проф. д.н. Анна Чолева-Димитрова

приемно време: вторник от 08:30 до 09:15 ч.
от 13:30 до 14:15 ч.

house Учебен корпус 1

 email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Аудиторна заетост

Преподавани дисциплини:

Научни интереси:

 

доц. д-р Димитрина Стефанова

приемно време: понеделник от 12:30 до 13:15 ч.
вторник от 13:30 до 16:15 ч.

 house Учебен корпус 1

 email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Аудиторна заетост

Преподавани дисциплини:

Научни интереси:

 

доц. д-р Славянка Ангелова

приемно време: четвъртък от 15:30 до 17:15 ч.
петък от 11:30 до 13:15 ч.

 house Учебен корпус 1

 email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Аудиторна заетост

Преподавани дисциплини:

Научни интереси:

 

гл. ас. д-р Любомира Христова

приемно време: понеделник

от 15:30 до 17:15 ч.

сряда от 15:30 до 17:15 ч.

house Учебен корпус 1

 email  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Аудиторна заетост

Преподавани дисциплини:

Научни интереси:

 

гл.ас. д-р Милена Янкова

приемно време: сряда

от 16:30 до 17:15 ч.

четвъртък от 13:30 до 14:15 ч.

house Учебен корпус 1

 email   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

Аудиторна заетост

Преподавани дисциплини:

Научни интереси:

 
Митко Димитров 

 ас. д-р Митко Димитров

приемно време: четвъртък

от 15:30 до 16:15 ч.
от 16:30 до 17:15 ч.

петък

от 12:30 до 13:15 ч.
от 16:30 до 17:15 ч.

house Учебен корпус 6

email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Преподавани дисциплини: Европейско сътрудничество в сигурността и отбраната; Политическа комуникация и изграждане на имидж; Институции на ЕС; Регионална икономика.

Научни интереси в сферата на електронните медии и институционалния PR, сигурност и отбрана, както и външна политика.

Аудиторна заетост

 

гл. ас. д-р Радостина Михайлова

приемно време: вторник

от 12:30 до 13:15 ч.

четвъртък от 13:30 до 14:15 ч.

house Учебен корпус 1

 email   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Аудиторна заетост

Преподавани дисциплини:

Научни интереси:

 

гл. ас. д-р Славка Попова

приемно време: вторник

от 09:30 до 10:15 ч.

сряда от 12:30 до 13:15 ч.

house Учебен корпус 1

 email  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

Аудиторна заетост

Преподавани дисциплини:

Научни интереси:

 

ас. д-р Теодора Христова

приемно време: вторник

от 09:30 до 10:15 ч.

  сряда от 08:30 до 09:15 ч.

house Учебен корпус 1

 email   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Аудиторна заетост

Преподавани дисциплини:

Научни интереси:

 

докторант Веска Каменова

 

докторант Виолина Петрова

 

докторант Димитър Величков

 

докторант Емилия Златкова

 

докторант Йона Мавревска

 

докторант Катерина Василева

 

докторант Магдалена Аврамова

 

докторант Силвия Александрова

 

докторант Силвия Домозетска

 

ръководител катедра

доц. д-р Славянка Ангелова

house Учебен корпус 1

email  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Специалност „Връзки с обществеността” е създадена в ЮЗУ „Неофит Рилски” през 1997 г. в съответствие с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование, като обучението се осъществява рамките на катедра „История”. Самостоятелна катедра „Връзки с обществеността” е обособена през 2003 г. в структурата на Правно-исторически факултет.

Мисията на катедра „Връзки с обществеността” е теоретична и практическа подготовка на професионалисти, които ефективно да съдействат на организациите за осъществяване на краткосрочни и дългосрочни цели чрез интегриране на комуникационната политика и адаптиране на възможностите на променящата се среда. В тази връзка усилията на преподавателите са насочени към постоянно усъвършенстване на методите на обучение, интегриране на образователната и научноизследователската дейност за постигане на по-високо качество и ефективност на обучението и осигуряване на среда, в която студентите са мотивирани действащи лица, които проявяват самоинициатива и участват активно в интерактивния образователен процес.

В рамките на катедрата се осъществява обучение в следните степени:

  • ОКС „бакалавър” по специалност „Връзки с обществеността” с четиригодишно обучение в редовна и задочна форма;
  • ОКС „магистър” по Магистърска програма “Връзките с обществеността в бизнеса” и по магистърска програма Международен ПР с едногодишно обучение за лица, които притежават ОКС “бакалавър” в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки и двугодишно обучение за лица, които не притежават ОКС “бакалавър” в същото професионално направление;
  • ОНС „доктор” с тригодишно обучение в редовна и задочна форма, и на самостоятелна подготовка по докторска програма „Връзки с обществеността” и „Приложение на новите информационни технологии в PR”

Катедра „История” е създадена на 1 октомври 1987 г. С разкриването на самостоятелна специалност „История” през януари 1991 г., ЮЗУ „Неофит Рилски” става третия университет в България, в който се обучават студенти по история.

В периода 1999-2011 г. съществуват две катедри по история - катедра „Обща история” и катедра „Български история и археология” (от 2005 г. „Български история и архивистика”). През декември 2011 г. те се обединяват в настоящата катедра „История”.

Катедра „История” е в състава на Правно-исторически факултет и се състои от 17 щатни преподаватели - 2 професори, 9 доценти, 6 главни асистенти. От щатните преподаватели 1 е доктор на науките, а останалите 16 са доктори.

Преподаватели от катедра „История” са специализирали във водещи западноевропейски университети. Те имат публикации в авторитетни издания в България и чужбина и солиден опит в провеждането на емпирични исторически изследвания.

Катедра „История” обучава студенти по специалности от професионално направление 2.2. „История и археология” в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” и в трите форми на образователната и научна степен „доктор” - редовна, задочна и на самостоятелна подготовка. Катедрата предлага:

 • четиригодишна редовна форма на обучение за образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалностите „История”, „История и археология” и „Архивистика и информационна сигурност”;
 • обучение в Магистърска програма „История на българските земи в контекста на Европейското развитие” за образователно-квалификационна степен „магистър” за специалисти и неспециалисти със срок на обучение съответно два и четири семестъра;
 • обучение в Магистърска програма „Архиви и музеи. Опазване на културното наследство в информационното общество” за образователно-квалификационна степен „магистър” за специалисти и неспециалисти със срок на обучение съответно два и четири семестъра;
 • обучение в Магистърска програма „Археология” за образователно-квалификационна степен „магистър” за специалисти и неспециалисти със срок на обучение съответно два и четири семестъра;
 • тригодишно обучение за образователна и научна степен „доктор”.

Осигурена е отлична материална база: съвременно оборудвана компютърна зала, специализирана библиотека. Достъпни са уникален електронен архив и електронно списание на адрес: www.history.swu.bg

На разположение на студентите са:

 1. Мултимедиен център по компютърна архивистика, дигитални архиви и история на местното самоуправление(www.digiarchive.swu.bg);
 2. Лаборатория за научни изследвания, обучение и практически семинари по история и архивистика;
 3. Център по история, архив и музей на тютюна (www.tobacco.swu.bg);
 4. Югоизточна Европа и Мала Азия – средище и кръстопът на цивилизации;
 5. Център за интердисциплинарни исторически изследвания;
 6. Постоянен исторически семинар „Политики на историята през 21-ви век” (www.historyseminar.swu.bg)

Основни методи на учене и преподаване

При провеждането на лекционните курсове и семинарните упражнения наред с традиционните широко се използват и интерактивните методи на обучение, целящи максимална визуализация на преподавания материал. Представя се най-новата литература – чуждоезична и българска; дискутира се върху разглежданите проблеми; обсъждат се научни изследвания, студентски доклади, реферати и курсови работи. В рамките на своето обучение студентите в различните специалности от професионално направление 2.2. „История и археология” провеждат ежегодни практики в архиви, библиотеки, музеи и археологически обекти.

Самостоятелната подготовка предвижда:

 • подготовка за упражнения по всяка тема;
 • подготовка за решаване на тестове;
 • разработване на реферати и курсови работи;
 • изготвяне на презентации;
 • разработка на проекти.

Kitanov проф. д-р Валентин Китанов

приемно време: понеделник

от 13:30 до 14:15 ч.
от 14:30 до 15:15 ч.

вторник

от 12:30 до 13:15 ч.
от 13:30 до 14:15 ч.

Аудиторна заетост

house Учебен корпус 1, к 1445 А

email  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Преподавани дисциплини:

Научни интереси:

 

Paevпроф. д.н. Костадин Паев

приемно време: вторник

от 09:30 до 10:15 ч.
от 10:30 до 11:15 ч.

сряда

от 08:30 до 09:15 ч.

Аудиторна заетост

house Учебен корпус 1, к 1444 Б

email  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Преподавани дисциплини:

Научни интереси:

 

доц. д-р Алексей Гоцев

приемно време: вторник

от 12:30 до 13:15 ч.
от 16:30 до 17:15 ч.

Аудиторна заетост

house Учебен корпус 1, к 1445 Б

email   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Преподавани дисциплини:

Научни интереси:

 

Velevaдоц. д-р Диана Иванова

приемно време: понеделник

от 13:30 до 15:00 ч.

УК 6
вторник

от 15:30 до 16:15 ч.
от 16:30 до 17:15 ч.

УК 1

Аудиторна заетост

house Учебен корпус 1, к. 1445 Б
email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Преподавани дисциплини:

Научни интереси:
 

 

доц. д-р Иван Петров

приемно време: понеделник

от 11:30 до 12:15 ч.
от 12:30 до 13:15 ч.

вторник

от 12:30 до 13:15 ч.
от 16:30 до 17:15 ч.

Аудиторна заетост

house Учебен корпус 1, к 1445 А

email  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Преподавани дисциплини:

Научни интереси:

 

 

доц. д-р Нурие Муратова

приемно време: понеделник

от 12:30 до 13:15 ч.
от 15:30 до 16:15 ч.
от 16:30 до 17:15 ч.

вторник

от 13:30 до 14:15 ч.

Аудиторна заетост

house Учебен корпус 1, к 1445 А

email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Преподавани дисциплини:

Научни интереси:

 

 

Snezhana Dimitrovaдоц. д-р Снежана Димитрова

приемно време: вторник

от 16:30 до 17:15 ч.

четвъртък

от 08:30 до 09:15 ч.
от 09:30 до 10:15 ч.
от 13:30 до 14:15 ч.

Аудиторна заетост

house Учебен корпус 1, к 1445 А

email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Преподавани дисциплини:

Научни интереси:

 

доц. д-р Снежанка Ракова- Маринкьова

приемно време: сряда

четвъртък

Аудиторна заетост

house Учебен корпус 1, к. 1445 А
email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Преподавани дисциплини:

Научни интереси:

 

гл. ас. д-р Александър Порталски

приемно време: сряда

от 12:30 до 13:15 ч.
от 15:30 до 16:15 ч.

четвъртък

от 08:30 до 09:15 ч.
от 12:30 до 13:15 ч.

Аудиторна заетост

house Учебен корпус 1, к. 1445 Б
email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Преподавани дисциплини:

Научни интереси:

 

гл. ас. д-р Милена Ангелова

приемно време: вторник

от 13:30 до 14:15 ч.
от 14:30 до 15:15 ч.
от 15:30 до 16:15 ч.

сряда

от 16:30 до 17:15 ч.

Аудиторна заетост

house Учебен корпус 1, к. 1433
email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Преподавани дисциплини:

Научни интереси:

 

гл. ас. д-р Мирослава Георгиева

приемно време: понеделник

от 12:30 до 13:15 ч.

вторник

от 11:30 до 12:15 ч.
от 15:30 до 16:15 ч.
от 16:30 до 17:15 ч.

Аудиторна заетост 

house Учебен корпус 1, к. 1445 Б
email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Преподавани дисциплини:

Научни интереси:

 

гл. ас. д-р Янко Христов

приемно време: понеделник

от 13:30 до 14:15 ч.
от 14:30 до 15:15 ч.
от 15:30 до 16:15 ч.

вторник

от 12:30 до 13:15 ч.

Аудиторна заетост

house Учебен корпус 1, к. 1445 Б
email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
Преподавани дисциплини:

Научни интереси:

 

ас. д-р Биляна Карадакова

приемно време: понеделник

от 12:00 до 13:30 ч.

  сряда от 08:45 до 09:30 ч.
от 14:30 до 15:15 ч.

Аудиторна заетост

house Учебен корпус 1, к. 1445 А
email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Преподавани дисциплини:

Научни интереси:

 

ас. д-р Десислава Георгиева

приемно време: понеделник

от 16:00 до 17:30 ч.

  четвъртък от 16:00 до 17:30 ч.

Аудиторна заетост

house Учебен корпус 1, к. 1445 Б
email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Преподавани дисциплини:

Научни интереси: