ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР

С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ “ЕКСПЕРТ ПО СИГУРНОСТТА

Специалността „Национална сигурност” е предназначена да подготвя кадри с широкопрофилна квалификация в областта на националната сигурност с образователно-квалификационна степен “бакалавър”, цели да се реализират успешно на пазара на труда в условия на силна конкуренция и да съчетае традициите и новостите в образователното пространство у нас и по света, утвърдени в ЮЗУ „Н.Рилски” и Правно-исторически факултет.

Обучението се извършва в съответствие с европейските стандарти и с моделите и постиженията на водещите наши и чуждестранни висши училища. Програмата на специалността се адаптира перманентно, с оглед динамиката в промените на системата за националната сигурност. Учебната програма за образователно-квалификационна степен „бакалавър” по национална сигурност осигурява фундаментални знания в няколко основни области: сигурност, право, управление, икономика и политически науки. Тази подготовка осигурява възможности за развитие на умения и способности за идентифициране и анализ на тенденциите в социалните процеси и явления; за развитие на съвременен широкоспектърен капацитет в сферата на сигурността; за взаимодействие с обществеността, структурите и институциите от сферата на сигурността, политическите структури, медиите; за груповото взаимодействие и работата в екипи; за ефективна организация и високи етични стандарти; за умение за работа в мултикултурна среда и за познаване на добри практики от Европа и света,в сферата на работа на институциите от сектора за сигурност.

Учебният план и програми, по които се обучават студентите от специалността, са в пълно съответствие с тези на водещите учебни заведения в България, както и в Европейски висши училища.

Водеща цел в обучението на студентите е завършилите специалността „Национална сигурност” да са конкурентноспособни както в България, така и на европейския пазар на труда, с качествената си подготовка, включваща както задълбочени теоретични фундаментални познания, така и развити практически умения.

Ефективното изпълнение на основните функции при работа в посо-чените институции, организации и сектори e резултат от подготовка на студентите по учебен план, съгласуван и подкрепен от институции от системата за сигурност и от високото качество на организация и провеждане на учебните занятия.

В хода на учебния процес студентите придобиват знания по различните технологии за анализ в системата за националната сигурност, способите за проектиране на основните подсистеми и възможности за оптимизиране на всяка една от тях.

Студентите се запознават с целите, задачите, елементите, структурата и функциите на подсистемите на националната сигурност, както и с взаимовръзките и взаимодействието между тях с приоритет на административния и информационния аспект на сигурността в корпорацията.

Студентите изучават основите на управлението на звена от националната сигурност и начините за вземане и оптимизиране на решения в условия на риск и неопределеност. Получават необходимите умения за организиране на експертната дейност по защита на информацията на звена от националната сигурност.

Придобиват знания за информационните и комуникационните системи, както и за системите за осигуряване на ресурси за националната сигурност. Усвояват специализирани знания за международните и националните правови стандарти на сигурността.

Обучението се извършва по съвременна методика, с интерактивни методи, с приложение на мултимедии, видеофилми, симулации и др. В семинарните занятия се решават практически казуси, ситуации, използват се ролеви игри и се провеждат управленски и правни симулации на реални предизвикателства от дейността на публичните институции.

Студентите от специалността имат възможност да се включват в научноизследователски проекти, в сферата на изучаваната материя в различни направления, което е особено важно в тяхната подготовка.

По време на обучението се предвижда стаж в структури на организации от системата за сигурност, както и в централната и териториалната администрация.

Въвеждането на кредитната система прави студентите конкурентноспособни и улеснява мобилността им в рамките на Европейския съюз и другите страни.

Преподаването се извършва от висококвалифицирани хабилитирани преподаватели (професори, доценти и доктори по публична администрация и изграждане и управление на системата за сигурност) и външни специалисти от практиката (Министерски съвет, Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Агенция „Митници”, Комисия за финансов надзор, Институт по публична администрация към МС, Национална агенция по приходите и др.)

За обучение по специалността се използват следните приоритетни направления:

 • създаване на условия за творчество, чрез провеждане на занятия с проблемно-ситуативен характер;
 • внедряване на система за самостоятелно овладяване на знания чрез използване на съвременни информационни технологии;
 • приложение на игровото, ситуативното и виртуалното моделиране;
 • разширяване на дистанционно-тюторните видове и форми на организация на учебния процес;
 • всестранно ресурсно осигуряване на подготовката на специалистите.

Специализираната подготовка е насочена към изучаване на :

 • Информационните аспекти на сигурността.
 • Системата на националната сигурност с основни подсистеми: политическа сигурност на държавата; сигурност на обществената система и правовия ред; информационна сигурност; социална сигурност; военна защита на държавата; гражданска защита; екологична сигурност. В това направление чрез системен подход е формирана технология за анализ на посочените системи, взаимните им връзки и принципи за взаимодействие при изграждането на националната сигурност. Освен това е характеризирана политиката за сигурност на държавата, нейната отбранителна и военна политика, съответстващи на геополитическите процеси, развиващи се в регионален и глобален мащаб.
 • Устойчивост и демократичен мониторинг на националната сигурност.
 • Въоръжени сили на Република България (състояние и перспективи за развитие; организация на управлението им и контрол; принципи на изграждането, поддържането и използването на военните възможности на тактическите формирования; мобилизационни ресурси и развръщане; логистична система; гражданско-военно сътрудничество СИМИС; Управление на военни конфликти с различна интензивност.
 • Управление на операции различни от война (операции по защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; операции срещу разпространяване на оръжия и терористични действия; операции при международни хуманитарни акции; спасително-издирвателни операции; операции по поддържане на мира).
 • Система на МВР (охрана и защита на държавната граница; борба с престъпността; защита на правата и свободите на гражданите; защита на финансово- кредитната система на държавата и нейните културни ценности; организация и провеждане на военно-полицейски операции; достъп до обществена информация и защита на личните данни).
 • Управление на разузнавателната дейност (специални служби и органи за разузнаване; външно разузнаване и дипломация; политическо, военно и корпоративно разузнаване; контраразузнаване).
 • Гражданска защита (система на гражданска защита; подготовка и участие на специализирани сили в спасителни и защитни операции; подготовка на населението за оцеляване в бедствени ситуации; подготовка на територията и критичната инфраструктура; нормативна уредба и заделяне на ресурси; моделиране и прогнози на вероятни бедствия).
 • Международни и общодържавни механизми на националната сигурност.

Допълнителната подготовка може по избор да включва изучаване на различни дисциплини в областите на съвременните системи въоръжение, правото, хуманитарните, обществените и социално- икономическите науки.

2. Реализация на завършилите специалността ОКС „БАКАЛАВЪР“ по „Национална сигурност“.

Формираната в специалност „Национална сигурност” подготовка открива богати възможности на завършилите специалността да се реализират и адаптират успешно към динамиката на промените в системата за национална сигурност и конкретно като: работа като експерти по сигурността в управленски и административни звена в структурите на Президентство, Министерски съвет, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Министерството на транспорта; експерти и специалисти в сферата на сигурността в институции от публичната администрация (централна и териториална администрация);

 • специалисти в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“;
 • специалисти по сигурността в институциите на Европейския съюз за страната;
 • експертна дейност в различни неправителствени организации и др.
 • експертна дейност в областта на сигурността в търговските дружества, и различните политически и обществени организации и др.

Условия на завършване и придобиване на ОКС „Бакалавър“

Образователно–квалификационната степен “бакалавър” се придобива в рамките на четири учебни години (осем семестъра) за редовна и за задочна форма на обучение . Постигнатият минимален годишен успех Много добър (5) дава възможност за едновременно обучение и по друга специалност като „Право”, „Международни отношения”, „Европеистика”, „Връзки с обществеността”, „История” и др.

Обучението завършва с полагане на държавен изпит по „Национална сигурност“ или защита на дипломна работа. Дипломиралите се получават професионална квалификация “Експерт по сигурността”.