Гражданскоправни науки


доц.д-р Таня Йосифова

ръководител катедра

доц.д-р Таня Йосифова

e-mail:tiossifova@gmail.com

Катедра „ГПН” осигурява обучението по фундаментални учебни дисциплини в специалностите „Право“ и „Публична администрация“ при Правно-историческия факултет, като: Обща теория на гражданското право, Вещно право, Облигационно право, Търговско право, Трудово право, Осигурително право, Семейно и наследствено право, Гражданскопроцесуално право и т.н.

Преподавателският състав на катедрата включва изтъкнати специалисти и учени от областта на гражданскоправните науки, като повечето от тях съвместяват научно-изследователската и преподавателска дейност с работата си като адвокати, юрисконсулти и съдии.

В катедрата се обучават около 15 редовни, задочни и докторанти на самостоятелна подготовка в професионалното направление 3.6. Право, по акредитираните научни специалности – Гражданско и семейно право и Трудово право и обществено осигуряване. След успешна защита за придобиване на докторска степен, докторантите имат възможност да упражняват преподавателска дейност в Правно- историческия факултет или в други университети.

Основен приоритет на катедрата е усъвършенстване качеството на образование и практическа насоченост на обучението, с оглед успешна реализация на студентите и кариерно развитие. За целта се прилагат съвременни образователни технологии, стимулира се не само аудиторната, но и извънаудиторната заетост на студентите, както и мобилността на студенти, докторанти и преподаватели.

Академичен състав:

Проф. д-р Валентина Попова val_popova@law.swu.bg
Доц. д-р Александър Иванов alex_ivanov@law.swu.bg
Доц. д-р Ана Джумалиева
Доц. д-р Асен Воденичаров asenvod@law.swu.bg
Доц. д-р Таня Йосифова tiossifova@gmail.com
Доц. д-р Вера Лазарова v.lazarova@law.swu.bg
Доц. д-р Константин Танев konstantin.tanev@gmail.com
Доц. д-р Рая Илиева raia@law.swu.bg
Доц. д-р Солунка Попова s_popova @ law.swu.bg
Гл. ас. д-р Веселин Петров veselin_petrov@law.swu.bg
Гл.ас. д-р Николета Лазарова nik_lazarova@law.swu.bg
ас. д-р Незабравка Стоева nstoeva@swu.bg
ас. д-р Генка Мозжухина genka@law.swu.bg
ас. д-р Десимира Юрукова desimira21@yahoo.com
ас. Сузана Вескова - Цанов
Антония Аговска - докторант
Александра Ильова - докторант
Божидар Чолаков - докторант
Йордан Дафов - докторант
Йорданка Нонева - Златкова - докторант
Люба Маркова - Лозанова
Мая Маркова- докторант
Мая Средкова - докторант
Милен Маринов - докторант
Христина Аргирова - докторант
Христо Банов - докторант
Last modified: Thursday, 26 September 2019, 11:17 AM