Катедра Публичноправни науки

КАТЕДРА „ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ”

проф.д-р Д. Чанкова

Ръководител катедра:

проф. д-р Добринка Чанкова

Е- mail: chankova@law.swu.bg

Катедра „Публичноправни науки” е най-голямата по числен състав в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Н. Рилски”. Тя осигурява обучението по фундаментални учебни дисциплини в специалностите „Право“ и „Публична администрация“, както и по редица дисциплини в специалностите „Национална сигурност“, „Международни отношения“, „Европеистика“ и „Връзки с обществеността“. Ресурсно обезпечаваме и обучението по много

магистърски програми. В катедрата се обучават и над 15 редовни, задочни и докторанти на самостоятелна подготовка.

Основен приоритет на катедрата е усъвършенстване качеството на образователната дейност и практическа насоченост на обучението. За целта се прилагат най-съвременни образователни технологии, стимулира се мобилността на студенти, докторанти и преподаватели.

Повишаване равнището на научно - изследователската дейност е друга основна задача на катедрата. Това успешно се постига посредством сътрудничество на национално, европейско и глобално равнище, разширяване е задълбочаване на компетенциите на академичния състав, разработване на научни проекти, публикационна дейност и т.н.

Катедрата издава и електронното списание „Право, Политика, Администрация“, включено в Eвропейската референтна система за индексиране на научни списания от областта на хуманитаристиката и социалните науки ЕРИХ ПЛЮС.

Академичен състав:

Преподаватели/e-mail:

Служебна поща -
@law.swu.bg или @swu.bg

Алтернативна поща

Приемно време -
ден/час

Аудиторна заетост

   Проф. д-р Добринка Чанкова  chankova@law.swu.bg

Вторник-
13.30-15.15

 

Сряда-
13.30-15.15
Аудиторна заетост виж ТУК
   проф. д.н. Георги Близнашки
g.bliznashki@law.swu.bg

Вторник-
16.30-18.15

 

Четвъртък-
14.30-16.15
Аудиторна заетост виж ТУК
   проф. дюн Костадин Бобев
 kbobev@law.swu.bg Аудиторна заетост виж ТУК
   проф. д-р Веселин Вучков
vuchkov@law.swu.bg Аудиторна заетост виж ТУК
   доц. д-р Манол Станин stanin@law.swu.bg

Понеделник -
14.30-16.15

 

Вторник -
13.30-15.15

Аудиторна заетост виж ТУК
   доц.д-р Юлиана Матеева juliana_mateeva@law.swu.bg Аудиторна заетост виж ТУК
  доц. д-р Валентина Александрова  aleksandrovavalentina@law.swu.bg

Вторник-
14.30-16.15

 

Четвъртък-
14.30-16.15
Аудиторна заетост виж ТУК
  доц. д-р Маргарита Чешмеджиева margo@law.swu.bg

Вторник-
14.30-16.15

 

Четвъртък-
14.30-16.15

Аудиторна заетост виж ТУК
   доц. д-р Веселина Бучкова veselina.kanatova@gmail.com Аудиторна заетост виж ТУК
   доц. д-р Надежда Кръстева nkrusteva@law.swu.bg

Сряда-
13.30-14.15
14.30-15.15

 

Четвъртък-
11.30-12.15
12.30-11.15

Аудиторна заетост виж ТУК
  гл. ас. д-р Албена Иванова

Четвъртък-
09.30-11.15

 

Вторник-
08.30-10.15
Аудиторна заетост виж ТУК
   гл.ас.д-р Весела Мирчева v.mircheva@law.swu.bg

Вторник-
16.30-18.15

 

Четвъртък-
14.30-16.15
Аудиторна заетост виж ТУК
   гл. ас. д-р Гергана Андонова gergana_andonova@law.swu.bg

Сряда-
13.30-15.15

 

Петък-
12.30-13.15

от 16.30 до 17.15
Аудиторна заетост виж ТУК
   гл. ас. д-р Георги Михайлов mihaylov@law.swu.bg

Понеделник-
11.30-13.15

 

 Петък-
11.30-13.15

Аудиторна заетост виж ТУК
   гл.ас. д-р Ралица Войнова rmv77@law.swu.bg

Понеделник-
14.30-16.15

 

Четвъртък-
10.30-12.15
Аудиторна заетост виж ТУК
   ас. д-р Ана Стоилова anastoilova_@abv.bg Аудиторна заетост виж ТУК
   ас. д-р Антония Методиева
    ДОКТОРАНТИ
   Атанас Бръндев Аудиторна заетост виж ТУК
   Галена Манова - Узунова
   Даниела Атанасова Аудиторна заетост виж ТУК
   Джорджия Папучарова Аудиторна заетост виж ТУК
   Елена Хайдушка Аудиторна заетост виж ТУК
   Елона Хюсени - Тола Аудиторна заетост виж ТУК
    Иван Аврамов Аудиторна заетост виж ТУК
    Йоана Петрова Аудиторна заетост виж ТУК
   Петранка Щерева
   Петър Балджиев Аудиторна заетост виж ТУК
   Пламен Русев Аудиторна заетост виж ТУК
  Росица Янкова
Last modified: Friday, 26 November 2021, 3:27 PM