Съвместна инициатива на Правно-историческия факултет и Административен съд – Благоевград 

Студенти от специалност „Право“ решиха съдебен спор в симулативен процес, част от съвместни инициативи по повод 30 години от създаването на Правно-историческия факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград и 15 години от създаването на Административен съд – Благоевград

 Студенти от специалност от регулираните професии „Право“ подготвиха и представиха симулативен процес по зададен пример от реален казус на дело в Административен съд – Благоевград, а именно дело,  образувано по жалба против Наредба на Общински съвет за условията и реда за паркиране на пътни превозни средства.

Пред свои колеги, студенти и пред магистрати и съдебни помощници от Административен съд – Благоевград, бъдещите юристи представиха прецизен съдебен процес по обжалване и защита на подзаконов нормативен акт, ведно с мотивирано съдебно решение.

                                             

Деканът на Правно-историческия факултет доц. д-р Николай Марин подчерта дългогодишното взаимно сътрудничество между Правно-историческия факултет и Административния съд и изказа уверение, че партньорството е основа за бъдеща съвместна работа на академичните среди  и професионалните общности.

След симулацията председателят на Административен съд - Благоевград Мария Тодорова им връчи удостоверения с най-висока оценка за подготовката и изпълнението на симулативния процес. Бъдещите юристи получиха и Конституцията на Република България с посланието да търсят и отстояват върховенството на закона с воля, последователност и постоянство.

Студентите бяха подготвени от екип от преподаватели от Правно-историческия факултет: доц. д-р Веселина Бучкова, доц. д-р Маргарита Чешмеджиева, доц. д-р Валентина Голева и ас. д-р Антония Методиева.