Магистри - Публична администрация, 2021-2022

Срок за записване: от 7 октомври 2021 г. до 12 октомври 2021 г. (само в делнични дни).

Записването се извършва в канцеларията на Учебен отдел.

Документи за записване:

 1. Комплект документи за записване на нови студенти: студентска книжка, лична карта, именник, декларация за здравно осигуряване (закупува се от университетската книжарница).
 2. Квитанция за платена семестриална такса.
 3. Снимки - формат ¾ - 4 бр.
 4. Документ за самоличност, който след проверка от длъжностното лице се връща на студента.
 5. Копие на дипломата за средно образование.
 6. Оригинал на диплома за висше образование. След проверка, оригиналът на дипломата за висше образование се връща.

Забележка: Новоприетите студенти, незаписали се в определените срокове, губят правата си.


ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ НЕОФИТ РИЛСКИ ” БЛАГОЕВГРАД

З  А  П  О  В  Е  Д

№  2203

Благоевград,  04.10.2021 г.

       

            На основание чл. 9, ал. 3, т. 6, буква «б» от ЗВО, във връзка с Решение на МС на Република България № 437/02.06.2021 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2021/2022 г., и чл. 4, чл. 8 от Правила за приемане на студенти в ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър”, Заповед № 1400/30.06.2021 г. за определяне на семестриалните такси за учебната 2021/2022 г. за придобиване на ОКС „Магистър”, подадени заявления

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

да бъдат   записани за студенти в образователно  - квалификационна степен „Магистър” след придобита   ОКС „Бакалавър“  по същата специалност в първи курс  по специалност „ Публична администрация” ,   със срок на обучение   два семестъра, считано от уч. 2021/2022 г.

 

Магистърска програма Данъчна администрация

Задочна форма на обучение

 1. 1. Адриана Валентинова Янева
 2. 2. Антония Христова Пашалиева
 3. 3. Томчо Илиев Томов
 4. 4. Виктория Николова Герова

 

Магистърска програма Здравен мениджмънт

Задочна форма на обучение

1. Снежана Георгиева Галинова

 

Магистърска програма Управление на човешките ресурси

Задочна форма на обучение

 1. 1. Красимир Самуилов Бурла
 2. 2. Деница Христова Керефеина
 3. 3. Мария Радославова Христова
 4. 4. Моника Александрова Тонева
 5. 5. Габриела Любомирова Александрова
 6. 6. Михаела Костадинова Пириева 
 7. 7. Валя Руменова Димитрова

Редовна форма на обучение

1. Георги Иванов Иванов

 

Студентите      следва да заплащат семестриална такса в размер на 771.00 / седемстотин седемдесет и един / лв

Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието  на горепосочените   лица, на инспектора в учебен отдел и на банката за сведение и изпълнение.

 

 

            /ТТ

                                                                                               Ректор:

                                                                                                проф. д-р Борислав Юруков

 

 

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ НЕОФИТ РИЛСКИ ” БЛАГОЕВГРАД

З  А  П  О  В  Е  Д

 № 2204

 Благоевград,  04.10.2021 г.

 

            На основание чл. 9, ал. 3, т. 6, буква «б» от ЗВО, във връзка с Решение на МС на Република България № 437/02.06.2021 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2021/2022 г., и чл. 4, чл. 8 от Правила за приемане на студенти в ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър”, Заповед № 1400/30.06.2021 г. за определяне на семестриалните такси за учебната 2021/2022 г. за придобиване на ОКС „Магистър”, подадени заявления

 

Н А Р Е Ж Д А М      

 

да бъдат   записани за студенти в образователно  - квалификационна степен „Магистър” след придобита   ОКС  „Магистър“или „Бакалавър“ по друга специалност в първи курс  по специалност „ Публична администрация” , със срок на обучение   четири семестъра, считано от зимен семестър на уч. 2021/2022 г., както следва:

 

Магистърска програма  Здравен мениджмънт

 Задочна форма на обучение

 

 1. 1. Салие Мехмед Кади
 2. 2. Стефани Красимирова Сотирова
 3. 3. Станислав Миленов Балев
 4. 4. Ваня Марчева Петрова
 5. 5. Явор Илиев Рангелов
 6. 6. Мишел Василева Попова
 7. 7. Искрена Радославова Асенова
 8. 8. Анабел Димитрова Стоилова
 9. 9. Ани Срегеева Атанасова
 10. 10. Стефан Красимиров Манасиев
 11. 11. Евелина Нейкова Караджова
 12. 12. Евшен Гюрсел Такавит
 13. 13. Ива Василева Попова
 14. 14. Елена Стефанова Стайкова

 

Редовна форма на обучение

 • 1. Лилия Бориславова Генова
 • 2. Живка Стоянова Цветкова

 

Магистърска програма Данъчна администрация

Задочна форма на обучение

 1. 1. Весела Костадинова Таушанска
 2. 2. Илиян Любомиров Таушански
 3. 3. Елизабета Ангелова Станоева

 

Магистърска програма Управление на човешките ресурси

Задочна форма на обучение

 1. 1. Николай Евтимов Терзиев
 2. 2. Ирена Иванова Ангелова

 

Редовна форма на обучение

1. Антония Димитрова Валериева

 

 Магистърска програма Териториална администрация

Задочна форма на обучение

 1. 1. Гергана Андреева Попова
 2. 2. Велика Филипова Мавродиева

 

Студентите   следва да заплащат семестриална такса  в размер на  771.00 /седемстотин седемдесет и един / лв

            Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието  на горепосочените   лица, на инспектора в учебен отдел и на банката за сведение и изпълнение.

 

 

/ТТ

                                                                                               Ректор:

                                                                                               проф. д-р Борислав Юруков

 

Last modified: Tuesday, 5 October 2021, 3:40 PM