На 2 юни 2023 г. в Комисията за защита на личните данни се проведе практическо обучение за студенти от специалностите „Право” и „Международни отношения” в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски‘‘.

Студентите бяха запознати с дейността и организацията на Комисията за защита на личните данни и работата на нейните специализирани дирекции от съответните ръководители. Акцент в представянето бе поставен върху производствата пред КЗЛД. Конкретни казуси от практиката по прилагане на механизмите за сътрудничество и съгласуваност, както и цялостната дейност на Европейския комитет по защита на данните, бяха обект на внимание на младите участници.

На участващите студенти бяха връчени сертификати за успешно преминаване на практическото обучение лично от председателя на КЗЛД – г-н Венцислав Караджов.

Практическото обучение се проведе като естествено продължение на изучаваната от студентите учебна дисциплина „Защита на личните данни в ЕС и трети държави“ по проект № 101047808 с наименование „European Data Protection: Post pandemic effects and new dimensions”(EDP-PPEND), който се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм +“ 2021-2027, действие по инициативата „Жан Моне“ в областта на висшето образование с ръководител доц. д-р Николай Марин.

1.png