проф. д.н. Анна Чолева-Димитрова

приемно време: вторник от 08:30 до 09:15 ч.
от 14:30 до 15:15 ч.

 house Учебен корпус 1

 email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

 

доц. д-р Димитрина Стефанова

приемно време: понеделник от 08:30 до 10:15 ч.
вторник от 08:30 до 10:15 ч.
от 13:30 до 14:15 ч.

 house Учебен корпус 1

 email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

доц. д-р Славянка Ангелова

приемно време: четвъртък от 12:30 до 15:15 ч.
петък от 13:30 до 14:15 ч.
от 13:30 до 14:15 ч.

 house Учебен корпус 1

 email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

 

гл. ас. д-р  Йосиф Кочев

 house Учебен корпус 1

приемно време: сряда от 12:30 до 13:15 ч.
от 16:30 до 17:15 ч.

 house Учебен корпус 6

приемно време: четвъртък от 11:30 до 12:15 ч.
от 14:30 до 15:15 ч.

 

 email  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

 

гл. ас. д-р Любомира Христова

приемно време: вторник

от 13:30 до 14:15 ч.

сряда от 12:30 до 14:15 ч.
четвъртък от 13:30 до 14:15 ч.

house Учебен корпус 1

 email  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

гл.ас. д-р Милена Янкова

приемно време: вторник

от 16:30 до 17:15 ч.

четвъртък от 08:30 до 09:15 ч.
от 13:30 до 14:15 ч.

house Учебен корпус 1

 email   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

 

гл. ас. д-р Радостина Михайлова

приемно време: понеделник

от 08:30 до 09:15 ч.
от 16:30 до 17:15 ч.

четвъртък от 10:30 до 12:15 ч.

house Учебен корпус 1

 email    Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

гл. ас. д-р Славка Попова

приемно време: вторник

от 09:30 до 10:15 ч.

сряда от 12:30 до 14:15 ч.
от 16:30 до 17:15 ч.

house Учебен корпус 1

 email  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

 

ас. д-р Теодора Христова

приемно време: вторник

от 08:30 до 10:15 ч.

house Учебен корпус 1

 email   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

 

докторант Веска Каменова

 

докторант Виолина Петрова

 

докторант Димитър Величков

 

докторант Емилия Златкова

 

докторант Йона Мавревска

 

докторант Катерина Василева

 

докторант Магдалена Аврамова

 

докторант Силвия Александрова

 

докторант Силвия Домозетска

 

ръководител катедра

доц. д-р Славянка Ангелова

house Учебен корпус 1

email  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Специалност „Връзки с обществеността” е създадена в ЮЗУ „Неофит Рилски” през 1997 г. в съответствие с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование, като обучението се осъществява рамките на катедра „История”. Самостоятелна катедра „Връзки с обществеността” е обособена през 2003 г. в структурата на Правно-исторически факултет.

Мисията на катедра „Връзки с обществеността” е теоретична и практическа подготовка на професионалисти, които ефективно да съдействат на организациите за осъществяване на краткосрочни и дългосрочни цели чрез интегриране на комуникационната политика и адаптиране на възможностите на променящата се среда. В тази връзка усилията на преподавателите са насочени към постоянно усъвършенстване на методите на обучение, интегриране на образователната и научноизследователската дейност за постигане на по-високо качество и ефективност на обучението и осигуряване на среда, в която студентите са мотивирани действащи лица, които проявяват самоинициатива и участват активно в интерактивния образователен процес.

В рамките на катедрата се осъществява обучение в следните степени:

  • ОКС „бакалавър” по специалност „Връзки с обществеността” с четиригодишно обучение в редовна и задочна форма;
  • ОКС „магистър” по Магистърска програма “Връзките с обществеността в бизнеса” и по магистърска програма Международен ПР с едногодишно обучение за лица, които притежават ОКС “бакалавър” в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки и двугодишно обучение за лица, които не притежават ОКС “бакалавър” в същото професионално направление;
  • ОНС „доктор” с тригодишно обучение в редовна и задочна форма, и на самостоятелна подготовка по докторска програма „Връзки с обществеността” и „Приложение на новите информационни технологии в PR”

Катедра „История” е създадена на 1 октомври 1987 г. С разкриването на самостоятелна специалност „История” през януари 1991 г., ЮЗУ „Неофит Рилски” става третия университет в България, в който се обучават студенти по история.

В периода 1999-2011 г. съществуват две катедри по история - катедра „Обща история” и катедра „Български история и археология” (от 2005 г. „Български история и архивистика”). През декември 2011 г. те се обединяват в настоящата катедра „История”.

Катедра „История” е в състава на Правно-исторически факултет и се състои от 17 щатни преподаватели - 2 професори, 9 доценти, 6 главни асистенти. От щатните преподаватели 1 е доктор на науките, а останалите 16 са доктори.

Преподаватели от катедра „История” са специализирали във водещи западноевропейски университети. Те имат публикации в авторитетни издания в България и чужбина и солиден опит в провеждането на емпирични исторически изследвания.

Катедра „История” обучава студенти по специалности от професионално направление 2.2. „История и археология” в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” и в трите форми на образователната и научна степен „доктор” - редовна, задочна и на самостоятелна подготовка. Катедрата предлага:

 • четиригодишна редовна форма на обучение за образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалностите „История”, „История и археология” и „Архивистика и информационна сигурност”;
 • обучение в Магистърска програма „История на българските земи в контекста на Европейското развитие” за образователно-квалификационна степен „магистър” за специалисти и неспециалисти със срок на обучение съответно два и четири семестъра;
 • обучение в Магистърска програма „Архиви и музеи. Опазване на културното наследство в информационното общество” за образователно-квалификационна степен „магистър” за специалисти и неспециалисти със срок на обучение съответно два и четири семестъра;
 • обучение в Магистърска програма „Археология” за образователно-квалификационна степен „магистър” за специалисти и неспециалисти със срок на обучение съответно два и четири семестъра;
 • тригодишно обучение за образователна и научна степен „доктор”.

Осигурена е отлична материална база: съвременно оборудвана компютърна зала, специализирана библиотека. Достъпни са уникален електронен архив и електронно списание на адрес: www.history.swu.bg

На разположение на студентите са:

 1. Мултимедиен център по компютърна архивистика, дигитални архиви и история на местното самоуправление(www.digiarchive.swu.bg);
 2. Лаборатория за научни изследвания, обучение и практически семинари по история и архивистика;
 3. Център по история, архив и музей на тютюна (www.tobacco.swu.bg);
 4. Югоизточна Европа и Мала Азия – средище и кръстопът на цивилизации;
 5. Център за интердисциплинарни исторически изследвания;
 6. Постоянен исторически семинар „Политики на историята през 21-ви век” (www.historyseminar.swu.bg)

Основни методи на учене и преподаване

При провеждането на лекционните курсове и семинарните упражнения наред с традиционните широко се използват и интерактивните методи на обучение, целящи максимална визуализация на преподавания материал. Представя се най-новата литература – чуждоезична и българска; дискутира се върху разглежданите проблеми; обсъждат се научни изследвания, студентски доклади, реферати и курсови работи. В рамките на своето обучение студентите в различните специалности от професионално направление 2.2. „История и археология” провеждат ежегодни практики в архиви, библиотеки, музеи и археологически обекти.

Самостоятелната подготовка предвижда:

 • подготовка за упражнения по всяка тема;
 • подготовка за решаване на тестове;
 • разработване на реферати и курсови работи;
 • изготвяне на презентации;
 • разработка на проекти.

Kitanov проф. д-р Валентин Китанов

приемно време: понеделник

от 13:30 до 14:15 ч.
от 14:30 до 15:15 ч.

сряда

от 12:30 до 13:15 ч.
от 13:30 до 14:15 ч.

house Учебен корпус 1, к 1445 А

email  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
АИС:https://ais.swu.bg/profile/kitvalmil

 

проф. д.н. Костадин Паев

приемно време: вторник

от 09:30 до 10:15 ч.
от 10:30 до 11:15 ч.

сряда

от 11:30 до 12:15 ч.
от 12:30 до 13:15 ч.

house Учебен корпус 1, к 1445 Б

email  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
АИС: https://ais.swu.bg/profile/kostapaev

 

доц. д-р Алексей Гоцев

приемно време: вторник

от 11:30 до 12:15 ч.
от 12:30 до 13:00 ч.

house Учебен корпус 1, к 1445 А

email   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
АИС: https://ais.swu.bg/profile/alekseig

 

доц. д-р Диана Иванова

приемно време: понеделник

от 13:30 до 14:15 ч.
от 14:30 до 15:15 ч.

сряда

от 09:30 до 10:15 ч.
от 13:30 до 14:15 ч.

house Учебен корпус 1, к. 1445 Б
email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
АИС: https://ais.swu.bg/profile/velevad

 

 

доц. д-р Иван Петров

приемно време: понеделник

от 12:30 до 13:15 ч.
от 15:30 до 16:15 ч.

вторник

от 12:30 до 13:15 ч.
от 13:30 до 14:15 ч.

house Учебен корпус 1, к 1445 А

email  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
АИС: https://ais.swu.bg/profile/ipetrov

 

доц. д-р Нурие Муратова

 

 

доц. д-р Снежана Димитрова

приемно време: вторник

от 12:30 до 13:15 ч.

четвъртък

от 08:30 до 09:15 ч.
от 13:30 до 14:15 ч.

house Учебен корпус 1, к 1445 А

email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
АИС: https://ais.swu.bg/profile/s.dimitrova

 

доц. д-р Снежанка Ракова- Маринкьова

приемно време: сряда

от 10:30 до 11:15 ч.
от 11:30 до 12:15 ч.

четвъртък

от 10:30 до 11:15 ч.
от 11:30 до 12:15 ч.

house Учебен корпус 1, к. 1445 А
email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
АИС: https://ais.swu.bg/profile/rakova

 

доц. д-р Стефан Дечев

приемно време: вторник

от 10:30 до 11:15 ч.
от 11:30 до 12:15 ч.

сряда

от 10:30 до 11:15 ч.
от 11:30 до 12:15 ч.

house Учебен корпус 1, к. 1445 Б
email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
АИС: https://ais.swu.bg/profile/stdetchev

 

гл. ас. д-р Александър Порталски

приемно време: вторник

от 09:30 до 10:15 ч.
от 12:30 до 13:15 ч.

четвъртък

от 12:30 до 13:15 ч.
от 16:30 до 17:15 ч.

house Учебен корпус 1, к. 1445 Б
email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
АИС: https://ais.swu.bg/profile/portalsky

 

 

гл. ас. д-р Милена Ангелова

приемно време: понеделник

от 12:30 до 13:15 ч.
от 11:30 до 12:15 ч.

сряда

от 10:30 до 13:15 ч.
от 13:30 до 14:15 ч.
от 16:30 до 17:15 ч.

house Учебен корпус 1, к. 1445 Б
email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
АИС: https://ais.swu.bg/profile/milena_angelova

 

гл. ас. д-р Мирослава Георгиева

приемно време: понеделник

от 08:30 до 09:15 ч.
от 12:30 до 13:15 ч.
от 16:30 до 17:15 ч.

петък

от 10:30 до 13:15 ч.

house Учебен корпус 1, к. 1445 Б
email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
АИС: https://ais.swu.bg/profile/m_georgieva

 

гл. ас. д-р Янко Христов

приемно време: понеделник

от 08:30 до 09:15 ч.
от 13:30 до 14:15 ч.
от 14:30 до 15:15 ч.

петък

от 08:30 до 09:15 ч.

house Учебен корпус 1, к. 1445 Б
email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
АИС: https://ais.swu.bg/profile/yanko.hristov

 

ас. д-р Биляна Карадакова

приемно време: вторник

от 11:30 до 12:15 ч.
от 12:30 до 13:00 ч.

house Учебен корпус 1, к. 1445 А
email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
АИС:

 

ас. д-р Десислава Георгиева

приемно време: понеделник

от 16:30 до 17:15 ч.
от 17:30 до 18:00 ч.

house Учебен корпус 1, к. 1445 Б
email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

АИС: