Секретариат


Биляна Младенова

Секретар на факултет

house учебен корпус 6

phone +359 73 88 66 17

email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Slavina

 

Славина Мишева 

Секретар катедри “Публичноправни науки”, “Гражданскоправни науки” 

house учебен корпус 6

phone +359 73 83 32 08

email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Кристин Хаджиева

Секретар катедри “Международно право и международни отношения”

house учебен корпус 6

phone +359 73 88 66 21

email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 


Цветанка Атанасова

Секретар катедри “История “ и “Национална сигурност и публична администрация”

house учебен корпус 1

phone +359 73 58 85 13

email  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Зорка Шатева

Секретар катедра “Връзки с обществеността”

house Учебен корпус 1

phone+359 73 58 85 08

email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Инспектори "Учебен отдел"


 Vaneva

Антоанела Ванева

специалност “Право”

приемно време: 10.00-12.00 ; 13.00-14.00

house учебен корпус 6

phone +359 73 88 66 14

email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 


tanya

Таня Тодорова 

Специалности "Публична администрация" и "Национална сигурност"

приемно време: 10.00-12.00 ; 13.00-14.00

house учебен корпус 6

phone +359 73 88 66 21

email  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 


Кристин Хаджиева

Специалност "Международни отношения"

приемно време: 10.00-12.00 ; 13.00-14.00

house учебен корпус 6

phone +359 73 88 66 21
email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Зорка Шатева

Специалности “История” и “Връзки с обществеността”

приемно време: 10.00-12.00 ; 13.00-14.00

house учебен корпус 1

phone +359 73 58 85 08 ; +359 887 094 496

email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Marin

Декан: доц. д-р Николай Марин

 house УК 6

 phone+359 73 88 66 64

email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 
Belova

Заместник-декан: проф. д-р Габриела Белова

house Ук 6

phone +359 73 88 58 68

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 
 Kitanov

Заместник-декан: доц. д-р Валентин Китанов

house УК 1

phone+359 73 58 85 09

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Научен секретар: гл. ас. д-р Диана Иванова

house УК1

phone +359 58 85 09

email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Факултетният съвет обсъжда и утвърждава вътрешни актове на факултета; приема учебните планове на специалностите и ги предлага за утвърждаване от Академическия съвет; приема учебни програми по преподаваните дисциплини; приема специалностите и предлага на Ректора зачисляване на докторанти; определя условията за преместване на студенти от и в други специалности и форми на обучение, за едновременно обучение по повече от едно специалност и за обучение по индивидуални учебни планове; обсъжда ежегодно състоянието на учебната работа и приема мерки за нейното усъвършенстване; обсъжда основните въпроси на научната и научно-приложната дейност във факултета; приема атестации на професорите, доцентите и асистентите и оценките за работата на докторантите и предлага на Ректора решения за трудово правоотношение при две последователни атестации, при които оценката е недостатъчна; организира сътрудничество с други факултети и научни организации.

Факултетният съвет се състои от 25 до 35 члена и включва представители на академичния състав на основен трудов договор, студенти и докторанти. Не по-малко от 3/4 от членовете на ФС би следвало да са хабилитирани лица.

Членовете на факултетския съвет се избират от Общото събрание. Деканът е член на ФС по право и е негов председател.

Факултетният съвет заседава редовно веднъж месечно, с изключение на месеците юли и август. Той се свиква от декана. Деканът може да свика факултетния съвет и на извънредно заседание: (1) по свое решение; (2) по искане на не по-малко от 1/4 от членовете на съвета.

Състав на факултетния съвет на Правно-историческия факултет - мандад 2019-2023 г.

Проф. д.н. Анна Чолева-Димитрова

Проф. д.н. Костадин Паев

Проф. д.н. Любомир Тимчев

Проф. д-р Веселин Вучков

Проф. д-р Владко Иванов

Проф. д-р Габриела Белова

Проф. д-р Добринка Чанкова

Доц. д-р Александър Иванов

Доц. д-р Ана Джумалиева

Доц. д-р Асен Воденичаров

Доц. д-р Валентина Голева

Доц. д-р Валентин Китанов

Доц. д-р Вера Лазарова

Доц. д-р Димитрина Стефанова

Доц. д-р Димитър Тюлеков

Доц. д-р Иван Петров

Доц. д-р Манол Станин

Доц. д-р Маргарита Чешмеджиева

Доц. д-р Николай Марин

Доц. д-р Николай Попов

Доц. д-р Надежда Кръстева

Доц. д-р Славянка Ангелова

Доц. д-р Снежана Ракова

Доц. д-р Таня Йосифова

Гл.ас. д-р Анна Христова

Гл.ас. д-р Весела Мирчева

Гл.ас. д-р Диана Велева

Г-жа Петранка Щерева - докторант              

Г-н Виктор-Кристиян Василев студент         

Paev

проф. д.н. Костадин Паев

председател на общото събрание

на Правно-историческия факултет

email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

Margo

доц. д-р Маргарита Чешмеджиева

заместник председател на общото събрание

на Правно-историческия факултет

email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

Общото събрание е висш орган на управление на факултета. То се състои от всички професори, доценти и асистенти, които работят по основно трудово правоотношение с Университета, както и от представители на студентите, докторантите и служителите.

Общото събрание избира председател и заместник-председател на общото събрание; избира и освобождава декана на факултета; определя числения състав на факултетния съвет; избира председател, заместник-председател и членове на комисията по атестирането; избира и освобождава членовете на факултетния съвет; определя основните насоки за дейността на факултета; приема отчети за дейността на декана и на факултетния съвет; решава основни въпроси на организацията на учебната и научната дейност във факултета; решава други въпроси по предложение на декана, факултетния съвет, членове на събранието