Община Благоевград и Югозападен университет „Неофит Рилски“ организират съвместно практическо обучение на студенти, касаещо защитата на личните данни.

То се провежда в рамките на проект № 101047808 с наименование ,,European Data Protection: Post pandemic effects and new dimensions‘‘ (EDP- PPEND), който се реализира с финансовата подкрепа на Програма ,, Еразъм +‘‘ 2021-2027, действие по инициативата „Жан Моне“ в областта на висшето образование‘‘, ръководен от декана на Правно-историческия факултет доц. д-р Николай Марин и е насочено към възпитаници на Правно-историческия факултет и Стопанския факултет.

 ЮЗУ ,,Неофит Рилски‘‘ е първият университет в България, който предлага на своите студенти изучаването на защитата на личните данни като самостоятелна учебна дисциплина. Община Благоевград е и първата община в страната, която провежда подобна подготовка на студенти.

Обучението се ръководи от Маргарита Петкова, длъжностно лице по Общ регламент за защита на данните (ОРЗД), гл. асистент д-р Анна Христова и д-р Йорданка Нонева.