Факултетният съвет обсъжда и утвърждава вътрешни актове на факултета; приема учебните планове на специалностите и ги предлага за утвърждаване от Академическия съвет; приема учебни програми по преподаваните дисциплини; приема специалностите и предлага на Ректора зачисляване на докторанти; определя условията за преместване на студенти от и в други специалности и форми на обучение, за едновременно обучение по повече от едно специалност и за обучение по индивидуални учебни планове; обсъжда ежегодно състоянието на учебната работа и приема мерки за нейното усъвършенстване; обсъжда основните въпроси на научната и научно-приложната дейност във факултета; приема атестации на професорите, доцентите и асистентите и оценките за работата на докторантите и предлага на Ректора решения за трудово правоотношение при две последователни атестации, при които оценката е недостатъчна; организира сътрудничество с други факултети и научни организации.

Факултетният съвет се състои от 25 до 35 члена и включва представители на академичния състав на основен трудов договор, студенти и докторанти. Не по-малко от 3/4 от членовете на ФС би следвало да са хабилитирани лица.

Членовете на факултетския съвет се избират от Общото събрание. Деканът е член на ФС по право и е негов председател.

Факултетният съвет заседава редовно веднъж месечно, с изключение на месеците юли и август. Той се свиква от декана. Деканът може да свика факултетния съвет и на извънредно заседание: (1) по свое решение; (2) по искане на не по-малко от 1/4 от членовете на съвета.

Състав на факултетния съвет на Правно-историческия факултет - мандад 2019-2023 г.

Проф. д.н. Анна Чолева-Димитрова

Проф. д.н. Костадин Паев

Проф. д.н. Любомир Тимчев

Проф. д-р Веселин Вучков

Проф. д-р Владко Иванов

Проф. д-р Габриела Белова

Проф. д-р Добринка Чанкова

Доц. д-р Александър Иванов

Доц. д-р Ана Джумалиева

Доц. д-р Асен Воденичаров

Доц. д-р Валентина Голева

Доц. д-р Валентин Китанов

Доц. д-р Вера Лазарова

Доц. д-р Димитрина Стефанова

Доц. д-р Димитър Тюлеков

Доц. д-р Иван Петров

Доц. д-р Манол Станин

Доц. д-р Маргарита Чешмеджиева

Доц. д-р Николай Марин

Доц. д-р Николай Попов

Доц. д-р Надежда Кръстева

Доц. д-р Славянка Ангелова

Доц. д-р Снежана Ракова

Доц. д-р Таня Йосифова

Гл.ас. д-р Анна Христова

Гл.ас. д-р Весела Мирчева

Гл.ас. д-р Диана Велева

Г-жа Петранка Щерева - докторант              

Г-н Виктор-Кристиян Василев студент