската и преподавателската дейност.

В катедрата се обучават 6 редовни, 1 задочен и 8 докторанти на самостоятелна подготовка в професионалното направление 3.6. Право, научна специалност "Международно право и международни отношения". След успешна защита за придобиване на докторска степен докторантите имат възможност да упражняват преподавателска дейност в Правно-историческия факултет или в други университети.

Основен приоритет на катедрата е усъвършенстване на качеството на образованието и практическата насоченост на обучението с оглед на успешната реализация на студентите и кариерното им развитие. За целта се прилагат съвременни образователни технологии, стимулира се не само аудиторната, но и извънаудиторната заетост на студентите, както и мобилността на студенти, докторанти и преподаватели.

Академичен състав:

Преподаватели/e-mail:

Служебна поща -
@law.swu.bg или @swu.bg
Алтернативна поща

Приемно време -
ден/час

Аудиторна заетост

   проф. д-р Александър Рангелов    rangelov@law.swu.bg Аудиторна заетост
   проф. д-р Габриела Белова    gbelova@law.swu.bg

Сряда
12:30–14:15

Четвъртък
12:30–14:15

Аудиторна заетост
   доц. д-р Гергана Георгиева    georgieva@law.swu.bg

Понеделник
16:30-18:15

 

Вторник
10:30-12:15ч.

Аудиторна заетост
   доц.д-р Димитър Тюлеков    dtyulekov@law.swu.bg

Сряда
08:30-09:15
13:30–14:15

 

Четвъртък
09:30–10:15

Аудиторна заетост
   доц. д-р Николай Марин    marin@law.swu.bg Аудиторна заетост
   доц. д-р Снежана Ботушарова

Вторник
8:30–9:15
14:30–15:15

 

Сряда
8:30-9:15
930:- 10:15

Аудиторна заетост
  доц. д-р Надежда Йонкова Аудиторна заетост
   доц. д-р Тодор Кобуров Аудиторна заетост
   гл. ас. д-р Анна Христова    annahristova@law.swu.bg

Понеделник
14:30–15:15
15:30–16:15

 

Вторник
10:30–11:15
11:30-12:15

Аудиторна заетост

   гл.ас. д-р Вероника Стоилова    vstoilova@law.swu.bg

Четвъртък
11:30–12:15
12:30–13:15

 

Петък
13:30–14:15
14:30–15:15

Аудиторна заетост
   гл.ас. д-р Мария Хаджипетрова    mariag@law.swu.bg maria.hadzhipetrova@gmail.com

Понеделник
11:30-12:15
12:30–13:15

 

Сряда
11:30-12:15
12:30–13:15

Аудиторна заетост

   ас. д-р Митко Димитров

Четвъртък
8:30-9:15
12:30-13:15

 
Петък
8:30-9:15
16:30-17:15

Аудиторна заетост
   ДОКТОРАНТИ

   Августин Янчев

   Александра Самарджиева

   Благица Кицева
   Биляна Манова
   Вари Бельов
   Вилма Муста
   Виолета Паунковска
   Галина Писарска
   Деян Угриноски
   Мила Видина
   Петко Палазов
   Станислав Павлов
   Явор Симов
Last modified: Wednesday, 6 April 2022, 1:30 PM