На 27 април 2023 г. в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ и онлайн в платформата BigBlueButton се проведе кръгла маса на тема „Защита на личните данни в ЕС и трети държави“.

Събитието се организира в рамките на проект № 101047808 с наименование „European Data Protection: Post pandemic effects and new dimensions“ (EDP – PPEND) с ръководител доц. д-р Николай Марин. Изпълнението на проекта се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм +“ 2021 – 2027, действие по инициативата „Жан Моне Модул“ в областта на висшето образование.

В кръглата маса участваха, онлайн и присъствено, и поднесоха своите приветствия проф. д-р Иванка Станкова – заместник-ректор по научноизследователската дейност и докторантското развитие в ЮЗУ „Неофит Рилски“, проф. д-р Диана Ковачева – Омбудсман на Република България, доц. д-р Николай Марин – декан на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ и г-н Христо Аламинов – началник на отдел „Международно сътрудничество и управление на проекти“ в Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

Форумът започна с представяне на реализацията на двете части на проекта от неговия ръководител – доц. д-р Николай Марин. Първата част от изпълнението му се състои във въвеждането в учебните планове на задължително избираемата дисциплина „Защита на личните данни в ЕС и трети държави“ с хорариум 60 часа ( 45 часа лекции и 15 часа упражнения). Тя се изучава от студентите в специалностите „Право“, „Национална сигурност“, „Международни отношения“ и „Финанси“ като предстои въвеждането на дисциплината и в други специалности в университета. През учебната 2021/2022 година по дисциплината са се обучили 153 студенти, докато за 2022/2023 година това са направили 113 студенти. Втората част от изпълнението на проекта се състои в провеждането на студентски стажове по специалността, като за целта ЮЗУ „Неофит Рилски“ има сключени споразумения с КЗЛД и Община Благоевград. Модератор на първия панел от събитието беше гл. ас. д-р Йорданка Нонева-Златкова. В него се включиха длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) на Община Благоевград, преподаватели, докторанти и студенти в университета. Представените доклади засегнаха темите за защита на личните данни при техните трансфери към трети държави, тяхната защита в цифровата среда, отговорността на администраторите при нарушаване на нормативните актове за защита на личните данни, легитимния интерес, защитата на резервационните данни на пътниците (PNR данни), икономическите измерения при трансферите, надзора по спазване на нормативните актове при обработката на лични данни от органите на съдебната власт, защитата на личните данни на деца, обработката на данните за целите на трудовото правоотношение и видовете престъпления, които могат да бъдат извършени при кражбата на лични данни.

 

Доц. д-р Николай Марин представи доклад на тема, която продължава своето динамично развитие, а именно: ,,Новият диалог между ЕС и САЩ при защитата на личните данни“. Основната цел пред ЕС и САЩ е създаването на нова система за обмен на лични данни между тях и механизми за защита на личните данни на гражданите на ЕС. Практическите аспекти при трансфери на лични данни бяха разгледани от ДЛЗД на Община Благоевград г-жа Маргарита Петкова. В доклада бяха засегнати правните механизми за защита на личните данни при техния трансфер към трети държави, както и приложението им на практика. Гл. ас. д-р Мария Паскалева от Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ представи икономическите измерения на личните данни при тяхното предаване в трети държави. Доклад по един сравнително нов и интересен проблем пред защитата на личните данни при трансфера им към трети държави представи докторант Августин Янчев. Той засегна темата за използването на приложението ТикТок, как и къде неговите служители извършват обработката на лични данни, както и кои държави са въвели забрани за достъп до приложението през служебни телефони на държавни служители.

Проф. д-р Габриела Белова и гл. ас. д-р Анна Христова представиха съвместен доклад, който проследява историческото развитие на защитата на резервационните данни на пътниците (PNR данни) и тяхната защита към настоящия момент. Видовете отговорност при незаконосъобразно обработване на лични данни бяха разгледани от гл. ас. д-р Йорданка Нонева-Златкова, а гл. ас. д-р Владимир Бабанов представи видовете престъпления, които могат да бъдат извършени при кражбата на лични данни. Темата за надзора върху спазването на нормативните актове в областта на защитата на личните данни при обработването им от органите на съдебната власт бе анализирана от гл. ас. д-р Милен Маринов.

Сериозно участие във форума взеха и докторантите от катедра „Гражданскоправни науки“ Мая Маркова-Русимова и Люба Маркова-Лозанова. Те представиха доклади по актуални проблеми. Докторант Мая Маркова-Русимова засегна проблемите при защитата на личните данни на деца, а докторант Люба Маркова-Лозанова разгледа легитимния интерес и съгласието като основание за обработване на лични данни при изпращане на търговски съобщения. Практически опит сподели и гл. ас. д-р Десимира Юрукова, а аспекти на обработването на лични данни за целите на пиара засегна гл. ас. д-р Радостина Михайлова от катедра ,,Връзки с обществеността“.

Силна ангажираност към проблемите, свързани със защитата на личните данни, показаха и студентите по „Право“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ Борислава Гавазка, Антонио Костадинов и Десислава Сотирова. Техните разработки акцентираха върху темите за основните предизвикателства пред защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот в дигиталния свят, както и обработката на лични данни за целите на трудовото правоотношение.

Кръглата маса завърши с дискусия по темата и обобщаване на резултатите от нея. Модератор на втория панел беше гл. ас. д-р Анна Христова.

111.png