Форма на обучение / Информационен пакет
  • Редовна форма на обучение, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в професионално направление 9.1 Национална сигурност- 2 семестъра

  •  

    Редовна форма на обучение, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в други професионални направления- 4 семестъра