На 24 април 2023 г. в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ се проведе публична лекция на д-р Николай Ангелов, съдия в Административен съд София-град, на тема „Защита на личните данни в ЕС и трети държави“.

Лекцията бе организирана в рамките на проект „European Data Protection: Post pandemic effects and new dimensions”(EDP-PPEND), който се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм +“ 2021 – 2027, действие по инициативата „Жан Моне“ в областта на висшето образование.

По време на лекцията съдия Ангелов засегна темите за върховенството на закона, за ролята на съда в демократичното общество и за правото на защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот. Направен бе преглед и анализ на съдебната практика на българските съдилища и на Съда на ЕС в областта на защитата на личните данни. Съдия Ангелов коментира изтичането на лични данни от информационните системи на НАП през 2019 г., както и започнатите искови производства от отделни субекти на данни с искания за обезщетения за претърпени имуществени и неимуществени вреди.

111.png