1.Информация за ОКС бакалавър

а. Наименование на специалността

Международни отношения

б. ОКС

бакалавър

в. Форма на обучение и продължителност

редовна форма на обучение с продължителност 4-и години /8 семестъра/

г. Акредитация

През 2009 г. е получена програмна акредитация за професионално направление 3.3 . “ Политически науки ”за образователно-квалификационна степен “Бакалавър” и „Магистър” за срок от шест години - 2015 г.

д. Кратко описание на специалността

В специалността “Международни отношения” се подготвят специалисти за дипломатическа, консулска и обща външнополитическа дейност.

Завършилите специалността могат да работят във всички звена и институции по проблемите на международните отношения и външната политика на страната, както в държавния, така и в частния сектор. Могат да се реализират като:

 • служители, външнополитически експерти и съветници в централните държавни органи;
 • служители в Министерството на външните работи и неговите структури у нас и в чужбина – посолства, консулства, културни служби и др.;
 • референти и анализатори в българските ведомства за сигурност и отбрана (по линия на МВР и МО);
 • изследователи в научни институти и преподаватели във висши училища;
 • външнополитически коментатори и експерти в международните отдели на масмедиите;
 • специалисти в отделите за международна дейност на държавни учреждения, недържавни, нестопански публични организации, търговски камари, митници, импортно-експортни дружества, както и в представителства на транснационални корпорации,чужди фирми със смесено участие;
 • служители в структурите на Европейския съюз и други международни организации и институции у нас и в чужбина;

Учебното съдържание на специалността “Международни отношения” е насочено към получаване на системни задълбочени знания, свързани с историята и теорията на международните отношения и външната политика, както и с изучаването на практиката на международните преговори и сключването и изпълнението на международни договори и споразумения. В процеса на обучението си студентите придобиват умения за сравнителен анализ на политически процеси и събития, както и на международни спорове и конфликти, усвояват методи, средства и техники за осъществяване на ефективно външнополитическо прогнозиране. Чрез свободно избираеми дисциплини студентите имат допълнителна възможност да задълбочават своите знания в конкретни, предпочитани от тях области на науката.

Теоретичната подготовка на студентите се разширява чрез задълбочено изучаване на аспектите, насоките и структурите на балканското сътрудничество, в различни аспекти, проблеми и тенденции в развитието на геополитеческата ситуация в региона, както и на целите, принципите и приоритетите във външната политика на страните от Югоизточна Европа. Обект на специализирано обучение са новите тенденции и проблеми на Европейския съюз с оглед на актуалното му развитие и членството на Република България в него. Приети и одобрени са учебни планове и програми, съобразени с въвеждането на кредитната система като част от единното общеоевропейско пространство на висшето образование.

Учебният план на специалност “Международни отношения” съдържа следните основни дисциплини:

 • История на международните отношения;
 • Теория на международните отношения;
 • Политология;
 • Политическа история на Европа и САЩ;
 • Политическа история на балканските държави;
 • Теория на външната политика;
 • Международни икономически отношения;
 • Обща теория на пазарното стопанство;
 • Теория и практика на международните преговори;
 • Международни организации;
 • Международна и национална сигурност;
 • Международно публично право;
 • Дипломатическо и консулско право;
 • Външна политика на европейските страни и САЩ;
 • Външна политика на България;
 • Външна политика на държавите от Югоизточна Европа;
 • Сравнителен анализ на теории за международните отношения и външната политика;
 • Право на Европейския съюз;
 • Международни спорове и конфликти;
 • Външнополитически анализ и прогнозиране;
 • Международни спорове и конфликти;
 • Международно частно право;
 • Европейско политическо сътрудничество и интеграция;
 • Външна политика на САЩ и европейските страни;
 • Външна политика на държавите от Азия и арабските страни;
 • Външна политика на латиноамериканските и африканските страни;
 • Реторика.

Дисциплини, които се преподават на чужди езици

 • Увод в международните отношения (на английски език);
 • Увод в международните отношения (на френски език);
 • Увод в международните отношения (на руски език);
 • Увод в геополитиката (на английски език);
 • Увод в геополитиката (на руски език);
 • Увод в геополитиката (на френски език);
 • Увод в международните икономически отношения (на руски език).

Освен задълбочени знания по международни отношения студентите получават и солидна чуждоезикова подготовка. Наред с утвърденото обучение по английски, френски, руски и немски език, единствено в специалността „Международни отношения” се провежда преподаване на арабски и на гръцки език. Все повече са засилва интереса към изучаване на норвежки език, който се изучава като факултативна дисциплина.

Общ хорариум за ОКС бакалавър по МО – 2370 часа

Обучението в специалността “Международни отношения” се осъществява в рамките на Правно-историческия факултет с:

 1. Обучение на докторанти

а. Специалност

Международно право и международни отношения

б. Форма на обучение

редовна

в. Акредитация

Акредитирана до 2013 година

г. Кратко описание на научно изследователската дейност

НИД в катедра МПМО е насочена към проучване и анализ на различни проблеми и аспекти от развитието на международните отношения и външната политика на станите от Югоизточна Емвропа, на водещи европейски и регионални интеграционни организации и структури. Това се реализила чрез организиране и провеждане на различни ситуационни игри и казуси, научни конференции и семинари, участие в експертно-изледователски екипи и прояви /съвместно с Дипломатическия институт към Министерство на външните работи/, размяна на преподаватели, докторанти и студенти от университети в съседни държави от региона, от ЕС и други страни, участие с публикации в научно периодични издания /специалната рубрика в списание „Международна политика”/, включване в индивидуални или колективни проекти по различни програми /”Темпус”, „Сократ” и др./.