Студентите се допускат в залите за писмен държавен изпит, след представяне на лична карта и студентска книжка. Представянето и на двата документа е задължително!

Писменият държавен изпит по Публичноправни науки ще се проведе на  28 април 2022 г. /четвъртък/ от 9.00 часа в Учебен корпус №6  - в зала .№ 6313

Изпитът се състои в решаване на казус и ще бъде с продължителност 4 астрономически часа. Студентите трябва да се явят в 8.15 часа за заемане на местата в залите.

По време на решаването на казуса студентите могат да ползват следните нормативни актове:

 

  • Административнопроцесуален кодекс;
  • Закона за административните нарушения и наказания;
  • Закона за Българската народна банка;
  • Валутен закон.

 

/Разрешава се ползването на разпечатани нормативни актове от правно-информационните системи/

До устен държавен изпит ще бъдат допуснати студентите, които са издържали писмения държавен изпит.

Устният изпит ще се проведе на 29 април 2022 г., по разпределение по групи в Учебен корпус № 6.

Резултатите от писмения държавен изпит ще бъдат обявени до 19.30 часа на  28 април 2022 г. на третия етаж в Учебен корпус № 6 и на сайта на факултета http://www.law.swu.bg/

Оценката от писмения държавен изпит не подлежи на преразглеждане.