Последно обновена на 01 Ноември 2021

 Форма на обучение / Информационен пакет

Средновековна българска история

Целта на докторантското обучение по Средновековна българска история е докторантите, завършили тази програма, да могат успешно да работят с изворите и историографските постижения за историята на българския народ през Средновековието. Те ще изградят умения да извършват научен анализ и синтез, свързани с изследването на проблеми от средновековната българска история. Ще бъдат подготвени да извършват актуализиран прочит и да дават нови виждания в науката.

История на българския народ ХV-XIX век

Историята на българския народ ХV-ХІХ век разглежда историческото развитие на българския народ по време на османското управление в българските земи през периода ХV-ХVІІ век и епохата на Българското възраждане. В съдържателен план обучението по тази докторантска програма се състои в усвояване и задълбочено интерпретиране на социално-икономическите, политическите, религиозните и културните аспекти в развитието на българското общество.

Нова българска история

Целта на докторантското обучение и научна работа по Нова история на България е те да надградят над основни познания за първите десетилетия на модерната българска държава и особено да се разширят в областта на социалната, стопанска и културна история, историята на всекидневието и историята на пола.

Най-нова българска история е времето след 1944 г. Основната цел е докторантите да разширят творчески своите основни понятия, които са им необходими за да боравят професионално и успешно с източниците от времето на социализма в България, както и с особеностите на изворите и историографията от този период, а също и в историческите измерения на съвременното развитие на България и особеностите на "българския преход" след 1989 г. като да  ги срещне творчески с множеството историографски и публични граждански дискусионни проблеми върху този период.

буче