Поправителна сесия за уч. 2022/2023

 
за ОКС БАКАЛАВЪР Поправителна  сесия Редовна  сесия Място, час
 1 Държавен изпит "Публичноправни науки и управление на публичната дейност"

5 февруари /понеделник/ 2024 г.

   УК 6
Срок за подаване на молби:     от 25 януари /четвъртък/
до 29 януари /понеделник/ 2024 г.
   
 2  Защита на дипломна работа

5 февруари /понеделник/ 2024 г.

   УК 6
Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи: от 22 януари /понеделник/
до 25 януари /четвъртък/ 2024 г.
о  

 

за ОКС МАГИСТЪР
Поправителна  сесия Редовна  сесия Място, час
 1 Държавен изпит по Здравен мениджмънт,
Управление на човешките ресурси, Данъчна администрация или Териториална администрация 
5 февруари /понеделник/ 2024 г.    УК 6
Срок за подаване на молби:     от 25 януари /четвъртък/
до 29 януари /понеделник/ 2024 г.
   
 2  Защита на дипломна работа 5 февруари /понеделник/ 2024 г .
   УК 6
Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи:  от 22 януари /понеделник/
до 25 януари /четвъртък/ 2024 г. 
   

 

Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и на 1 брой диск.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа,  е длъжен да подаде молба - образец за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Молбата – образец се закупува от ксерокса в учебен корпус № 6, попълва се от студента и се заверява в учебен отдел от инспектор студентско състояние Таня Тодорова.

Молбата за защита на дипломна работа се представя задължително заедно с дипломната работа.

Титулната страница на дипломната работа ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде подписана от научният ръководител    

Часът и залата  за провеждане на държавният изпит  и защита на дипломна работа ще бъдат обявени допълнително в сайта на  факултета, след приключване на срока за подаване на молбите.