І. КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СПЕЦИАЛНОСТТА: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: БАКАЛАВЪР

С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: ИСТОРИК-АРХЕОЛОГ

Квалификационната характеристика на специалност История и археология, ОКС “бакалавър” е съобразена с изискванията на Закона за висшето образование, Наредбата за държавни изисквания за придобиване на висше образование и Правилниците на Югозападния университет.

Обучението продължава четири години (осем семестъра) и включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.

І. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Основната цел на обучението за придобиване на ОКС „бакалавър” по специалността История и археология е подготовката на висококвалифицирани специалисти в сферата на историческата и археологическата наука с възможност за реализация като специалисти-историци и археолози – уредници в музеите в страната, научните институти към БАН, висшите училища, Националния институт за недвижимо културно наследство и др.

Допълнителните цели съответстват с политиката на университета по отношение на развитието на универсални и практически умения, владеене на чужди езици, възможности за свободен избор, умение за работа в мултикултурна и междуетническа среда.

ІІ. МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Изграждане на оптимална образователна среда, стимулираща професионалното общуване на високо ниво и даваща възможност за творческа изява.

Изработване и актуализиране на учебна документация, отговаряща на съвременните тенденции в историческата и археологическа наука.

Използване на съвременни интерактивни методи за обучение, съобразени с най-добрите педагогически практики в страната и чужбина.

Съвременно информационно осигуряване на учебния процес и планирането и поддържането му в съответствие с целите и задачите на обучението.

Осигуряване на възможности за междууниверситетска и международна мобилност.

ІІІ. ОБХВАТ И РАВНИЩЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ

Структурата и съдържанието на учебния план осигуряват на студентите широкопрофилна теоретична и практическа подготовка по основни исторически и археологически дисциплини.

Задължителните дисциплини в учебния план имат за задача да дадат фундаментални знания на студентите в областта на българската, балканската и световната история, отговарящи на съвременните научни изисквания. Студентите получават знания за основните събития, процеси и явления от историята; научават се да анализират и интерпретират събития от миналото; да правят актуални изводи и обобщения. Предвид археологическото богатство на България, което включва паметници от праисторията, класическата и средновековната археология, археологическият модул е структуриран с оглед подготовката на специалисти във всяка една от тези области. В този модул студентите получават знания за богатото световно и българско археологическо наследство от праисторията, античността и средновековието; от гледна точка на археологията се проблематизират възлови въпроси от историческото и културното развитие, като се поставят в широк географски контекст; формират се практически умения за разпознаване и работа с археологически материали и находки от различни епохи.

Учебният план на специалността История и археология застъпва и ред допълващи дисциплини като етнология, нумизматика, епиграфика, история на изкуството, архивистика и др., които дават възможност за комплексен и интердисциплинарен подход при научноизследователската работа по история и археология.

Избираемите дисциплини имат за задача да осигурят на студентите възможност за навлизане в избрана от тях специализирана историческа и археологическа проблематика и по този начин да разширят техните бъдещи професионални възможности, съобразно техните интереси.

Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения в по-широки научни области в съответствие с интересите на студентите.

През три от учебните години студентите участват в археологически разкопки на обекти от праисторията, античността и средновековието, като целта е формирането на практически професионални умения.

Студентите се подготвят по класически езици (гръцки и латински) и имат възможност да изучават и други езици по избор, както и да практикуват спорт. Те могат да участват и в извънаудиторни дейности като клубове, конференции, семинари и т.н.

ІV. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

Студентите от специалност История и археология, покрили изискванията на учебния план и положили успешно държавните изпити (по история и археология), получават професионална квалификация бакалавър. Те имат възможност да се реализират като:

   1. Музейни специалисти;
   2. Специалисти в научни и културни институти;
   3. Екскурзоводи в сферата на туризма;
   4. Експертни длъжности в държавната и общинска администрация;
   5. Консултанти в средствата за масова информация и др.;

По желание студентите могат да завършат и модул за получаване на допълнителна квалификация като учители.

Придобилите степен бакалавър по История и археология могат да продължат обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен магистър или да продължат обучението си в други научни области на хуманитаристиката.