В периода 29-30 май 2023 г. ще бъде проведено съвместно практическо обучение на студенти, изучавали дисциплината „Защита на личните данни в Европейския съюз и трети държави“, което се организира от Община Благоевград и Югозападен университет „Неофит Рилски“.

Обучението ще бъде проведено в рамките на проект № 101047808 с наименование ,,European Data Protection: Post pandemic effects and new dimensions‘‘ (EDP- PPEND), който се реализира с финансовата подкрепа на Програма ,, Еразъм +‘‘ 2021-2027, действие по инициативата „Жан Моне“ в областта на висшето образование‘‘, с ръководител на проекта доц. д-р Николай Марин - декан на Правно-историческия факултет.

В процеса на обучението студентите ще имат възможността да приложат на практика придобитите знания от лекционния курс и да се запознаят пряко с работата на Община Благоевград като администратор на лични данни. Община Благоевград е и първата община в страната, която провежда подобна подготовка на студенти.

Практическото обучение ще започне на 29 май 2023 г., 11:00 часа в зала 5 на партера на Община Благоевград и ще се ръководи от Маргарита Петкова, длъжностно лице по Общ регламент за защита на данните (ОРЗД), гл. ас. д-р Анна Христова и гл.ас. д-р Йорданка Нонева-Златкова.

 1.png