На 30 януари 2024 г. от 10:30 ч. в учебна зала 301 на УК6 на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград и онлайн в платформата BigBlueButton се проведе кръгла маса на тема: „Рискове и предизвикателства пред защитата на личните данни в ЕС и трети държави“. Събитието се организира в рамките на проект № 101047808 с наименование „European Data Protection: Post pandemic effects and new dimensions“ (EDP – PPEND) с ръководител проф. д-р Николай Марин и финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“ 2021-2027, действие по инициативата „Жан Моне Модул“ в областта на висшето образование.

Приветствия поднесоха проф. д-р Николай Марин– ректор на ЮЗУ ,,Неофит Рилски‘‘, доц. д-р Петрана Стойкова – заместник-ректор по научноизследователската дейност и докторантското развитие в ЮЗУ „Неофит Рилски“ и проф. д-р Габриела Белова– декан на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Форумът започна с представяне на реализацията на двете части на проекта от неговия ръководител - проф. д-р Николай Марин. Първата част от изпълнението му се състои във въвеждането в учебните планове на задължително избираемата дисциплина „Защита на личните данни в ЕС и трети държави“ с хорариум 60 часа (45 часа лекции и 15 часа упражнения). През учебната 2023/2024 година продължава нейното изучаване. Тя се радва на вниманието на студентите в специалностите „Право“, „Национална сигурност“, „Международни отношения“ и „Финанси“, като предстои въвеждането на дисциплината и в други специалности като „Публична администрация“, ,,Връзки с обществеността“ и ,,История“ в университета. Втората част от изпълнението на проекта се състои в провеждането на студентски стажове по специалността, като за целта ЮЗУ „Неофит Рилски“ има сключени споразумения с Комисията за защита на личните данни и община Благоевград. През 2024 г. КЗЛД предоставя възможност на студенти, обучаващи се в горепосочените специалности да реализират двуседмичен стаж.

Модератор на събитието бе гл. ас. д-р Йорданка Нонева-Златкова. Д-р Августин Янчев, експерт в Комисията за защита на личните данни, разкри значимостта на Акта за изкуствения интелект и връзката му със защитата на личните данни, а гл. ас. д-р Мария Паскалева от Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ класифицира личните данни като актив и разясни тяхната икономическа стойност в дигиталната икономика. Участие взеха преподаватели, докторанти и студенти от университета. Представените доклади бяха посветени на защитата на личните данни при техния трансфер към трети държави, активното развитие на защитата в цифровата среда, както и каква е отговорността на администраторите при нарушаване на нормативните актове за защита на личните данни. Специално внимание бе обърнато на темата за наложените глоби при неспазване на ОРЗД на компаниите гиганти Амазон и Фейсбук, разяснени бяха икономическите измерения при извършване на трансфери, надзора по спазване на нормативните актове при обработката на лични данни от частните компании и държавните органи, защитата на личните данни на деца. Безспорно актуалната връзка кибер престъпления - лични данни провокира активна дискусия сред участниците, като в частност бяха обсъдени: кражбата или продажба на лични данни.

 

Силна ангажираност към проблемите, свързани със защитата на личните данни, показаха и студентите от специалност „Право“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ Теодора Данова-Чипова, Петя Хаджиева, Виктор-Кристиян Василев, Николай Златков и Бисер Шарлачки. Техните изказвания акцентираха върху темите за основните предизвикателства пред защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот в дигиталния свят при използването на различни приложения, обработката на лични данни на деца и колко е важно да бъдем информирани за правата, които ОРЗД ни предоставя.

Кръглата маса завърши с дискусия по темата и обобщаване на резултатите относно рисковете, предизвикателствата и възможните решения по сравнително новата и интересна тема за защитата на личните данни.

Picture1