В Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе кръгла маса на тема „Съвременни измерения на сигурността в Югоизточна Европа“. Събитието беше организирано от Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Факултета по информационни науки към Университета по библиотекознание и информационни технологии.

Приветствия към участниците отправиха доц. д-р Николай Марин – декан на Правно-историческия факултет и проф. д-р Георги Димитров – декан на факултета „Информационни науки“ към УниБИТ. Научните дискусии бяха организирани в два модула.

Пленарни доклади изнесоха ръководителят на катедра „Национална сигурност“ към УниБИТ доц. д-р Пламен Богданов, заместник-ректорът на Академията на МВР доц. д-р Симо Михов и гл. ас. д-р Владимир Бабанов от катедра „Национална сигурност и публична администрация“ към Правно-историческия факултет.

Участие в научния форум взеха и ръководителят на катедра „Национална сигурност и публична администрация“ към Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ доц. д-р Николай Попов, доц. д-р Спас Ташев от БАН, проф. д-р Владко Иванов от ЮЗУ „Неофит Рилски“, а също така и преподаватели и изследователи от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

 

Участниците от четирите висши училища дадоха заявка за бъдещи съвместни инициативи в изпълнение на Национална научна програма „Сигурност и отбрана“, одобрена с Решение на Министерския съвет № 731 от 21 октомври 2021 г. и изпълнявана в съответствие със Споразумение № Д01-74 от 19 май 2022 г. с Министерството на образованието и науката.