Студентите се допускат в залите за писмен държавен изпит, след представяне на лична карта и студентска книжка.

Представянето и на двата документа е задължително!

 № Дисциплина       
Дата
Място/час
1
Гражданскоправни науки

 22, 23 и 24 март 2023 г.

(сряда, четвъртък  и петък)

 6 корпус

Срок за подаване на молби от 6 март до 15 март 2023 г.

Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят в 8.00 часа 22 март 2023 г. за полагане на писмен изпит.

 2  Наказателноправни науки

6 и 7 април 2023 г.

(четвъртък  и петък)
6 корпус

Срок за подаване на молби  от 20 март до 29 март 2023 г.

Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят в 8.00 на 6 април 2023 г. за полагане на писмен изпит.

 3  Публичноправни науки  9 и 10 март 2023 г.
(четвъртък и петък)
6 корпус от 9 часа  

Срок за подаване на молби от 20 февруари до 1 март 2023 г.

Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят в 8.00 часа на 9 март 2023 г. за полагане на писмен изпит.

 

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит, е длъжен да подаде молба за явяване в посочените по-горе срокове.
Молбата - образец се закупува от ксерокса в УК № 6, попълва се от студента и се заверява от инспектора в учебен отдел.
Заверената в учебен отдел молба за държавен изпит се подава при г-жа Биляна Младенова – секретар на Правно-историческия факултет.


 

За учебната 2022/2023 год.

за ОКС БАКАЛАВЪР Предварителна  сесия Редовна  сесия Място, час
 1 Държавен изпит "Публичноправни науки и управление на публичната дейност"  

12 юли /сряда/ 2023 г.

18.09. /понеделник/ септември 2023 г  УК 6
Срок за подаване на молби:     от 5 юли /сряда/ до 7 юли /петък/ 2023 г. от 11 септември /понеделник/
до 13 септември /сряда/ 2023 г.
 
 2  Защита на дипломна работа 12 юли /сряда/ 2023 г

18.09. /понеделник/ 2023 г

 УК 6
Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи: от 28 юни /сряда/ до 30 юни /петък/ 2023 г. от 4 септември /понеделник/
до 7 септември /четвъртък/ 2023 г.
 

 

за ОКС МАГИСТЪР
Предварителна  сесия Редовна  сесия Място, час
 1 Държавен изпит по Здравен мениджмънт,
Управление на човешките ресурси, Данъчна администрация или Териториална администрация 
 

12 юли /сряда/ 2023 г.

18.09. /понеделник/ септември 2023 г  УК 6
Срок за подаване на молби:     от 5 юли /сряда/ до 7 юли /петък/ 2023 г. от 11 септември /понеделник/
до 13 септември /сряда/ 2023 г.
 
 2  Защита на дипломна работа  12 юли /сряда/ 2023 г

18.09. /понеделник/ 2023 г

 УК 6
Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи: от 28 юни /сряда/ до 30 юни /петък/ 2023 г. от 4 септември /понеделник/
до 7 септември /четвъртък/ 2023 г.
 

 

Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и на 1 брой диск.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа,  е длъжен да подаде молба - образец за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Молбата за държавен изпит може да се изтегли от сайта на Правно-исторически факултет и да се изпрати на имейла на инспектор студентско състояние Таня Тодорова или да се  закупи от копирния център на етажа  и да се подаде  на място.

Молбата за защита на дипломна работа се представя задължително заедно с дипломната работа на място.

Титулната страница на дипломната работа ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде подписана от научният ръководител     

Попълва се от студента и се заверява от инспектор студентско състояние Таня Тодорова.

Часът и залата  за провеждане на държавният изпит  и защита на дипломна работа ще бъдат обявени допълнително в сайта на  факултета, след приключване на срока за подаване на молбите.


 

За учебната 2021/2022 год.

за ОКС БАКАЛАВЪР Поправителна сесия Място, час
1 Държавен изпит „Теория и история на международните отношения
и на външната политика“
 15 февруари 2023 г. от 8.30 ч.  

УК 6 от 9:00 ч.

2 Английски език
 16 февруари 2023 г. от 8.30 ч.  УК-1 , катедра Чужди езици- каб. 1470
3 Френски език
 13 февруари 2023 г. от 8.30 ч.  УК-1 , катедра Чужди езици- каб. 1470
4 Немски език  13 февруари 2023 г. от 8.30 ч.  УК-1 , катедра Чужди езици- каб. 1470
5 Руски език  13 февруари 2023 г. от 8.30 ч.  УК-1 , катедра Чужди езици- каб. 1470
6 Защита на дипломна работа  15 февруари 2023 г. от 8.30 ч.  

УК 6 от 9:00 ч.

Срок за подаване на молби и предаване на дипломна работа: от 6 февруари /понеделник/ до 10 февруари /петък/ 2023 г.

 

 Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и на 1 брой диск.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа,  е длъжен да подаде молба - образец за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Молбата за държавен изпит може да се изтегли от сайта на Правно-исторически факултет и да се изпрати на имейла на инспектор студентско състояние Кристин Хаджиева или да се  закупи от копирния център на етажа  и да се подаде  на място.

Молбата за защита на дипломна работа се представя задължително заедно с дипломната работа на място.

Титулната страница на дипломната работа ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде подписана от научният ръководител     

Попълва се от студента и се заверява от инспектор студентско състояние Кристин Хаджиева.

Часът и залата  за провеждане на държавният изпит  и защита на дипломна работа ще бъдат обявени допълнително в сайта на  факултета, след приключване на срока


 

За учебната 2022/2023 год.

за ОКС БАКАЛАВЪР Предварителна  сесия Редовна  сесия Място, час
 1 Държавен изпит "Национална сигурност"  

14 юли /петък/ 2023 г.

19.09. септември /вторник/2023 г.  УК 6
Срок за подаване на молби:     от 5 юли /сряда/ до 7 юли /петък/ 2023 г. от 11 септември /понеделник/
до 13 септември /сряда/ 2023 г.
 
 2  Защита на дипломна работа 14 юли /петък/ 2023 г

19.09. септември /вторник/ 2023 г.

 УК 6
Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи: от 28 юни /сряда/ до 30 юни /петък/ 2023 г. от 4 септември /понеделник/
до 7 септември /четвъртък/ 2023 г.
 

 

за ОКС МАГИСТЪР
Предварителна  сесия Редовна  сесия Място, час
 1 Държавен изпит "Национална сигурност"  

14 юли /петък/ 2023 г.

19.09. септември /вторник/ 2023 г  УК 6
Срок за подаване на молби:     от 5 юли /сряда/ до 7 юли /петък/ 2023 г. от 11 септември /понеделник/
до 13 септември /сряда/ 2023 г.
 
 2  Защита на дипломна работа 14 юли /сряда/ 2023 г

19.09. /вторник/ 2023 г

 УК 6
Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи: от 28 юни /сряда/ до 30 юни /петък/ 2023 г. от 4 септември /понеделник/
до 7 септември /четвъртък/ 2023 г.
 

 

 Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и на 1 брой диск.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа,  е длъжен да подаде молба - образец за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Молбата за държавен изпит може да се изтегли от сайта на Правно-исторически факултет и да се изпрати на имейла на инспектор студентско състояние Таня Тодорова или да се  закупи от копирния център на етажа  и да се подаде  на място.

Молбата за защита на дипломна работа се представя задължително заедно с дипломната работа на място.

Титулната страница на дипломната работа ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде подписана от научният ръководител     

Попълва се от студента и се заверява от инспектор студентско състояние Таня Тодорова.

Часът и залата  за провеждане на държавният изпит  и защита на дипломна работа ще бъдат обявени допълнително в сайта на  факултета, след приключване на срока за подаване на молбите.


 

Държавни изпити за ОКС „БАКАЛАВЪР“, специалности: „История“, „История и археология“, „Архивистика и информационна сигурност“

За учебната 2022/2023 год.

за ОКС БАКАЛАВЪР Предварителна сесия Място, час
 1 Писмен държавен изпит   13 юли (четвъртък) 2023 г. от 09.00 ч.    1501 от 09.00 ч. 
 2  Защита на дипломна работа   13 юли (четвъртък) 2023 г. от 09.30 ч.    1401 от 09.30 ч.
  Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи  от  26 юни до 4 юли 2023  г.

 

Защита на дипломни работи за специалност „История“, „История и археология“, „Архивистика и информационна сигурност“, ОКС „бакалавър“ и специалност „Нумизматика. Експертиза и оценка на културно-исторически ценности“, „История на българските земи в контекста на европейското развитие“, „Археология“, “Архиви и музеи. Опазване на културното наследство в информационното общество”, ОКС „магистър“

за ОКС МАГИСТЪР Предвярителна  сесия Място, час
 1  Защита на дипломна работа  13 юли (четвъртък) 2023 г. от 09.30 ч.   1401 от 09.30 ч.
  Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи  от  26 юни до 4 юли 2023  г.

 

Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и на 1 брой диск.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа,  е длъжен да подаде молба - образец за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Молбата за държавен изпит може да се изтегли от сайта на Правно-исторически факултет и да се изпрати на имейла на инспектор студентско състояние Зорка Шатева или да се  закупи от от книжарницата в УК-1 и да се подаде  на място.

Молбата за защита на дипломна работа се представя задължително заедно с дипломната работа на място.

Титулната страница на дипломната работа ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде подписана от научният ръководител     

Попълва се от студента и се заверява от инспектор студентско състояние Зорка Шатева.

Часът и залата  за провеждане на държавният изпит  и защита на дипломна работа ще бъдат обявени допълнително в сайта на  факултета, след приключване на срока за подаване на молбите.


 

За учебната 2022/2023 год.

за ОКС БАКАЛАВЪР Предварителна сесия Място, час
 1 Писмен държавен изпит  12 юли 2023 г.  УК1 от 9:30 часа.
 2 Устен държавен изпит  13 юли 2023 г.  УК1 от 9:30 часа.
Срок за подаване на молби 7 юли 2023  г.
 3  Защита на дипломна работа  12 юли 2023 г.  УК1 от 10 часа.
  Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи  до 3 юли 2023  г.

 

за ОКС МАГИСТЪР Поправителна сесия Място, час
 1

Писмен държавен изпит

   
 2 Устен държавен изпит    
 3  Защита на дипломна работа    
   Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи    

 

Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и на 1 брой диск.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа,  е длъжен да подаде молба - образец за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Молбата за държавен изпит може да се изтегли от сайта на Правно-исторически факултет и да се изпрати на имейла на инспектор студентско състояние Зорка Шатева или да се  закупи от копирния център на етажа  и да се подаде  на място.

Молбата за защита на дипломна работа се представя задължително заедно с дипломната работа на място.

Титулната страница на дипломната работа ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде подписана от научният ръководител     

Попълва се от студента и се заверява от инспектор студентско състояние Зорка Шатева.

Часът и залата  за провеждане на държавният изпит  и защита на дипломна работа ще бъдат обявени допълнително в сайта на  факултета, след приключване на срока за подаване на молбите.