Информация за ОКС „бакалъвър”

Бакалавърската подготовка осигурява широкопрофилни функционални знания в основни области на съвременното общество: управление, икономика, право, политически науки и други. Обучението от друга страна осигурява развитие на умения и способности за идентифициране и анализ на проблемите в социалните процеси и явления; умения за ефективни комуникация и взаимодействие с обществеността, за взаимодействия с гражданските организации и заинтересовани страни, политическите структури, медиите; за работа в екипи, за култура на административното обслужване; умения за работа по проекти, за развитие и приложение на местни публични политики и други.

Образователно-квалификационната степен "Бакалавър" по тази специалност е най-подходящото образование за работа в звената на централната и местната администрация на експертни и ръководни длъжности.

По време на следването си студентите могат да изучават и втора специалност (паралелно обучение) както от специалностите, които се изучават във факултета, така и други специалности от факултетите на университета или от други университети.

Обучението се извършва по съвременна методика, с интерактивни форми, с приложение на мултимедии, видеофилми, симулации и др. В семинарните занятия се решават практически казуси, ситуации, използват се ролеви игри.

По време на обучението се провежда учебна практика в централната и териториалната администрация на изпълнителната власт.

Въвеждането на кредитната система прави студентите конкурентноспособни и улеснява мобилността им в рамките на Европейския съюз и другите страни, както и студентите получават възможност да участват в обучения в чужбина по актуални програми за обмен на студенти в партниращи с Университета образователни структури от други страни.

Главна цел в обучението е завършилите специалността "Публична администрация" да са конкурентноспособни на европейския пазар на труда с високо качество на своята подготовка, както и да са придобили значителни практически умения още по време на обучението си..

Студентите, обучаващи се в редовна форма изучават 32 задължителни дисциплини с общ хорариум 1920 академични часа. По време на следването изучават по една от предложените 36 избираеми дисциплини с хорариум от 360 академични часа.общо - 2280часа.

Студентите в задочна форма на обучение изучават 30 задължителни дисциплини с общ хорариум 1095 академични часа. По време на следването изучават и 8 от предложените 36 избираеми дисциплини с хорариум от 240 академични часа. - 1335 часа.

Според интересите си студентите могат да изучават и факултативни учебни дисциплини, които от задължителните или избираемите учебни дисциплини на други специалности, по които в Университета се провежда обучение, в съществуващи курсове и групи.

Задължителни учебни дисциплини:

 • Теория на управлението
 • Правотворчество
 • Въведение в правото -I част
 • Основи на публичната администрация
 • Спорт
 • Въведение в правото - ІІ част
 • Конституционно право - І част
 • Обща теория на пазарното стопанство
 • Гражданско общество и граждански контрол
 • Информационни системи и технологии в публичната администрация
 • Конституционно право - ІІ част
 • Публични политики
 • Административно право
 • Мениджмънт и управленски технологии
 • Административно съдопроизводство
 • Основи на гражданското право – І част
 • Основи на гражданското право – ІІ част
 • Местно самоуправление
 • Финансово право
 • Комуникации и връзки с обществеността
 • Стратегическо управление в публичната сфера
 • Публични финанси
 • Управление на човешките ресурси
 • Право на Европейския съюз
 • Осигурително право
 • Регионална икономика
 • Трудово право – І част
 • Оценка на въздействието
 • Трудово право – ІІ част
 • Правен режим на държавната служба
 • Публичен мениджмънт

Избираеми учебни дисциплини:

 • Административна култура и етика
 • Глобализация и регионално развитие
 • Комуникативни умения
 • Политология
 • Чужд език
 • Предприемачество в публичния сектор
 • Количествени методи в управлението
 • Статистически методи в публичната администрация
 • Е-Правителство и Е-управление
 • Управление на качеството в публичната администрация
 • Устройство на територията
 • Администрация на правораздавателните органи
 • Сравнително административно право
 • Право на интелектуалната собственост
 • Маркетинг в публичната сфера
 • Обществени поръчки
 • Митническо право
 • Eвропейска публична администрация
 • Контрол в публичната администрация
 • Международно публично право
 • Вътрешен пазар и свобода на движение в Европейския съюз
 • Сравнителна публична администрация
 • Превенция и противодействие на корупцията
 • Териториална сигурност
 • Защита правата на човека
 • Отворени данни в управлението
 • Организационно поведение
 • Писмена и говорна култура
 • Данъчно право
 • Мениджмънт на публични събития
 • Мениджмънт на иновациите
 • Публична собственост
 • Интернет маркетинг в публичната сфера

ФОРМИ НА ЗАВЪРШВАНЕ

БАКАЛАВЪР - държавен изпит по "Публичноправни науки и управление на публичната дейност" или защита на дипломна работа.

Катедра "Публичноправни науки"

Ръководител катедра: проф. д-р Добринка Чанкова

Е- mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Катедра "Публичноправни науки" е най-голямата по числен състав в Правно-историческия факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград. Тя осигурява обучението по фундаментални учебни дисциплини в специалностите "Право" и "Публична администрация" и по редица дисциплини в специалностите "Международни отношения", "Европеистика", "Връзки с обществеността", „Социални дейности”, „Политология” и „Социология” и други. В катедрата се обучават над 40 докторанти редовно и задочно обучение и такива на самостоятелна подготовка.

Основен приоритет на катедрата е усъвършенстване качеството на образователната дейност и практическа насоченост на обучението. За целта се прилагат най-съвременни образователни технологии, стимулира се мобилността на студенти, докторанти и преподаватели.

Повишаване равнището на научно - изследователската дейност е друга основна задача на катедрата. Това успешно се постига посредством сътрудничество на европейско и национално равнище, разработване на научни проекти, изготвяне на публикации и т.н.