СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. МИСИЯ

II. Учебна дейност и връзка „образование - бизнес - публична среда”

III. Научноизследователска дейност

IV. Преподавателски състав

V. Международно сътрудничество

 

ФАКУЛТЕТ, ОТВОРЕН КЪМ СВЕТА

I. МИСИЯ

 • Утвърждаване на мястото на Правно-историческия факултет като авторитетно, съвременно и постоянно развиващо се образователно звено в структурата на Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград.  
 • Продължаване на добрите традиции на Правно-историческия факултет да обучава и формира знания, компетеции и умения у студентите, докторантите и младите учени от региона, страната и чужбина в духа на актуалните тенденции в развитието на висшето образование и в условията на умерено плавен преход от традиционните модели на образование към тези, свързани с технологичния процес и все по-бързо развиващите се информационни и комуникационни технологии.

 

II. Учебна дейност и връзка „образование - бизнес - публична среда”

 • Факултет близо до студентите. Връщане на студентите в учебните зали. Поддържане на непрекъснат процес на развитие и  взаимодействие между образование бизнес – публична среда. Включване в преподавателската дейност на представители на практиката.
 • Факултет, създаващ условия за развитие на различни видове научноизследователски прояви: конференции, кръгли маси и други събития.
 • Актуализиране на юридическата библиотека в рамките на Университетската библиотека като едно от основните места за съдаване на академична атмосфера, средище на различни събития, представяния на научни разработки и книги, които да достигнат до по-голям кръг от студенти и членове на академичната общност. Насърчаване на постоянното актуализиране на специализираната литература в различните професионални направления, по които се провежда обучение във факултета.
 • Включване на студентите в различни етапи от изследователската дейност и стимулиране на извънаудиторните форми като кръжоци, практики, стажове и др.
 • Подобряване на контакта между завършилите и реализиралите се възпитаници на факултета и настоящите студенти. Приемственост между тях. Засилване на връзката между възпитаниците и ПИФ – организиране на периодични срещи, форуми за кариерно развитие, конференции и кръгли маси.
 • Подобряване на учебния процес във всички професионални направления в рамките на Правно-историческия факултет с оглед новите технологии и методи на преподаване.
 • Подготовка на проактивни и мотивирани студенти – предоставяне на висококачествено образование, допринасящо за цялостното развитие на личността и подготвящо студентите както за професионалната им реализация, така и за социалната и гражданската им роля в условията на едно отворено, динамично и демократично общество.
 • Стимулиране на студентите да изразяват и защитатават граждански позиции. Използване на методи на обучение, които да ангажират критичното мислене на студентите, така че свободно да защитават мнения и позиции, което ще ги подготви за реалния живот.
 • Активизиране на формите за оценка на качеството на преподаването от страна на студентите и академичния състав.
 • Развиване на клубната дейност по интереси на студентите с цел студентите да станат все по-съпричастни към дейностите на факултета и в свободното си време. Подкрепа за разкриване на кръжоци за участие в национални, междууниверситетски и международни състезания на студентите. Залагане на основите за престижното представяне на нашите студенти в различни прояви извън факултета, което, от своя страна, ще доведе до повишаване на престижа и рейтинга на университета. Развитие и на правните клиники. Организиране на вътрешнофакултетни (по катедри) състезания за разработки на различни актуални теми.
 • Организиране на вътрешнофакултетни практики на студентите по съотносими специалности с цел да участват и да бъдат въвлечени в административната и академичната работа. Стажанти към административни служители и преподаватели  с конкретни задачи. Това ще подобри и самия контакт между студенти – администрация – преподаватели. Така студентите ще имат възможност да се запознаят със същността на научната работа и ще им се даде възможност на придобият базови работни навици.
 • Ангажиране на завършили студенти в инициативи на факултета. Демонстриране на модели за успех  в съответната област.
 • Организиране на срещи с бизнеса и повече публични лекции на актуални теми.
 • Актуализиране на информацията на сайта на факултета и мястото на ПИФ в сайта на университета.
 • Поставяне на акцент върху чуждоезиковата подготовка на студентите.
 • Ангажиране на студентите в подготовката и организирането  на конференции и намирането на възможности за финансирането им чрез различни проектни инициативи, относими към предмета на конференцията.
 • Иновативни форми на практически занятия – приложения и различни апликации, ползване на правно информационни системи. Закон на един клик разстояние.
 • Осъществяване на непрекъснат диалог със студентите за усъвършенстване на учебния процес. От една страна, студентите да бъдат добре информирани по всички въпроси, засягащи тяхното обучение (учебни програми, графици за контролни работи и изпити, примерни изпитни тестове и т.н.), както и с изследователската дейност във факултета.
 • Насърчаване подготовката на магистърски програми на чужд език. Разработването на актуални чуждоезикови програми, които да покриват страните от Югоизточна Европа.
 • Предоставяне на възможност повече гост-преподаватели по линия на академичната мобилност да преподават във факултета.
 • Утвърждаване на водещото място на факултета при преподаване на новите тенденции в развитието на законодателството и в правото по въпросите на медиацията, възстановителното правосъдие, електронните доказателства и електронното правосъдие, защитата на личните данни в ЕС и трети държави.
 •  Представяне на диалога между българската съдебна система и Съда на ЕС посредством анализ на отправяните преюдициални запитвания и прилагането на пилотните решения на Европейския съд по правата на човека.
 • Подготовка за акредитация на нови докторски програми в различните професионални направления, по които се провежда обучение във факултета.

III. Научноизследователска дейност

 • Активизиране на проектна дейност чрез информационно и организационно подпомагане на катедрите за участието им в проекти, финансирани по линия на фондовете и програмите на Европейския съюз, както и от националните и други фондове за научни изследвания.
 • Стимулиране на публикационната дейност на студенти и млади преподаватели; Включване на по-изявени студенти в научноизследователската и проектната дейност на факултета. Също така стимулиране на студенското участие в конференции, кръгли маси и други форуми.
 • Продължаване подкрепата за рефериране на съществуващите във факултета научни издания.
 • По-активно включване на преподавателите и катедрите при обсъждането на тълкувателните решения на върховните съдилища и решенията на Конституционния съд.
 • Участие в трансграничните и транснационалните програми по линия на Interreg (Гърция – България, България – Република Северна Македония, Балкани – Средиземноморие), които подкрепят научни изследвания и иновации в сферата на образованието.
 • Участие в Програма Хоризонт 2020 в подкрепа на центрове за върхови постижения и центрове по компетентност.
 • Участие във вътрешноуниверситетски проекти – стимулиране на студентската и преподавателската активност за организиране на събития, конференции, тренинги и семинари, също така и реализиране на отделни проекти, свързани с учебния процес или други научни дейности/изследвания. Факултетското ръководство ще препоръча включването на студенти и в написването на публикация преподавател – студент и преподавател – докторант.
 • Други източници на финансиране – по линия на други големи международни правителствени и/или неправителствени организации, които предоставят подкрепа в релевантните области на висшето образования, в които ПИФ обучава студенти, магистри и докторанти (ООН, НАТО, посолствата на чуждите държави в България и др.).
 • Развиване на потенциала на преподаватели от факултета, които вече са участвали реализирани проекти на факултета като Policing in Europe и др.
 • Участие в ключовите дейности по Програма „Еразъм +“, свързани със студентска, преподавателска и друга мобилност в ЕС и трети държави. 

 

IV. Преподавателски състав

 • Да се осигури балансирано кадрово развитие на всички професионални направления в Правно-историческия факултет.
 • Навременна хабилитация на млади преподаватели и кадрово развитие на хабилитираните преподаватели в съответствие с  нормативните изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република България и общите критерии за научни и учебни постижения. Продължаване на хабилитацията и кариерното израстване на колеги от всички професионални направления.
 • Мултиплициране на знанията между самите преподаватели чрез организиране на регулярни срещи/ дни на науката, в които всеки преподавател да може да сподели опит с друг колега относно научната дейност, да размени знания и добри практики в хода на подготовката на статии, студии и други научни трудове, а също така и иновативни методи на преподаване. Привличане на докторантите в тази среда с цел мотивирането им да продължат да преподават.
 • Активизиране и включване на академичния и административния персонал в проектната дейност на ПИФ с цел подобряване на индивидуалните портфолиа на академичния и административния персонал.

 

V. Международно сътрудничество

 • Преглед и развитие на международните академични контакти и сътрудничество с чужди  факултети и научни центрове.
 • Откриване на съвместни програми с други водещи университети с цел да се увеличи и стимулира мобилността и развитието на академичния персонал.
  • Насърчаване академичната мобилност и сътрудничеството:
  • ,,Еразъм +“ – Обмяна на опит, развитие и стимулиране на студентската и преподавателска мобилност с цел обучение или стаж, или съответно преподаване или обучение, както и участие в създаването на образователни консорциуми с цел реализиране на съвместни дейности и проекти, иновации в образованието и трансфер на добри практики. Формиране на образователни консорциуми по линия на предлагане на общи бакалавърски и магистърски програми за издаване на общи или двойни дипломи. Реализране на възможности за създаване на алианси на знанието, които да затвърждават партньорства и промотират реализираните дейности по съответните проекти.
  • Участие на факултета в съвместни магистърски степени на Еразъм Мундус, като с това се цели: подобряване на качеството, въвеждане на иновации, затвърждаване на високи постижения във висшето образование; по-голяма интернационализация на Правно-историческия факултет и привлекателността на България като атрактивна образователна дестинация в Европа; стимули за студентите под формата на стипендии за най-добрите от тях, обучаващи се в магистърски програми на факултета; подобряване на нивото на компетенции и умения на завършилите магистратура и по-специално утвърждаване значимостта на студентите, преминали магистърска програма, на пазара на труда чрез засилено участие на работодателите.
  • Развитие на  традиционното сътрудничество с Академията по Европейско право – гр. Трир, Германия, а също така и с престижни научни центрове, сред които са Институтите за правни науки „Макс Планк“, Институтът за държавата и правото при Полската академия на науките и др.

Благоевград  2019 г.        

доц. д-р Николай Марин