Магистри - Публична администрация, 2020-2021

Срок за записване: от 16 октомври 2020 г. до 22 октомври 2020 г. (само в делнични дни).

Записването се извършва в канцеларията на Учебен отдел.

Документи за записване:

 • Комплект документи за записване на нови студенти: студентска книжка, лична карта,договор, именник и  декларация за здравно осигуряване/ само за студентите от редовна форма на обучение/ (закупува се от университетската книжарница или от копирният център на 3 –ти етаж в УК 6).
 • Квитанция за платена семестриална такса.
 • Снимки - формат ¾ - 4 бр.
 • Документ за самоличност, който след проверка от длъжностното лице се връща на студента.
 • Копие на дипломата за средно образование.
 • Оригинал на диплома за висше образование. След проверка, оригиналът на дипломата за висше образование се връща.

Забележка: Новоприетите студенти, незаписали се в определените срокове, губят правата си.


ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ НЕОФИТ РИЛСКИ ” БЛАГОЕВГРАД

 

З  А  П  О  В  Е  Д

№ 1632

 Благоевград, 08.10.2020 г.

      

            На основание чл. 9, ал. 3, т. 6, буква «б» от ЗВО, във връзка с Решение на МС на Република България № 332/14.05.2020 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2020/2021 г., и чл. 4, чл. 8 от Правила за приемане на студенти в ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър”, Заповед № 936/30.06.2020 г. за определяне на семестриалните такси за учебната 2020/2021 г. за придобиване на ОКС „Магистър”, подадени заявления

 Н А Р Е Ж Д А М

да бъдат   записани за студенти в образователно  - квалификационна степен „Магистър” след придобита   ОКС „Бакалавър“  по същата специалност в първи курс  по специалност „ Публична администрация” ,   със срок на обучение   два семестъра, считано от уч. 2020/2021 г.

Магистърска програма Данъчна администрация

Задочна форма на обучение

 1. Светослав Йорданов Димитров
 2. Ерхан Сейди Шериф
 3. Диана Иванова Ганева

Магистърска програма Управление на човешките ресурси

Задочна форма на обучение

 1. Миглена Младенова Иванова
 2. Боряна Младенова Крумова
 3. Благослава Александрова Панова
 4. Мария Димитрова Лазарова
 5. Биляна Гошова Домишлярска
 6. Йорданка Димитрова Йорданова
 7. Милена Руменова Божанова
 8. Даниел Росенов Величков
 9. Виолета Борисова Стоилова
 10. Гергана Стоянова Джамбазка
 11. Глория Светозарова Попова

Студентите      следва да заплащат семестриална такса в размер на 765.00 / седемстотин шестдесет и пет / лв

Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието  на горепосочените   лица, на инспектора в учебен отдел и на банката за сведение и изпълнение.

             /ТТ

                                                                                               Ректор:

                                                                                                проф. д-р Борислав Юруков


 ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ НЕОФИТ РИЛСКИ ” БЛАГОЕВГРАД

 З  А  П  О  В  Е  Д

 № 1631

Благоевград, 08.10.2020 г.

 

            На основание чл. 9, ал. 3, т. 6, буква «б» от ЗВО, във връзка с Решение на МС на Република България № 332/14.05.2020 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2020/2021 г., и чл. 4, чл. 8 от Правила за приемане на студенти в ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър”, Заповед № 936/30.06.2020 г. за определяне на семестриалните такси за учебната 2020/2021 г. за придобиване на ОКС „Магистър”, подадени заявления

 

Н А Р Е Ж Д А М      

 

да бъдат   записани за студенти в образователно  - квалификационна степен „Магистър” след придобита   ОКС  „Магистър“или „Бакалавър“ по друга специалност в първи курс  по специалност „ Публична администрация” , със срок на обучение   четири семестъра, считано от зимен семестър на уч. 2020/2021 г., както следва:

 

Магистърска програма  Здравен мениджмънт

 

Задочна форма на обучение

 1. Марияна Василева Василева – Иванова
 2. Ирена Благоева Миланова
 3. Елизабет Ивова Николова
 4. Виктор Николаев Донков
 5. Ваня Георгиева Пирчева
 6. Росица Птоломеева Арнаудова
 7. Йоана Орлинова Радева
 8. Орлин Евгениевич Радев
 9. Маргарита Бойкова Лазова
 10. Кристиян Богданов Вилнер
 11. Николай Серафимов Серафимов
 12. Никола Горанов Петров
 13. Петър Михайлов Георгиев
 14. Анелия Владимирова Василева
 15. Георги Николаев Стоянов
 16. Веселина Петрова Шопска

 

 

Редовна форма на обучение

 1. Паулина Пламенова Новкова
 2. Илияна Веселинова Нинова

 

Магистърска програма Данъчна администрация

 

Задочна форма на обучение

 1. Стефан Владимиров Бошнаков

 

Магистърска програма Управление на човешките ресурси

 

Задочна форма на обучение

 1. Радослав Кирилов Пецанов

 

Редовна форма на обучение

 1. Валентина Димитрова Капитанска
 2. Елисавета Пламенова Ружина
 3. Елена Симеонова Чобанова

 

Магистърска програма Териториална администрацияадминистрация

 

Задочна форма на обучение

 1. Елена Георгиева Тънгълова
 2. Дима Иванова Стайкова

 

Студентите   следва да заплащат семестриална такса  в размер на  765.00 /седемстотин шестдесет и пет / лв

 

Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието  на горепосочените   лица, на инспектора в учебен отдел и на банката за сведение и изпълнение.

 

/ТТ

                                                                                               Ректор:

                                                                                               проф. д-р Борислав Юруков

 

 

Last modified: Monday, 12 October 2020, 3:37 PM