1. Информация за ОКС „бакалавър”

а. Наименование на специалността:

Връзки с обществеността

б. Форма на обучение и продължителност:

Обучението по специалността е с продължителност 4 години (8 семестъра) в редовна и задочна форма на обучение. Общият брой кредити, необходим за завършване на ОКС "бакалавър" е 240, като 10 от тези кредити са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа.

в. Акредитация:

През 2013 г. е получена програмна акредитация за професионално направление 3.5. „Обществени комуникациии и информационни науки” за ОКС „бакалавър” и „магистър” за срок от пет години.

г. Кратко описание на специалността:

Връзки с обществеността е съвременна професионална дейност. Тя съдейства за осъществяване на активен и ползотворен диалог като условие за безконфликтно развитие на обществените отношения във всички области и на всички равнища.

Основен приоритет в обучението е изграждането на специалисти, които да участват в решаването на специфични проблеми от различни сфери на обществения живот. Тяхната основна професионална задача е да преодоляват дефицита на доверие, да поддържат активни социални връзки, да съдействат за постигане на позитивна идентичност на организацията, в която работят, да осигуряват нейното взаимодействие с други институции и обществени структури. Студентите, изучаващи тази специалност, получават интердисциплинарна подготовка в хуманитарната област.

Образователни цели на специалността

PR -дейностите са неразделна част от управлението на всяка организация и институция в частния и публичния сектор. Усъвършенстването на конкурентните механизми на пазарното стопанство, както и включването на страната в европейските структури изисква развитие на нова компетентност . Специалност “Връзки с обществеността” представлява образователен, институционален и научен отговор на новите предизвикателствата, поставени от паралелното развитие на три процеса:

 1. Натрупване, разпространение и систематизиране на провереното знание в областта на обществените комуникации.
 2. Изпълнение на обществената поръчка към висшето образование.
 3. Модерният начин на мислене на съвременния, млад човек и на неговото социално обкръжение.

Основните цели, заложени в обучението са:

 • ¨ подготовка на специалисти с хуманитарен профил, които имат възможност за реализация в широк спектър от стопански, административни, държавни, политически, журналистически и социално–консултантски дейности , насочени към изграждане на имидж и спечелване на общественото доверие;
 • ¨ изграждане на умения за създаване и поддържане на хармонични комуникационни отношения между дадена организация и нейните целеви групи;
 • ¨ придобиване на компетенции за изследване, планиране, организиране, ръководене и контролиране на различни видове кампании и специални събития в реална и онлайн среда ;
 • ¨ формиране на организационна култура, гъвкавост и адаптация в условията на динамична социална среда.

Съдържанието на учебния план, учебните програми, организацията на обучението и прилаганата кредитна система в специалност „Връзки с обществеността” гарантират на завършилите придобиване на следните компетенции и практически умения:

 • - познаване в детайли на теоретичната система от знания на комуникационната социална наука и технология;
 • - обработване и анализиране на научна информация и комплексно прилагане на резултатите за целите на конкретната практическа ситуация ;
 • - разбиране и идентифициране на проблемите, приоритетите, задачите на информационната и комуникационна политика на структурата, в която работят;
 • - проучване и анализиране на общественото мнение и нагласи;
 • - разработване и осъществяване на стратегически комуникационни планове и програми;
 • - формиране на комуникационна култура и поведение в организацията и обществото;
 • - познаване същността и функционирането на традиционните и онлайн медии;
 • - изработване на информационни и рекламни продукти;
 • - професионално изготвяне на текстови материали, съпътстващи дейността на организацията;
 • - прилагане на иновативен подход при продуциране и управление на събития в реална и онлайн среда.