проф. д.н. Анна Чолева-Димитрова

 

доц. д-р Димитрина Стефанова

 

доц. д-р Николай Попов

 

доц. д-р Славянка Ангелова

 

гл. ас. д-р  Йосиф Кочев

 

гл. ас. д-р Любомира Христова

 

гл. ас.  д-р Мария Хаджипетрова

 

гл.ас. д-р Милена Янкова

 

гл. ас. д-р Радостина Михайлова

 

гл. ас. д-р Славка Попова

 

ас. Теодора Христова

 

докторант Веска Каменова

 

докторант Виолина Петрова

 

докторант Емилия Златкова

 

докторант Йона Мавревска

 

докторант Катерина Василева

 

докторант Магдалена Аврамова

 

докторант Марияна Кузманска

 

докторант Николай Кънчев

 

докторант Силвия Александрова

 

докторант Силвия Домозетска

 

ръководител катедра

доц. д-р Николай Попов

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Специалност „Връзки с обществеността” е създадена в ЮЗУ „Неофит Рилски” през 1997 г. в съответствие с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование, като обучението се осъществява рамките на катедра „История”. Самостоятелна катедра „Връзки с обществеността” е обособена през 2003 г. в структурата на Правно-исторически факултет.

Мисията на катедра „Връзки с обществеността” е теоретична и практическа подготовка на професионалисти, които ефективно да съдействат на организациите за осъществяване на краткосрочни и дългосрочни цели чрез интегриране на комуникационната политика и адаптиране на възможностите на променящата се среда. В тази връзка усилията на преподавателите са насочени към постоянно усъвършенстване на методите на обучение, интегриране на образователната и научноизследователската дейност за постигане на по-високо качество и ефективност на обучението и осигуряване на среда, в която студентите са мотивирани действащи лица, които проявяват самоинициатива и участват активно в интерактивния образователен процес.

В рамките на катедрата се осъществява обучение в следните степени:

  • ОКС „бакалавър” по специалност „Връзки с обществеността” с четиригодишно обучение в редовна и задочна форма;
  • ОКС „магистър” по Магистърска програма “Връзките с обществеността в бизнеса” и по магистърска програма Международен ПР с едногодишно обучение за лица, които притежават ОКС “бакалавър” в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки и двугодишно обучение за лица, които не притежават ОКС “бакалавър” в същото професионално направление;
  • ОНС „доктор” с тригодишно обучение в редовна и задочна форма, и на самостоятелна подготовка по докторска програма „Връзки с обществеността” и „Приложение на новите информационни технологии в PR”

Катедра „История” е създадена на 1 октомври 1987 г. С разкриването на самостоятелна специалност „История” през януари 1991 г., ЮЗУ „Неофит Рилски” става третия университет в България, в който се обучават студенти по история.

В периода 1999-2011 г. съществуват две катедри по история - катедра „Обща история” и катедра „Български история и археология” (от 2005 г. „Български история и архивистика”). През декември 2011 г. те се обединяват в настоящата катедра „История”.

Катедра „История” е в състава на Правно-исторически факултет и се състои от 17 щатни преподаватели - 2 професори, 9 доценти, 6 главни асистенти. От щатните преподаватели 1 е доктор на науките, а останалите 16 са доктори.

Преподаватели от катедра „История” са специализирали във водещи западноевропейски университети. Те имат публикации в авторитетни издания в България и чужбина и солиден опит в провеждането на емпирични исторически изследвания.

Катедра „История” обучава студенти по специалности от професионално направление 2.2. „История и археология” в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” и в трите форми на образователната и научна степен „доктор” - редовна, задочна и на самостоятелна подготовка. Катедрата предлага:

 • четиригодишна редовна форма на обучение за образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалностите „История”, „История и археология” и „Архивистика и информационна сигурност”;
 • обучение в Магистърска програма „История на българските земи в контекста на Европейското развитие” за образователно-квалификационна степен „магистър” за специалисти и неспециалисти със срок на обучение съответно два и четири семестъра;
 • обучение в Магистърска програма „Архиви и музеи. Опазване на културното наследство в информационното общество” за образователно-квалификационна степен „магистър” за специалисти и неспециалисти със срок на обучение съответно два и четири семестъра;
 • обучение в Магистърска програма „Археология” за образователно-квалификационна степен „магистър” за специалисти и неспециалисти със срок на обучение съответно два и четири семестъра;
 • тригодишно обучение за образователна и научна степен „доктор”.

Осигурена е отлична материална база: съвременно оборудвана компютърна зала, специализирана библиотека. Достъпни са уникален електронен архив и електронно списание на адрес: www.history.swu.bg

На разположение на студентите са:

 1. Мултимедиен център по компютърна архивистика, дигитални архиви и история на местното самоуправление(www.digiarchive.swu.bg);
 2. Лаборатория за научни изследвания, обучение и практически семинари по история и архивистика;
 3. Център по история, архив и музей на тютюна (www.tobacco.swu.bg);
 4. Югоизточна Европа и Мала Азия – средище и кръстопът на цивилизации;
 5. Център за интердисциплинарни исторически изследвания;
 6. Постоянен исторически семинар „Политики на историята през 21-ви век” (www.historyseminar.swu.bg)

Основни методи на учене и преподаване

При провеждането на лекционните курсове и семинарните упражнения наред с традиционните широко се използват и интерактивните методи на обучение, целящи максимална визуализация на преподавания материал. Представя се най-новата литература – чуждоезична и българска; дискутира се върху разглежданите проблеми; обсъждат се научни изследвания, студентски доклади, реферати и курсови работи. В рамките на своето обучение студентите в различните специалности от професионално направление 2.2. „История и археология” провеждат ежегодни практики в архиви, библиотеки, музеи и археологически обекти.

Самостоятелната подготовка предвижда:

 • подготовка за упражнения по всяка тема;
 • подготовка за решаване на тестове;
 • разработване на реферати и курсови работи;
 • изготвяне на презентации;
 • разработка на проекти.

проф. д.ист.н. Калин Порожанов

 

проф. д.н. Костадин Паев

 

доц. д-р Алексей Гоцев

 

доц. д-р Валентин Китанов

 

доц. д-р Иван Петров

 

доц. д-р Нурие Муратова

 

доц. д-р Снежана Димитрова

 

доц. д-р Снежанка Ракова- Маринкьова

 

доц. д-р Стефан Дечев

 

гл. ас. д-р Александър Порталски

 

гл. ас. д-р Диана Иванова

 

гл. ас. д-р Милена Ангелова

 

гл. ас. д-р Мирослава Георгиева

 

гл. ас. д-р Янко Христов

 

ас. д-р Биляна Карадакова

 

ас. д-р Десислава Георгиева

 

хон. ас. д-р Ал. Катранджиев

 

хон. ас. д-р Жана Пенчева

 

хон. ас. д-р Илко Дренков

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ръководител катедра

доц. д-р Валентин Китанов

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  

 

проф. д-р Александър Рангелов

 

Belova 

 

 проф. д-р Габриела Белова

 приемно време:

 house Учебен корпус 6

 email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

Научни интереси: Международно право, европейска интеграция, Право на Европейския съюз, права на човека, международни организации, СЗО и Ковид-19, защита на личните данни в ЕС.

Преподавани дисциплини: Право на ЕС, Международно публично право, Европейско политическо сътрудничество и интеграция, Международни спорове и конфликти, Правно регулиране в здравеопазването, Права на човека и цифрово общество.

АИС :https://ais.swu.bg/profile/gbelova

 

Гергана Георгиева

 

доц. д-р Гергана Георгиева

 

приемно време:Понеделник: 16:30 - 18:15
                              Сряда: 16:30 - 18:15

house Учебен корпус 6 - Езиков Кабинет

 email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Научни интереси: международни отношения, международна политика, мултилингвизъм и медийно сътрудничество, дезинформация и фалшиви новини, юридически английски език

Преподавани дисциплини: Английски език, Международни спорове и конфликти, Европейски съюз: история на създаването и тенденции на развитие, Терминология на Европейския съюз, Характеристики и тенденции в глобалния английски език

АИС: https://ais.swu.bg/profile/georgieva

 

доц.д-р Димитър Тюлеков

 

доц. д-р Надежда Йонкова

 

доц. д-р Николай Марин

 

доц. д-р Снежана Ботушарова

 

доц. д-р Тодор Кобуров

 

гл. ас. д-р Анна Христова

 

VS 1

 

гл.ас. д-р Вероника Стоилова

приемно време Понеделник:

house Учебен корпус 6

 

email  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Научни интереси: международно публично право, международни отношения, хуманитарно право, право на Европейския съюз, европейска интеграция, международни организации, право на интелектуалната собственост, външнополитически анализ, публична дипломация, лобиране, преговори, права на човека и др.

Преподавани дисциплини: Външна политика на САЩ и Европейските страни (лекции и упражнения); Външнополитически анализ и прогнозиране (упражнения); Дипломатически протокол, церемониал и практика (лекции); Политическа история на Европа и САЩ (лекции и упражнения); Международни отношения (лекции).

АИС: https://ais.swu.bg/profile/vstoilova

 

Хаджипетрова

 

гл.ас. д-р Мария Хаджипетрова

приемно време Понеделник: 13:30-14:15, 14:30-15:15
                             Четвъртък: 12:30-13:15, 13:30-14:15

house Учебен корпус 6

email  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 
Научни интереси: международно право и международни отношения, европейска интеграционна политика, външна политика на ЕС

АИС:https://ais.swu.bg/profile/mariag

 
 Митко Димитров

 ас. д-р Митко Димитров

приемно време Четвъртък8:30-9:15; 12:30-13:15
                          Петък  8:30-9:15; 16:30-17:15

house Учебен корпус 6

email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Преподавани дисциплини: Европейско сътрудничество в сигурността и отбраната; Политическа комуникация и изграждане на имидж; Институции на ЕС; Регионална икономика.

Научни интереси в сферата на електронните медии и институционалния PR, сигурност и отбрана, както и външна политика.

AIS:

 

докторант Августин Янчев

 

докторант Александра Самарджиева

 

докторант Благица Кицева

 

докторант Биляна Манова

 

докторант Вари Бельов

 

докторант Вилма Муста

 

докторант Виолета Паунковска

 

докторант Галина Писарска

 

докторант Деян Угриноски

 

докторант Мила Видина

 

докторант Петко Палазов

 

докторант Станислав Павлов

 

докторант Явор Симов