Срокът за записване е от 10 октомври 2022 г. до 15 октомври 2022 г. (само в делнични дни). Записването се извършва в канцеларията на Учебен отдел.

Документи за записване:

1. Комплект документи за записване на нови студенти: студентска книжка, лична карта, именник, декларация за здравно осигуряване (закупува се от университетската книжарница).

2. Квитанция за платена семестриална такса.

3. Снимки - формат ¾ - 4 бр.

4. Документ за самоличност, който след проверка от длъжностното лице се връща на студента.

5. Копие на дипломата за средно образование.

6. Оригинал на диплома за висше образование. След проверка, оригиналът на дипломата за висше образование се връща.

Забележка: Новоприетите студенти, незаписали се в определените срокове, губят правата си.

***************************************************************************************************************

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ НЕОФИТ РИЛСКИ ” БЛАГОЕВГРАД

 З  А  П  О  В  Е  Д

№  1746

Благоевград, 27.09.2022 т.

 

На основание чл. 9, ал. 3, т. 6, буква «б» от ЗВО, във връзка с Решение на МС на Република България № 363/01.06.2022 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2022/2023 г., и чл. 4, чл. 8 от Правила за приемане на студенти в ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър”, Заповед № 956/20.05.2022 г. за определяне на семестриалните такси за учебната 2022/2023 г. за придобиване на ОКС „Магистър”, подадени заявления

           

Н А Р Е Ж Д А М

 

             да бъдат   записани за студенти в образователно  - квалификационна степен „Магистър” след придобита   ОКС „Бакалавър“  по същата специалност в първи курс  по специалност „ Национална сигурност” , със срок на обучение   два семестъра, считано от зимния семестър на уч. 2022/2023 г., както следва:

Магистърска програма  Национална сигурност

 Форма на обучение: редовна

 1. Константин Тодоров Митев
 2. Антонио Георгиев Кочев
 3. Борислав Антониев Костадинов
 4. Гергана Йорданова Баненска
 5. Ангел Емилов Зафиров
 6. Божидар Спасов Борисов
 7. Радослав Живков Пашов

Студентите    следва да заплащат семестриална такса в размер на 1582.00 /хиляда петстотин осемдесет и два /лв.

Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието  на горепосочените   лица, на инспектора в учебен отдел и на банката за сведение и изпълнение.

            ТТ

                                                                                   

                                   

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ НЕОФИТ РИЛСКИ ” БЛАГОЕВГРАД

 

З  А  П  О  В  Е  Д

№ 1745

Благоевград, 27,.09.2022 г.

 

На основание чл. 9, ал. 3, т. 6, буква «б» от ЗВО, във връзка с Решение на МС на Република България № 363/01.06.2022 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2022/2023 г., и чл. 4, чл. 8 от Правила за приемане на студенти в ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър”, Заповед № 956/20.05.2022 г. за определяне на семестриалните такси за учебната 2022/2023 г. за придобиване на ОКС „Магистър”, подадени заявления

и във връзка с чл. 20 от Правилника за образователните дейности на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Благоевград

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

да бъде   записан за студент в образователно  - квалификационна степен „Магистър”  след придобита   ОКС „Бакалавър“  в първи курс  по специалност „ Национална сигурност” , магистърска програма Национална сигурност“, редовно обучение, със срок на   обучение   два семестъра, считано от зимния семестър на уч. 2022/2023 г

 1. Марчело Валери Божилов
 2. Стефан Йорданов Терзиев
 3. Ани Миткова Садовска

 

Студентът  следва да заплаща семестриална такса в размер на 1582.00 /хиляда петстотин осемдесет и два /лв.

Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието  на горепосоченото   лице, на инспектора  в  учебен   отдел и на банката за сведение и изпълнение.

            ТТ

                                                                                   

 

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ НЕОФИТ РИЛСКИ ” БЛАГОЕВГРАД

 

З  А  П  О  В  Е  Д

№ 1744

Благоевград, 27.09.2022 г.

 

На основание чл. 9, ал. 3, т. 6, буква «б» от ЗВО, във връзка с Решение на МС на Република България № 363/01.06.2022 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2022/2023 г., и чл. 4, чл. 8 от Правила за приемане на студенти в ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър”, Заповед № 956/20.05.2022 г. за определяне на семестриалните такси за учебната 2022/2023 г. за придобиване на ОКС „Магистър”, подадени заявления

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

да бъдат   записани за студенти в образователно  - квалификационна степен „Магистър” след придобита   ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по друга спецалност в първи курс  по специалност „ Национална сигурност”, магистърска програма Национална сигурност със срок на обучение   четири семестъра, считано от зимния семестър на уч. 2022/2023 г., както следва:

 1. Гергана Христова Чапкънова
 2. Кристина Сашова Новоселска
 3. Денислава Йорданова Йорданова
 4. Даниел Антонов Гогов
 5. Георги Пламенов Стоилов
 6. Александър Красимиров Костов
 7. Ивана Димитрова Черешарова
 8. Василена Валериева Василева

Студентите    следва да заплащат семестриална такса в размер на 1582.00 /хиляда петстотин осемдесет и два /лв.

Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието  на горепосочените  лица, на инспектора в учебен отдел и на банката за сведение и изпълнение.

            ТТ