Приети студенти в магистърски програми към специалност "Публична адиминистрация"

Срок за записване е от 10 октомври 2022 г. до 15 октомври 2022 г. (само в делнични дни). Записването се извършва в канцеларията на Учебен отдел.

Документи за записване:

1. Комплект документи за записване на нови студенти: студентска книжка, лична карта, именник, декларация за здравно осигуряване (закупува се от университетската книжарница).

2. Квитанция за платена семестриална такса.

3. Снимки - формат ¾ - 4 бр.

4. Документ за самоличност, който след проверка от длъжностното лице се връща на студента.

5. Копие на дипломата за средно образование.

6. Оригинал на диплома за висше образование. След проверка, оригиналът на дипломата за висше образование се връща.

Забележка: Новоприетите студенти, незаписали се в определените срокове, губят правата си.

**************************************************************************************************************

 

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ НЕОФИТ РИЛСКИ ” БЛАГОЕВГРАД

 

З  А  П  О  В  Е  Д

№ 1742

Благоевград, 27.09.2022  г.

 

На основание чл. 9, ал. 3, т. 6, буква «б» от ЗВО, във връзка с Решение на МС на Република България № 363/01.06.2022 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2022/2023 г., и чл. 4, чл. 8 от Правила за приемане на студенти в ЮЗУ „Н. Рилски” - Благоевград за придобиване на образователно- квалификационна степен „Магистър”, Заповед № 956/20.05.2022 г. за определяне на семестриалните такси за учебната 2022/2023 г. за придобиване на ОКС „Магистър”, подадени заявления

 

НАРЕЖДАМ

 

да бъдат записани за студенти в образователно - квалификационна степен „Магистър” след придобита ОКС „Магистър“или „Бакалавър“ по друга специалност в първи курс по специалност „ Публична администрация” , със срок на обучение четири семестъра, считано от зимен семестър на уч. 2022/2023 г., както следва:

Магистърска програма Здравен мениджмънт

Задочна форма на обучение

 1. Радослав Генков Кисьов
 2. Николай Валериев Спасов
 3. Таня Страхилова Манчева
 4. Валентин Георгиев Стоянов
 5. Надка Николова Гранзова
 6. Ани Борисова Павлова
 7. Малина Антонова Керина
 8. Диана Валериева Найчева
 9. Моника Петрова Спасова - Петрова
 10. Лидия Василева Стамболийска
 11. Филип Пламенов Григоров
 12. Мими Николова Христова
 13. Денислава Йорданова Йорданова
 14. Кристиян Иванов Сотиров
 15. Димитрина Иванова Танушева
 16. Гергана Лъчезарова Арнаудова

Редовна форма на обучение

 1. Сузана Карамфилова Карамфилова
 2. Живка Стоянова Цветкова

 

Магистърска програма Управление на човешките ресурси

Задочна форма на обучение

 1. Росен Росенов Колев
 2. Катрин Валентинова Тошкова
 3. Божидар Илиев Бабанов
 4. Едуина Божидарова Йосифова

 

Магистърска програма Данъчна администрация

Задочна форма на обучение

 1. Велислава Иванова Санкева
 2. Християна Валериева Георгиева
 3. Лора Кирилова Миткова

 

Студентите следва да заплащат семестриална такса в размер 876.00 /осемстотин седемдесет и шест/ лв

Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица, на инспектора в учебен отдел и на банката за сведение и изпълнение.

 

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ НЕОФИТ РИЛСКИ ” БЛАГОЕВГРАД

 

З  А  П  О  В  Е  Д

№ 1741

Благоевград, 27.09.2022  г.

 

                На основание чл. 9, ал. 3, т. 6, буква «б» от ЗВО, във връзка с Решение на МС на Република България № 363/01.06.2022 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2022/2023 г., чл. 42, ал. 1, т. 2, буква „б” от ЗВО и чл. 4, чл. 8 от Правила за приемане на студенти в ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър”, Заповед № 956/20.05.2022 г. за определяне на семестриалните такси за учебната 2022/2023 г. за придобиване на ОКС „Магистър”и  подадено заявление

 

Н А Р Е Ж Д А М      

 

да бъде   записана за студентка в образователно  - квалификационна степен „Магистър” след придобита   ОКС  „Професионален бакалавър“ по специалност Публична администрация в първи курс  по специалност „ Публична администрация”, магистърска програма Териториална администрация със срок на обучение   четири семестъра, задочна форма на обучение, считано от зимен семестър на уч. 2022/2023 г.,

 

Емилия Цанкова Радкова

 

Студентката   следва да заплаща семестриална такса  в размер 876.00 /осемстотин седемдесет и шест/ лв

Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието  на горепосоченото  лице, на инспектора в учебен отдел и на банката за сведение и изпълнение.

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ НЕОФИТ РИЛСКИ ” БЛАГОЕВГРАД

 

ЗАПОВЕД

№.1742

Благоевград, 27.09.2022 г.

 

На основание чл. 9, ал. 3, т. 6, буква «б» от ЗВО, във връзка с Решение на МС на Република България № 363/01.06.2022 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2022/2023 г., и чл. 4, чл. 8 от Правила за приемане на студенти в ЮЗУ „Н. Рилски” - Благоевград за придобиване на образователно- квалификационна степен „Магистър”, Заповед № 956/20.05.2022 г. за определяне на семестриалните такси за учебната 2022/2023 г. за придобиване на ОКС „Магистър”, подадени заявления

 

НАРЕЖДАМ

 

да бъдат записани за студенти в образователно - квалификационна степен „Магистър” след придобита ОКС „Бакалавър“ по същата специалност в първи курс по специалност „ Публична администрация” , със срок на обучение два семестъра, считано от зимен семестър на уч. 2022/2023 г., както следва:

 

Магистърска програма Данъчна администрация

Задочна форма на обучение

 1. Елисавета Стоянова Стоянова
 2. Александра Атанасова Цветкова
 3. Милена Райчова Стоянова

 

Магистърска програма Здравен мениджмънт

Задочна форма на обучение

 1. Моника Александрова Тонева
 2. Йоана Ивова Николова
 3. Параскева Славчева Лазарска
 4. Десислава Георгиева Нейкова

 

Магистърска програма Управление на човешките ресурси

Задочна форма на обучение

 1. Светлана Владимирова Владимирова
 2. Милена Милева Миланова
 3. Мария Маринова Скобелева - Ангелова
 4. Веска Иванова Асенова
 5. Жанета Христова Чапкънова

 

Студентите следва да заплащат семестриална такса в размер на 876.00 / осемстотин седемдесет и шест / лв

Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица, на инспектора в учебен отдел и на банката за сведение и изпълнение