Катедра Публичноправни науки

КАТЕДРА „ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ”

Ръководител катедра:

доц. д-р Маргарита Чешмеджиева

Е- mail: margo@law.swu.bg

Катедра „Публичноправни науки” е най-голямата по числен състав в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Н. Рилски”. Тя осигурява обучението по фундаментални учебни дисциплини в специалностите „Право“ и „Публична администрация“, както и по редица дисциплини в специалностите „Национална сигурност“, „Международни отношения“, „Европеистика“ и „Връзки с обществеността“. Ресурсно обезпечаваме и обучението по много

магистърски програми. В катедрата се обучават и над 15 редовни, задочни и докторанти на самостоятелна подготовка.

Основен приоритет на катедрата е усъвършенстване качеството на образователната дейност и практическа насоченост на обучението. За целта се прилагат най-съвременни образователни технологии, стимулира се мобилността на студенти, докторанти и преподаватели.

Повишаване равнището на научно - изследователската дейност е друга основна задача на катедрата. Това успешно се постига посредством сътрудничество на национално, европейско и глобално равнище, разширяване е задълбочаване на компетенциите на академичния състав, разработване на научни проекти, публикационна дейност и т.н.

Катедрата издава и електронното списание „Право, Политика, Администрация“, включено в Eвропейската референтна система за индексиране на научни списания от областта на хуманитаристиката и социалните науки ЕРИХ ПЛЮС.

Академичен състав:

Преподаватели/e-mail:

Служебна поща -
@law.swu.bg или @swu.bg

Алтернативна поща

Приемно време -
ден/час

Аудиторна заетост

   Проф. д-р Добринка Чанкова  chankova@law.swu.bg

Сряда

от 13.30 до 15.15 ч.

Четвъртък

от 16.30 до 17.15 чч.;
Аудиторна заетост
   проф. д.н. Георги Близнашки
g.bliznashki@law.swu.bg

Вторник    

от 15.30 до 18.15ч.

Четвъртък

от 18.30 до 19.15ч.
Аудиторна заетост
   проф. дюн Костадин Бобев
 kbobev@law.swu.bg

Четвъртък

от 8.30 до 9.15 ч.

от 16.30 до 17.15 ч.
Аудиторна заетост
   проф. д-р Веселин Вучков
vuchkov@law.swu.bg

Понеделник

от 08.30 до 09.15 ч.

от 16.30 до 17.15 ч.

Вторник    

от 08.30 до 10.15 ч.
Аудиторна заетост
   доц. д-р Манол Станин stanin@law.swu.bg Аудиторна заетост
   доц. д-р Юлиана Матеева juliana_mateeva@law.swu.bg

Сряда :

от 9.30 до 11.15 ч

Четвъртък:

От 9.30 до 11.15 ч.
Аудиторна заетост
  доц. д-р Валентина Александрова  aleksandrovavalentina@law.swu.bg

Вторник

от 16.30 до 18.15 ч.

Четвъртък

от 16.30 до 18.15 ч.
Аудиторна заетост
  доц. д-р Маргарита Чешмеджиева margo@law.swu.bg

Вторник

от 08.30 до 09.15 ч.

Сряда

от 08.30 до 11.15 ч.
Аудиторна заетост
   доц. д-р Веселина Бучкова veselina.kanatova@gmail.com Аудиторна заетост
   доц. д-р Надежда Кръстева nkrusteva@law.swu.bg

Понеделник

от 12.30 до 14.15 ч.

Четвъртък

от 12.30 до 14.15 ч.

Аудиторна заетост
  гл. ас. д-р Албена Иванова lexa777@abv.bg

Вторник
от 10.30 до 12.15

Сряда
от 08.30 до 09.15

12.30 до 13.15 ч.
Аудиторна заетост
   гл.ас.д-р Весела Мирчева v.mircheva@law.swu.bg

Вторник    

от 15.30 до 18.15ч.

Четвъртък

от 18.30 до 19.15ч.
Аудиторна заетост
   гл. ас. д-р Гергана Андонова gergana_andonova@law.swu.bg

Понеделник

от 14.30 до 15.15 ч.

от 15.30 до 16.15 ч.

Сряда

от 13.30 до 14.15 ч.

от 16.30 до 17.15 ч.
Аудиторна заетост
   гл. ас. д-р Георги Михайлов mihaylov@law.swu.bg

Четвъртък

от 17.30 до 19.15

Петък
от 11.30 до 13.15
Аудиторна заетост
   гл.ас. д-р Ралица Войнова rmv77@law.swu.bg

Понеделник

от 12.45 до 13.30 ч.

от 17.15 до 18.00 ч.

Сряда          

от 12.45 до 13.30 ч.

от 15.15 до 16.00 ч.

Аудиторна заетост
   ас. д-р Ана Стоилова anastoilova_@abv.bg Аудиторна заетост
   ас. д-р Антония Методиева ant.metodieva@law.swu.bg

Вторник
от 08.30 до 10.15

Сряда
от 13.30 до 15.15
Аудиторна заетост
    ДОКТОРАНТИ
   Атанас Бръндев
   Галена Манова - Узунова
   Даниела Атанасова
   Джорджия Папучарова
   Елена Хайдушка
   Елона Хюсени - Тола
    Иван Аврамов
    Йоана Петрова
   Петранка Щерева
   Петър Балджиев
   Пламен Русев
  Росица Янкова
Last modified: Monday, 19 September 2022, 1:15 PM