Писменият държавен изпит по Публичноправни науки ще се проведе на  21 ноември 2022 г. /понеделник/ от 9.00 часа в Учебен корпус № 6.

Изпитът е с продължителност 4 астрономически часа и се състои в решаване на казус. Студентите трябва да се явят в 8.15 часа за заемане на местата в залите.

По време на решаване на казуса, студентите могат да ползват следните нормативни актове: 

1.  Административнопроцесуален кодекс;

2. Закон за административните нарушения и наказания;

3. Закон за достъп до обществена информация;          

 4. Валутен закон.   

/Разрешава се ползването на разпечатани нормативни актове от правно-информационните системи/

До устен държавен изпит се допускат студентите, които са издържали писмения държавен изпит.

Устният изпит ще се проведе на 22 ноември 2022 г., по разпределение по групи и дати в Учебен корпус № 6.

Резултатите от писмения държавен изпит ще бъдат обявени до 20.30 часа на  21 ноември 2022 г. на третия етаж в Учебен корпус № 6 и на сайта на Правно–историческия факултет  http://www.law.swu.bg/

Оценката от писмения държавен изпит не подлежи на преразглеждане.