І. КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СПЕЦИАЛНОСТТА АРХИВИСТИКА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: БАКАЛАВЪР

С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: АРХИВИСТ-ДОКУМЕНТАЛИСТ

Студентите от специалност „Архивистика и информационна сигурност” в професионално направление „История” завършват бакалавърска степен с квалификационно наименование “Архивист-документалист”.

Специалността е ориентирана към подготовка на специалисти с фундаментални исторически познания, архивистика и документалистика и специализирани компетентности по информационни технологии с овладяване на английски език.

Специалност „Архивистика и информационна сигурност” подготвя професионалисти за съвременната модерна администрация и управление, както и за институциите на паметта – архиви, музеи, библиотеки и други.

За да отговори на разнообразните потребности от специалисти по архивистика, обучението се извършва в два професионални модула, профилирани след IV семестър: Модул „Исторически архиви” и Модул „Съвременни информационни системи”.

Модулът „Исторически архиви” включва набор от исторически и архивистки дисциплини. Завършилите този модул могат приоритетно да работят в историческите архиви и музеи в страната и в европейските институции, както и като специалисти в политическите, научните и културни институти. Студентите ще познават културно-историческото своеобразие и ще могат да го представят чрез съвременни технологии и мултимедийни продукти. Завършилите могат да управляват работата с традиционни и електронни документи съобразно държавната политика по управление на националното архивно наследство.

Модулът „Съвременни информационни системи” включва освен базова историческа подготовка и специализирана подготовка по съвременни информационни технологии. В него се подготвят специалисти за оперативни архиви в електронна среда в държавната администрация и бизнес сектора в перспективата на въвеждането на електронно правителство.

Интензивното изучаване на английски език в продължение на целия курс на обучение осигурява възможност завършилите да се реализират в международните отдели на местни и централни институции, както и в бизнес сектора.

По желание студентите могат да завършат и модул за получаване на допълнителна квалификация като учители.

Учебният план се основава на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на образователно-квалификационни степени “бакалавър”, “магистър” и “специалист”, на Закона за висше образование и е съобразена с нормативите на Югозападния университет.