•  
 Форма на обучение / Информационен пакет
  • редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки – 2 семестъра
  • редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в други професионални направления – 4 семестъра